Licensavtal

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT 

DETTA ANVÄNDARAVTAL (DETTA "AVTAL") ÄR ETT JURIDISKT OCH BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH DET FÖRETAG SOM BEVILJATS LICENS FÖR PROGRAMVARAN ("KUNDEN") Å ENA SIDAN OCH NINJAONE LCC ("NINJAONE") Å ANDRA SIDAN. AVTALET REGLERAR KUNDENS ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV NINJAONE:S PROGRAMVARA (SOM VIDARE DEFINIERAS NEDAN, "PROGRAMVARAN").

VÄNLIGEN LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH GENOM ATT SIGNERA INKÖPSORDER INDIKERAR KUNDEN SITT GODKÄNNANDE AV DE VILLKOR, BESTÄMMELSER OCH BEGRÄNSNINGAR SOM HÖR TILL DETTA AVTAL. OM EN KUND INTE GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN VID ALLA VILLKOR, BESTÄMMELSER OCH BEGRÄNSNINGAR SOM HÖR TILL DETTA AVTAL MÅSTE KUNDEN OMGÅENDE (A) RADERA PROGRAMVARAN FRÅN ALLA KUNDENS DATORER DÄR DEN ÄR INSTALLERAD OCH FÖRSTÖRA ALLA KOPIOR AV PROGRAMVARAN SOM FINNS I KUNDENS ÄGO OCH ALLT TILLHÖRANDE MATERIAL, DÄRIBLAND FÖRPACKNING OCH DOKUMENTATION OCH (B) UPPHÖRA ALLT ANVÄNDANDE AV PROGRAMVARAN.

DETTA AVTAL GÄLLER FÖR DEN VERSION AV PROGRAMVARAN SOM KUNDEN HAR LICENSERAT. PROGRAMVARAN ÄR LICENSERAD, INTE SÅLD. KUNDEN FÅR BARA ANVÄNDA DEN VERSION AV PROGRAMVARAN SOM KUNDEN HAR LICENSERAT OCH BETALAT FÖR OCH KUNDEN MÅSTE ANVÄNDA DET I STRIKT ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SOM HÖR TILL DETTA AVTAL. KUNDEN ÄR ANSVARIG FÖR ATT FÖRSÄKRA SIG OM ATT ALLA ANSTÄLLDA, ENTREPRENÖRER OCH ANDRA ANVÄNDARE ("AUKTORISERADE ANVÄNDARE") INOM ORGANISATIONEN FÖLJER VILLKOREN I DETTA AVTAL.

NINJAONE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN, MED ENSAM BEFOGENHET, ATT ÄNDRA VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL, NÄR SOM HELST, SOM TRÄDER I KRAFT I OCH MED ATT DE ÄNDRADE BESTÄMMELSERNA HAR GJORTS TILLGÄNGLIGA GENOM PROGRAMVARUUPPDATERINGAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT GENOM KUNDENS ANVÄNDANDE AV PROGRAMVARAN.

1. DEFINIONER.

1.1 "Tjänster för fjärrövervakning och fjärrhantering" avser de tjänster för fjärrövervakning och fjärrhantering som Kunden tillhandahåller sina Klienter med Programvaran (inbegripet Klient-programvaran och SAAS-tjänsten).

1.2 "Klient" avser Kundens klienter, dvs. de organisationer till vilka Kunden tillhandahåller hanteringstjänsterna.

1.3 "Klientprogramvaran" avser komponenten klientgränssnittet i Programvaran och alla Programvaror som finns installerade på Klientens datorer.

1.4 "Inköpsordern" avser dokumentet eller annan metod (inbegripet, men inte begränsat till, en ordersedel online eller via e-post) genom vilken Kunden köper licenser för Programvaran från NinjaOne.

1.5 "SAAS-tjänsten" avser NinjaOne:s plattformstjänst som lagrar, hanterar, rapporterar och varnar på alla Klientens/Kundens datorer.

