NINJAONES INTEGRITETSPOLICY
FÖR REGISTRERADE PERSONER

 1. Ändamålet med databehandlingen

 Detta integritetsmeddelande för registrerade personer (detta ”integritetsmeddelande”) beskriver hur NinjaOne, LLC och dess dotterbolag (gemensamt ”NinjaOne”, ”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter.

De huvudsakliga syftena med databehandlingen är

 • Affärskommunikation och bedrivande av affärsverksamhet,
 • Fullgörande av ett avtal,
 • Marknadskommunikation (nyhetsbrev, e-postmeddelanden med reklam),
 • Nedladdning av innehåll,
 • Evenemang i närvaro som anordnas av NinjaOne ensamt eller i samarbete med andra partners,
 • Online-evenemang som anordnas av NinjaOne ensamt eller i samarbete med andra partners (t.ex. webbseminarier).

I vissa fall kan vi spela in telefon- eller videosamtal enbart i syfte att kvalitetssäkra. Du kommer att informeras i förväg och du kommer att ha möjlighet att välja om du vill acceptera eller avvisa inspelningen.

 1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig, direkt ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

NinjaOne, LLC, ett Delaware Limited Liability Company
Suite 200, 3687 Tampa Road, Oldsmar
Florida 34677, USA
i samarbete med EU:s dotterbolag i Tyskland:
NinjaOne GmbH
Alexanderstraße 1
10178 Berlin, Tyskland
E-post: [email protected].

 1. Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på: [email protected].

 1. Kategorier av personuppgifter
 • Fullständigt namn,
 • Företagets namn,
 • Titel,
 • Roll,
 • Telefon nummer,
 • Adress,
 • E-post,
 • Land.

Vi samlar in de personuppgifter som vi behandlar huvudsakligen direkt från dig. Under vissa omständigheter kan vi få dina personuppgifter från tredje part, t.ex. våra affärspartners.

Vi kan även komma att samla in och behandla följande särskilda kategorier av personuppgifter:

 • Fysisk funktionsnedsättning,
 • Ras eller etniskt ursprung, religiös tillhörighet.
 1. Rättslig grund för databehandling 

Behandlingen av dina personuppgifter är tillåten baserat på rättslig grund.
Det kan det vara:

 • Ditt samtycke,
 • Vårt berättigade intresse,
 • Fullgörande av ett avtal eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal,
 • Vår rättsliga skyldighet,
 • Allmänhetens intresse.
 1. Gränsöverskridande dataöverföringar och behandling utanför EES

Dina uppgifter kommer att behandlas utanför EES. Vi säkerställer dock att dessa dataöverföringar sker i enlighet med gällande integritetslagar. Detta innebär att alla parter utanför EES som behandlar dina personuppgifter är avtalsenligt skyldiga att tillhandahålla en nivå av dataskydd som motsvarar den nivå av dataskydd som krävs enligt GDPR.

 1. Delning av data

Dina personuppgifter behandlas främst inom NinjaOne-koncernen i EES och USA och kan delas med våra dotterbolag med vilka vi har lämpliga avtalsarrangemang på plats.

Våra dotterbolag använder inte dina personuppgifter för egna syften och får endast behandla dem för angivna syften i enlighet med våra instruktioner. Med ditt samtycke kan vi i vissa fall dela dina uppgifter med tredje part, t.ex. affärspartner.

 1. Datasäkerhet

Vi har implementerat lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Dessutom begränsar vi tillgången till personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett legitimt affärsbehov av sådan tillgång.

 1. Bevarande och radering av uppgifter

Om inte annat tillåts eller krävs enligt tillämplig lag eller förordning, kommer vi endast att behålla dina personuppgifter så länge vi har ditt giltiga och oåterkalleliga samtycke.

Tillämpliga lagringstider:

 • Affärskommunikation: så länge som lagstadgade lagringstider gäller,
 • Marknadskommunikation (nyhetsbrev, e-postreklam): återkallande av samtycke eller (om du är vår kund) invändning mot databehandling,
 • Nedladdning av innehåll: uppsägning av avtal,
 • Evenemang i närvaro som anordnas av NinjaOne ensamt eller i samarbete med andra partners: 30 dagar eller vid återkallande av samtycke,
 • Online-evenemang som anordnas av NinjaOne ensam eller i samarbete med andra partners (t.ex. webbseminarier): 30 dagar eller vid återkallande av samtycke,
 • Inspelningar av video- och telefonsamtal: 30 dagar eller vid återkallande av samtycke.

Du är inte skyldig att dela några av dina personuppgifter med oss, men i sådana fall kan det hända att vi inte kan tillhandahålla de tjänster du begärt.

 1. Spårning och automatiserat beslutsfattande

När det gäller marknadskommunikation kan vi se om du har öppnat vårt e-postmeddelande och klickat på en länk i det. Dina personuppgifter kommer inte att användas i automatiserade beslutsprocesser.

 1. Rätt till tillgång, rättelse, radering och återkallande av samtycke

Med hänvisning till behandlingen av dina personuppgifter har du rätt till:

 • Få tillgång till dina data,
 • Rättelse av dina personuppgifter,
 • Radera dina uppgifter eller begränsa databehandlingen,
 • Återkalla ditt samtycke om det var den rättsliga grunden för databehandlingen. Detta kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som föregår återkallandet av samtycket.

All sådan kommunikation måste vara skriftlig, så för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på: [email protected]. Observera att vi i samband med din begäran kan komma att be om särskild information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

 1. Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter om den baseras på vårt berättigade intresse. Denna rätt måste utövas skriftligen på: [email protected].

 1. Ändringar av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera detta integritetsmeddelande. Om vi vill använda dina tidigare insamlade personuppgifter för andra ändamål än de som vi informerade dig om vid insamlingstillfället, kommer vi att meddela dig om detta och, om det krävs enligt lag, inhämta ditt samtycke innan vi använder dina personuppgifter för ett nytt eller orelaterat ändamål. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke om det krävs enligt tillämplig lag eller förordning.

Status för denna information: April 2024

Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.