Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Vad är NIS2?

what is NIS2 blog banner image

För att bättre skydda sina invånare, organisationer och institutioner har Europeiska Unionen (EU) stärkt sin ställning när det gäller cybersäkerhet genom införandet av NIS2 -det nyligen uppgraderade direktivet om nät- och informationssäkerhet. Denna lagstiftningsram är ett svar på de föränderliga föränderliga cyberhot som inte visar några tecken på att avta.

I den här artikeln avmystifierar vi NIS2 och berättar hur det används för att skapa ett starkt, samordnat ramverk för cybersäkerhet i hela EU.

Vad är NIS2?

NIS2 är en uppdaterad version av det ursprungliga direktivet om nät- och informationssäkerhet, skräddarsydd för att möta de skiftande utmaningarna inom cybersäkerhet. Den nya utformningen återspeglar EU:s åtagande att stärka motståndskraften hos kritisk infrastruktur och digitala tjänster mot moderna cyberhot.

Denna uppdatering beskriver ytterligare krav och ansvarsområden för organisationer inom specifika sektorer som anses vara avgörande för samhällets och ekonomins funktion. Dessa sektorer utgör en integrerad del av NIS2-direktivets omfattande strategi för att hantera cyberrisker och säkerställa skyddet av nätverk och informationssystem.

Syftet med NIS2

Eftersom cyberattacker blir allt vanligare och mer sofistikerade uppmuntrar EU företagen att höja sin cybersäkerhet. Syftet med NIS2-direktivet är att skapa en gemensam spelplan för cybersäkerhet i EU. Genom att göra detta hoppas EU kunna främja samarbete och informationsutbyte mellan medlemsländerna för att hålla data säkra.

Krav för NIS2

NIS2-direktivet ställer flera krav på organisationer. Dessa inkluderar implementering av lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra och minimera effekterna av cyberincidenter, upprättande av incidenthanteringsplaner, genomförande av regelbundna riskbedömningar och säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet för sina nätverk och informationssystem.

Sektorer som måste följa NIS2

NIS2-reglerna omfattar viktiga sektorer som energi, transport, bankverksamhet, hälso- och sjukvård samt digital infrastruktur. Eftersom dessa sektorer är av avgörande betydelse för samhället och ekonomin skulle eventuella störningar i deras nätverk och informationssystem kunna leda till allvarliga problem. NIS2 är ett formellt sätt att garantera stabilitet och säkerhet inom dessa viktiga områden.

Förståelse av NIS2-direktivet

För att effektivt kunna navigera i det regulatoriska landskapet måste man förstå NIS2-direktivets omfattande räckvidd, eftersom det omfattar både offentliga och privata enheter som tillhandahåller viktiga tjänster inom EU.

NIS2-direktivets räckvidd och tillämplighet

NIS2-direktivet har ett brett tillämpningsområde och gäller både offentliga och privata företag som erbjuder viktiga tjänster inom EU. Dessa regler gäller även för organisationer i den digitala världen, inklusive onlinemarknadsplatser, sökmotorer eller molntjänster.

Viktiga skyldigheter enligt NIS2-direktivet

Enligt NIS2-direktivet ska organisationer vidta lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för sina nätverk och informationssystem. Detta omfattar bl.a:

 • Riskhantering: Enheterna måste genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att hantera och säkra sina nätverk och informationssystem.
 • Rapportering av incidenter: Organisationer är skyldiga att rapportera betydande incidenter till den behöriga myndigheten, vilket säkerställer snabba och effektiva åtgärder mot cyberhot.
 • Samarbete och informationsutbyte: Samarbete mellan medlemsstaterna och behöriga myndigheter är obligatoriskt, vilket främjar en proaktiv strategi för cybersäkerhet genom utbyte av information och bästa praxis.
 • Säkerhetsåtgärder för leverantörer av digitala tjänsters: Särskilda säkerhetsåtgärder måste genomföras av leverantörer av digitala tjänster, inklusive onlinemarknadsplatser, sökmotorer och molntjänster, för att förbättra den övergripande motståndskraften mot cybersäkerhet.
 • Säkerhetskrav för operatörer av samhällsviktiga tjänster: Operatörer av samhällsviktiga tjänster måste följa särskilda säkerhetskrav för att säkerställa skyddet av kritisk infrastruktur och kritiska tjänster.
 • Planer för hantering av incidenter: Enheter är skyldiga att upprätta och underhålla planer för incidenthantering som beskriver de förfaranden som ska följas i händelse av en cybersäkerhetsincident.
 • Revision och certifiering: Vissa enheter kan omfattas av krav på revision och certifiering, vilket visar att de följer NIS2-direktivet och stärker beredskapen för cybersäkerhet.

Verkställighetsmekanismer

För att uppnå överensstämmelse med NIS2-direktivet efterlevnad måste medlemsländerna utse behöriga nationella myndigheter med uppgift att övervaka och genomdriva direktivet. Dessa myndigheter har befogenhet att utföra revisioner, inspektioner och utredningar samt att utdöma sanktioner och böter för bristande efterlevnad. Direktivet uppmuntrar även till samarbete och informationsutbyte mellan medlemsländerna för att effektivisera förebyggande, upptäckt och hantering av cyberincidenter.