1.6 "Programvaran" avser all programvara tillhandahållen av NinjaOne kollektivt (inklusive utan begränsning Klientprogramvaran och SAAS-programvaran) och varje enskild komponent av ovanstående individuellt, alla uppdateringar, uppgraderingar eller förbättringar till Programvaran och alla Programvarukomponenter som tillhandahålls av NinjaOne till dig, inbegripet utan begränsning, all support-programvara som tillhandahålls av NinjaOne till dig via internet, e-post eller på alla andra sätt.

2. LICENSBEVILJANDE.

(A) LICENS FÖR SAAS-TJÄNSTEN. Under förutsättning att Kunden följer detta Avtal och andra villkor för användning av Programvaran fullt ut, beviljar NinjaOne härmed Kunden, som är föremål för villkoren och bestämmelserna i detta avtal, ett icke-exklusivt, begränsat, icke överlåtbar rättighet och licens (a) att använda programvarutjänsten till att administrera ett antal av Kundens datorer som finns angivet i den tillämpliga Inköpsordern för syftet att tillhandahålla tjänster för fjärrövervakning och fjärrhantering till Kundens Klienter och (b) som används för att distribuera tredje parts-produkter för tillämplig Inköpsorder.

(B) LICENS FÖR KLIENTPROGRAMVARA. Kunden köper antalet licenser för Klientprogramvara som är angivet i tillämplig Inköpsorder. Inköpsordern anger antalet Klienter för vilka Kunden kan använda Programvaran för att tillhandahålla Tjänster för fjärrövervakning och fjärrhantering. Kunden kan installera Klientprogramvaran på ett antal datorer som är inom det antal Klienter som finns angivet på tillämplig Inköpsorder. Kunden kan endast installera Klientprogramvaran på det antal datorer inom varje Klientorganisation som finns angivet på tillämplig Inköpsorder.

(C) LICENSBEGRÄNSNINGAR. Utan hinder av vad som anges med motsatt innebörd i detta avtal, är licensbeviljandet i sektion 2 föremål för följande begränsningar:

(i) Framställningar. Kunden skall vara ansvarig för anskaffandet och underhållet av all utrustning eller tilläggstjänster som behövs för att ansluta till, få åtkomst till eller på annat sätt använda Programvaran, inklusive, utan begränsning, modem, hårdvara, programvara och lokala telefonitjänster och telefonitjänster avseende fjärrsamtal. Kunden skall vara ansvarig för att försäkra sig om att sådan utrustning eller tilläggstjänster är kompatibla med Programvaran.

(ii) Härledda verk. Kunden får inte ändra eller skapa härledda verk av Programvaran, dess dokumentation, eller andra komponenter som kan vara inkluderade i Programvaran eller tillhandahållen med Programvaran, inte heller hyra ut, leasa eller på annat sätt distribuera Programvaran eller dess dokumentation, undantaget det som uttryckligen tillåts i sektion 2 i detta Avtal.

(iii) Överförande av rättigheter. Undantaget det som uttryckligen är angivet i sektion 2, skall Kunden inte överlåta, upplåta underlicens, hyra ut eller på annat sätt överföra Kundens åtkomst och användarrättigheter i enlighet med detta Avtal för Programvaran utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NinjaOne.

(iv) Reverse Engineering och programvaruutveckling. Kunden får inte reverse engineer, dekompilera eller demontera Programvaran, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis. Programvaran skall endast användas för sitt avsedda ändamål och skall inte användas för programvaruutveckling eller något annat ändamål.

(v) Kopior. Kunden får inte kopiera Programvaran förutom på det sätt som uttryckligen är tillåtet i sektion 2 i detta Avtal eller tillämplig Inköpsorder.

(vi) Ägarskap. All världsomfattande ägarskap av och alla rättigheter, titel och intresse för och av Programvaran och alla kopior och delar av denne, inbegripet utan begränsning, all upphovsrätt, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, rättigheter för affärshemligheter, uppfinningar och andra äganderättigheter tillhörande allt detta, är och skall även i fortsättningen uteslutande tillhöra NinjaOne. De enda rättigheter Kunden förvärvar enligt detta Avtal är de licenser som beskrivs i detta Avtal.

(vii) Andra begränsningar. Kunder får inte använda Programvara för att:

(a) förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras juridiska rättigheter (så som rättigheter till personligt integritet och publicitet),

(b) genomföra eller vidarebefordra olagliga tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, icke begärd eller icke tillåten annonsering, reklammaterial, icke begärd e-post eller kampanjer med flernivåmarknadsföring,

(c) publicera, skicka, distribuera, sprida eller länka till någon: (i) ärekränkande, intrångsgörande eller olagligt ämne, namn, material eller information, (ii) programvara eller annat material skyddat av lagstiftning om immateriella rättigheter, upphovsrättslicens, rättigheter till personligt integritet och publicitet eller andra äganderättigheter, såvida du inte äger, kontrollerar sådana rättigheter eller har mottagit allt nödvändigt medgivande för din användning av sådan programvara och andra material,

(d) insamla användarnamn eller e-postadresser för något ändamål,

(e) begränsa eller förhindra någon annan användare från att använda eller åtnjuta sina rättigheter gällande NinjaOne eller dess webbplats ("Webbplats"), hindra eller störa Webbplatsen, NinjaOne:s SAAS-tjänst eller nätverk anslutna till NinjaOne, eller (f) bryta mot några tillämpliga myndighetslagar eller regler.

3. AVGIFTER. Kunden måste betala avgifterna som är angivna i tillämplig Inköpsorder. Sådana avgifter kan inkludera löpande månatliga eller andra periodiska avgifter. Underlåtenhet att betala sådana avgifter i tid kommer resultera i avstängning av Kunden och dennes Klienters användning av Programvaran i enlighet med det som står i Uppsägningssektionen i detta avtal.

Inköpsorderpriser garanteras för de första 12 månaderna och är därefter föremål för ändring.

4. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH NINJAONE:S WEBBPLATS OCH TJÄNSTER. NinjaOne har ingen speciell förbindelse med eller förvaltningsplikt till Kunden. Kunden medger att NinjaOne inte har någon kontroll över, och ingen skyldighet att vidta åtgärder beträffande: det kunden får tillgång till via NinjaOne eller dess Webbplats, de effekter innehållet Kunden får åtkomst till kan ha på Kunden, hur Kunden kan komma att tolka eller använda innehållet, eller de handlingar Kunden kan komma att utföra som ett resultat av att ha exponerats av innehållet. Kunden är ensamt ansvarig för Kundens aktiviteter vid användandet av Webbplatsen, Programvaran eller andra tjänster däribland aktiviteter utförda av dina anställda, entreprenörer, klienter och alla parter som Kunden tillåter åtkomst till Webbplatsen och Programvaran. NinjaOne får ha åtkomst till Kundens konto, inkluderat dess data, för att svara på service eller hantera tekniska problem eller annat som är angivet i detta Avtal. Kunden, inte NinjaOne, skall vara ensamt ansvarig för korrektheten, kvaliteten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten och upphovsrätten för all data som är lagrat i Kundens konto. Dessutom skall NinjaOne inte vara ansvarig eller skyldig för radering, korrigering, förstörelse, skada, förlust eller underlåtelse att lagra data.