Påföljder

Underlåtenhet att följa NIS2-direktivet kan leda till betydande påföljder. Medlemsstaterna kan ålägga böter, administrativa åtgärder eller andra sanktioner, vars svårighetsgrad kan variera beroende på graden av bristande efterlevnad och dess konsekvenser. Företagen måste proaktivt följa NIS2-direktivet för att minska risken för potentiella ekonomiska och ryktesmässiga återverkningar.

Påbörja resan mot efterlevnad

Genom att följa följande steg och främja ett proaktivt förhållningssätt till cybersäkerhet kan din organisation navigera i det regulatoriska landskapet med tillförsikt och implementera effektiva åtgärder för att uppfylla kraven i NIS2-direktivet.

Slutföra en analys av brister

Att säkerställa efterlevnad av NIS2-direktivet börjar med att genomföra en grundlig bristanalys. Detta innebär att man utvärderar befintliga cybersäkerhetsåtgärder i förhållande till direktivets krav och identifierar eventuella områden med bristande efterlevnad eller sårbarheter. Insikterna från gap-analysen är ovärderliga, eftersom de belyser den nuvarande säkerhetssituationen och hjälper till att prioritera insatser för att åtgärda bristerna.

Genomföra utbildnings- och processförändringar

Efter att ha identifierat bristerna bör organisationerna genomföra lämpliga utbildningsprogram och processjusteringar för att åtgärda bristerna. Det kan handla om att erbjuda anställda utbildning i cybersäkerhet, uppdatera säkerhetspolicyer och säkerhetsrutiner samt införa säkra kodningsmetoder. Konsekventa utbildnings- och medvetandeinitiativ kommer att främja en cybersäkerhetskultur inom organisationen så att medarbetarna är väl förberedda på att känna igen och reagera på potentiella hot.

Investera i digital omvandling

Organisationer kan göra sina nätverk och informationssystem säkrare och mer motståndskraftiga genom att anamma molnbaserade lösningar och använda multifaktorautentisering och utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka och hantera hot. En sådan digital omvandling förbättrar inte bara cybersäkerheten utan öppnar även upp möjligheter för tillväxt och innovation.

Upprätta rigorös rapportering

För att uppfylla kraven i NIS2-direktivet måste organisationer inrätta rapporteringsmekanismer. Detta inbegriper att införa system för att övervaka och rapportera cybersäkerhetsincidenter, genomföra regelbundna sårbarhetsanalyser och dela information med behöriga myndigheter och andra relevanta intressenter. Genom att inrätta rigorösa rapporteringsprocesser kan man säkerställa att cyberincidenter upptäcks och åtgärdas i tid, vilket underlättar samarbete och informationsutbyte mellan organisationer och myndigheter.

Vanliga frågor

Vad är NIS2-direktivet?

Europeiska unionen har tagit ett viktigt steg för att förbättra cybersäkerheten genom NIS2-direktivet. Denna nya förordning uppdaterar det ursprungliga direktivet om nätverks- och informationssystem (NIS). Den fokuserar på ett bredare spektrum av sektorer och digitala tjänster, såsom energi, transport, bankverksamhet och digital infrastruktur. Vad är syftet? Att öka beredskapen för cybersäkerhet, förbättra hur nationella myndigheter hanterar cyberhot och skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet.

När börjar NIS2 verka?

NIS2-direktivet trädde i kraft den 16 januari 2023. Men det finns en avgörande tidsfrist framöver – senast den 17 oktober 2024 måste EU:s medlemsstater införliva NIS2 i sina nationella lagar. För företag och organisationer i EU är det viktigt att hålla tidsfristen för att undvika eventuella påföljder och skydda sitt rykte.

Vem måste uppfylla kraven?

Om du befinner dig i EU och ingår i sektorer som energi, transport, finans, hälsa och digital infrastruktur bör du vara uppmärksam. NIS2-direktivet kategoriserar organisationer i två grupper: Viktiga enheter och viktiga enheter. Essential Entities är i allmänhet större (tänk 250 anställda och en omsättning på 50 miljoner euro eller mer), medan Important Entities är mindre men fortfarande betydande, vanligtvis med över 50 anställda. Även mindre organisationer som är viktiga för en medlemsstat kan inkluderas.

Hur förbereder man sig för NIS2?

Redo att bli NIS2-kompatibel? Börja med att utvärdera er nuvarande cybersäkerhetsstrategi och identifiera eventuella luckor. Utveckla omfattande riskhanteringsstrategier och uppdatera era kontinuitetsplaner. Glöm inte bort säkerheten i leveranskedjan och vikten av att utbilda personalen i cyberhygien. Regelbundna uppdateringar och effektiv användning av krypteringsteknik är även avgörande.

Hantera efterlevnad med hjälp av NinjaOne

NinjaOnes säkerhetslösning ger omfattande IT-hantering för företag och förenklar komplexiteten i cybersäkerhet. Med robusta funktioner som fjärrövervakning och fjärrhantering, sårbarhetsutvärderingar och incidentrapportering gör vi det möjligt för organisationer att enkelt följa lagar och regler.

NinjaOne är skräddarsytt för direktiv som NIS2 och erbjuder en helhetslösning som är utformad för att stärka cybersäkerhetsåtgärderna i både lokala och avlägsna arbetsmiljöer. Oavsett om det handlar om att hantera incidenter, övervaka sårbarheter eller främja samarbete är vi en pålitlig allierad för företag som vill ha effektiva och proaktiva säkerhetsåtgärder. Upptäck mer om NinjaOnes Enterprise IT Security .

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).