5. ÅTERKOPPLINGSMEKANISM, NERSTÄNGNINGSMEKANISM. Programvaran är utrustad med en återkopplingsmekanism som gör det möjligt för NinjaOne att granska Kundens och Klientens användning av Programvaran och som kommunicerar aktivitet med hjälp av Programvaran tillbaka till NinjaOne. NinjaOne förbehåller sig rätten att använda sådan data för att utvärdera användningen av Programvaran och för alla ändamål som NinjaOne bedömer användbara eller lämpliga. Programvaran är också utrustad med en nerstängningsmekanism som NinjaOne kan använda för att stänga av Kunden och dennes Klienters användning av Programvaran. NinjaOne förbehåller sig rättan att använda denna nerstängningsmekanism om Kunden eller dennes Klienter bryter mot detta avtal, Kunden eller dennes Klienter använder Programvaran på sätt som inte tillåts av detta Avtal och/eller om Kunden underlåter att betala de gällande periodiska Programvaruavgifterna som finns angivna i tillämplig Inköpsorder.

6. BEGRÄNSNING AV ÅTKOMST. NinjaOne förbehåller sig rätten att neka alla användare, ensamt ansvarig, åtkomst till Programvaran eller någon av dess delar utan förvarning. Kunden är ansvarig för att skydda konfidentialitet gällande lösenord och användarnamn skapad av Kunden för att användas med Programvaran, och för all användning eller missbruk av NinjaOne-kontot till följd av att en tredje part har använt ett lösenord eller ett användarnamn skapat av Kunden. Kunden skall vara ensamt ansvarig för att säkra åtkomsten till sin och sina Klienters data. NinjaOne skall under alla omständigheter inte vara skyldig för all obehörig åtkomst till all data som är lagrad med hjälp av Programvaran.

7. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER. PROGRAMVARAN, NINJAONE:S WEBBPLATS OCH ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA TILLHANDAHÅLLS "SOM DET ÄR" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG EXPLICIT, IMPLICIT ELLER LAGSTADGAD OCH NINJAONE FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALL IMPLICIT GARANTI, INBEGRIPET IMPLICIT GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE INTRÅNGSGÖRANDE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER GÄLLANDE PROGRAMVARAN, WEBBPLATSEN OCH ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA, MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION OCH ALLT MEDFÖLJANDE STÖDMATERIAL ELLER ANNAT MATERIAL MOTTAGET FRÅN NINJAONE OCH/ELLER NÅGON FILIAL, OMBUD, ÅTERFÖRSÄLJARE, HANDLARE, DISTRIBUTÖR, ANSTÄLLD, ENTREPRENÖR ELLER REPRESENTANT FÖR NINJAONE. KUNDEN MEDGER UTTRYCKLIGEN ATT WEBBPLATSEN OCH/ELLER PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER SKRIVFEL. INGEN FILIAL, ENTREPRENÖR, OMBUD, ÅTERFÖRSÄLJARE, HANDLARE ELLER DISTRIBUTÖR ELLER REPRESENTANT FÖR NINJAONE HAR BEFOGENHET ATT ÄNDRA DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER LÄMNA YTTERLIGARE GARANTIER. EN DEL STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV IMPLICITA GARANTIER SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KAN KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR ER. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT ELLER RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE TILL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE.

8. ANSVARSFRISKRIVNING; INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR. KUNDEN ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR KUNDENS OCH DENNES KLIENTERS ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, INDATA TILL PROGRAMVARAN, VERIFIERANDE AV RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN OCH HUR UTDATAN FRÅN PROGRAMVARAN ANVÄNDS AV KUNDEN OCH DENNES KLIENTER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL NINJAONE VARA ANSVARIG ELLER SKYLDIG KUNDEN, DENNES KLIENTER ELLER ANDRA TREDJEPARTER FÖR NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED INSTALLERING ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, VARE SIG AV KUND, KLIENTER, ANVÄNDARE INOM KUNDENS ELLER KLIENTENS ORGANISATION ELLER ANDRA BEHÖRIGA ANVÄNDARE.

I SÅDAN STOR UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING SKALL NINJAONE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARSSKYLDIG ELLER FÖRPLIKTIGAD TILL KUNDEN ELLER DENNES KLIENTER PÅ NÅGOT SÄTT FÖR NÅGON SÄRSKILD, ICKE-KOMPENSATORISK, PÅFÖLJANDE, INDIREKT, OAVSIKTLIG, LAGSTADGAD ELLER STRAFF-SKADESTÅND AV NÅGON TYP, INBEGRIPET, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND SOM AVSER FÖRLORAD DATA ELLER PROGRAM, SEKRETESS FÖR DATA ELLER PROGRAM, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL DATA ELLER PROGRAM, AFFÄRSAVBROTT, UTEBLIVEN VINST OCH FÖRLORAD INKOMST, OAVSETT TYP AV HANDLING, ANTINGEN I KONTRAKT, SKADESTÅND UTANFÖR AVTALSFÖRHÅLLANDEN, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER I ANNAT FALL, ÄVEN OM NINJAONE ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANT SKADESTÅND I FÖRVÄG. EFTERSOM EN DEL STATER INTE TILLÅTER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARSKYLDIGHET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KOMMA ATT INTE FÅ TILLÄMPAS.

UTAN HINDER AV VAD SOM ANGETTS MED MOTSATT INNEBÖRD I DETTA AVTAL, FÖRUTOM DET SOM ÄR ANGIVET I PARAGRAF 9, SKALL NINJAONE INTE VARA ANSVARSSKYLDIG TILL KUNDEN ELLER DENNES KLIENTER FÖR BELOPP SOM SAMMANLAGT ÄR MER ÄN 5 000 USD ELLER DET BELOPP SOM NINJAONE HAR MOTTAGIT UNDER DE SENASTE 3 MÅNADERNA FRÅN KUNDEN FÖR PROGRAMVARAN SOM ÄR LICENSIERAD I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. BEGRÄNSNINGARNA SOM ANGES OVAN SKALL ANSES GÄLLA I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TROTS TILLKORTAKOMMANDET AV DET URSPRUNGLIGA ÄNDAMÅLET HOS ALLA BEGRÄNSADE ÅTGÄRDER SOM ANGES I DETTA AVTAL. PARTERNA GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT DE TILL FULLO HAR ÖVERVÄGT OVANSTÅENDE RISKFÖRDELNING OCH FINNER DEN VARA RIMLIG OCH ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ÄR EN VÄSENTLIG GRUND AV AVTALET MELLAN PARTERNA.

9. SKADEERSÄTTNING. Kunden samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadeslös NinjaOne och dess anställda, tjänstemän, entreprenörer, investerare, chefer, ombud, licensgivare och filialer från och mot alla skadeståndskrav, förluster, ansvarsskyldighet, kostnader och utgifter (inbegripet men inte begränsat till avgifter för advokat) som uppkommer från (a) Kunden och/eller Klientens eller annan användare som är behörig genom antingen ovannämnda ("Behöriga användare och organisationer") installation eller användning av Programvaran, inbegripet utan begränsing till skadestånd avseende förlust eller konfidentialitet gällande data eller program (b) Behöriga användare och organisationer intrångsgörande av tredje parts rättigheter (inbegripet, utan begränsning, intrångsgörande av upphovsrätt, kränkning av äganderätt och kränkning av integritetsrättigheter) och/eller användning eller missbruk av ditt NinjaOne-konto av dig eller annan tredje part som använder ditt/dina lösenord och eller användarnamn. Dessa förpliktelser fortgår även om Kundens relation med NinjaOne avslutas.

Ninja skall hålla Kunden skadeslös gentemot all förlust som uppstår ur (1) något förfarande som anhängiggjorts av en tredje part som uppstår ur ett skadeståndskrav att Ninjas produkt för fjärrövervakning och fjärrhantering gör intrång på tredje partens immateriella rättigheter, (2) uppsåtligt bedrägeri eller oaktsamhet från Ninja.

10.BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR DEN AMERIKANSKA STATEN. Om Kunden är den amerikanska staten eller förvärvar rättigheten till åtkomst och användning av NinjaOne på uppdrag av den amerikanska staten, samtycker den amerikanska staten till: (a) om rättigheten till åtkomst och användning av NinjaOne är förvärvad av eller levereras till försvarsdepartementet, skall NinjaOne klassificeras som "Kommersiell datorprogramvara" och staten förvärvar endast "begränsade rättigheter" till NinjaOne och dess dokumentation, enligt definitionen i klausulen 252.227-7013(c)(1) i DFARS, (b) för alla andra avdelningar i den amerikanska staten annat än försvarsdepartementet ska statens rättigheter i Programvaran och dess dokumentation vara i enlighet med definitionen i klausulen 52.227-19(c)(2) i FAR eller, för NASA, i klausulen 18-52.227-86(d) i NASA-supplementet till FAR.

11. UPPSÄGNING. Licensen beviljad i detta avtal gäller tills Avtalet sägs upp. NinjaOne kan säga upp Avtalet omedelbart, utan förvarning, i händelse av att Kunden (i) underlåter att följa något av villkoren och bestämmelserna som fastställs i detta Avtal, (ii) upphör att göra affärer, (iii) inte betalar någon tillämplig betalning inom 30 dagar av tillämpligt förfallodatum, eller (iv) upphör att använda NinjaOne:s tjänster och meddelar NinjaOne om detta. När Kundens kontrakt med NinjaOne löper ut, om tillämpligt, kan Kunden säga upp detta Avtal genom att förse NinjaOne med en skriftlig underrättelse om Kundens avsikt att säga upp Avtalet 60 dagar innan uppsägningen ska träda i kraft. Alla betalningar som förfaller under uppsägningsperiodens 60 dagar skall kvarstå och betalas. Alla begäran om uppsägning måste skickas till success@ninjarmm.com. NinjaOne förbehåller sig rätten att vägra utföra tjänster till alla efter eget gottfinnande och att avsluta detta Avtal 30 dagar efter skriftlig underrättelse. NinjaOne återbetalar inte någon del av betalningen som har gjorts av Kunden. Vid uppsägelse måste Kunden omedelbart (i) förstöra alla kopior av Programvaran och Programvarans dokumentation i sin ägo, eller (ii) återlämna Programvaran och dokumentationen i enlighet med instruktioner från NinjaOne.

12. VARUMÄRKEN. Msp.Ninja, NinjaOne, NinjaRMM och deras respektive designer, varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande NinjaOne LLC. Alla andra varumärken och/eller varumärken för tjänster är egendom tillhörande deras respektive ägande.

13. UPPHOVSRÄTT. NinjaOne respekterar immateriella rättigheter tillhörande andra och vi ber våra Kunden att göra detsamma. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera konton tillhörande användare som vi anser gör intrång på andras immateriella rättigheter och ta bort allt sådant material som gör intrång. Om du anser att ditt upphovsrättsskyddade arbete har kopierats och är tillgängligt på Webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, meddela NinjaOne:s upphovsrättsombud via e-post på allie.hovsepian@ninjarmm.com, eller via post: 111 New Montgomery Street #301, San Francisco, CA 94105 och ange följande information: (a) en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av det upphovsrättsliga intresset, (b) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du menar är föremål för intrång, däribland webbadressen av platsen där det upphovsrättsskyddade arbetet finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade arbetet, (c) identifiering av webbadressen eller annan specifik plats på NinjaOne:s webbplats där materialet du påstår har blivit utsatt för intrång finns, (d) din adress, telefonnummer och e-postadress, (e) en redogörelse av dig att du har goda skäl att anta att den ifrågasatta användningen inte är tillåten av upphovsrättsägaren, dennes ombud, eller lagstiftning och (f) en redogörelse av dig där du försäkrar på heder och samvete att den information som finns i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsägaren eller behörig att agera på uppdrag av ägaren. Du godkänner härmed att du inte skall göra några anspråk gentemot NinjaOne eller dess tjänstemän eller chefer med hänsyn till sådant innehåll såvida inte: (1) du har slutfört ovannämnda process helt och fullt och (2) NinjaOne har underlåtit att ta bort innehållet som bryter mot bestämmelserna inom trettio (30) dagar efter ett sådant meddelande mottagits utan en rimlig förklaring för denna underlåtelse. Det är NinjaOne:s policy att (1) blockera åtkomst till eller att ta bort innehåll som i god tro anses vara upphovsrättsskyddat material som olovligen har kopierats, visats eller distribuerats av någon av våra annonsörer, filialer, innehållsleverantörer, medlemmar eller användare och (2) ta bort och avsluta tjänster till de som upprepat bryter mot dessa villkor.

14. ALLMÄNT. Detta Avtal omfattar den fullständiga, kompletta förståelsen av parterna gällande ämnet i avtalet och kan inte ändras eller redigeras, förutom genom ett skriftligt ändringsförslag eller kompletterande avtal som uttryckligen hänvisar till detta Avtal och som är korrekt utfärdad av NinjaOne och Kundens behöriga representant. Alla föregående framställningar, samförstånd och avtal gällande ämnet i detta avtal vare sig skriftliga eller muntliga, explicita eller implicita, är ersatta och anses vara utan verkan. I händelse av motstridiga bestämmelser mellan detta Avtal och ett korrekt utfört kompletterande avtal, skall det korrekt utförda kompletterande avtalet äga företräde. Detta Avtal skall betraktas som och styras i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, med undantag av tillämpningen av motstridiga lagregler. Allt agerande som har med detta Avtal eller Programvaran att göra skall endast föras inför domstol i delstaten eller federala domstolar i Los Angeles-distriktet, delstaten Kalifornien, USA.

Varje part samtycker härmed till att godta dessa domstolars behörighet. Kunden medger att en överträdelse av detta Avtal kommer orsaka irreparabel och kontinuerlig skada för NinjaOne för vilket kontant skadestånd inte är tillräckligt och NinjaOne skall vara berättigad till interimistiskt föreläggande och/eller dekret om en särskild prestation och andra sådana kompensationer som kan vara lämpliga (inbegripet kontant skadestånd om tillämpligt). I händelse av en rättstvist mellan Kunden och NinjaOne gällande Programvaran eller annat artikel som är föremål för detta Avtal, skall den segrande parten i rättstvisten ha rätt till att avkräva avgifter för advokat och utgifter från den andra parten. Parterna samtycker till att Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen undantaget från tillämpning på detta Avtal. Om någon del av detta Avtal är ogiltigt och inte verkställbart, kommer det inte påverka giltigheten hos balansen i Avtalet, som skall förbli giltigt och verkställbart i enlighet med sina villkor. Kunden samtycker att Programvaran inte kommer fraktas, överföras eller exporteras till något annat land eller användas på något sätt som är förbjudet enligt Förenta staternas lagstiftning om exportadministration eller någon annan exportlagstiftning, restriktion eller bestämmelse. Inget undantag av NinjaOne gällande något brott mot eller försummelse från din sida av något av överenskommelserna eller medgivande som anges i detta avtal skall anses vara ett undantag till något påföljande och/eller liknande brott eller försummelse.

GENOM ATT FÅ ÅTKOMST OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH GENOM ATT INSTALLERA, FÅ ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN SAMTYCKER DU TILL ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅTT DET OCH SAMTYCKER VILLKORSLÖST ATT KUNDEN SKALL VARA BUNDEN AV AVTALETS VILLKOR OCH BESTÄMMELSER. DU REPRESENTERAR VIDARE, GARANTERAR OCH HÅLLER NINJAONE SKADESTÅNDSLÖS ATT DU HAR FULLSTÄNDIG BEHÖRIGHET ATT FULLFÖLJA DETTA AVTAL PÅ UPPDRAG AV KUNDEN OCH BINDA KUNDEN.