Licentieovereenkomst

BELANGRIJK - AANDACHTIG LEZEN 

DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST (DEZE "OVEREENKOMST") IS EEN WETTELIJK EN BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN HET BEDRIJF DAT DE SOFTWARELICENTIE VERSTREKT ("KLANT") ENERZIJDS EN NINJAONE LLC ("NINJAONE") ANDERZIJDS. IN DE OVEREENKOMST WORDT DE TOEGANG VAN DE KLANT TOT EN GEBRUIK VAN DE NINJAONE-SOFTWARE (ZOALS HIERONDER NADER GEDEFINIEERD, DE "SOFTWARE") GEREGULEERD.

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN EN DOOR DE BIJBEHORENDE INKOOPORDER TE ONDERTEKENEN, GEEFT DE KLANT AAN AKKOORD TE GAAN MET DE DEFINITIES, VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS DE KLANT ER NIET MEE INSTEMT AAN ALLE DEFINITIES, VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN, MOET DE KLANT ZO SNEL MOGELIJK (A) DE SOFTWARE VERWIJDEREN VAN ALLE COMPUTERS VAN DE KLANT WAAROP DEZE IS GEÏNSTALLEERD EN ALLE EXEMPLAREN VAN DE SOFTWARE DIE DE KLANT IN BEZIT HEEFT EN ALLE BIJBEHORENDE MATERIALEN, INCLUSIEF VERPAKKING EN DOCUMENTATIE, VERWIJDEREN, EN (B) ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR DE KLANT STAKEN.

DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP DE VERSIE VAN DE SOFTWARE WAARVOOR DE KLANT EEN LICENTIE HEEFT AFGENOMEN. DE SOFTWARE WORDT ONDER LICENTIE VERSTREKT EN NIET VERKOCHT. DE KLANT MAG ALLEEN DE VERSIE VAN DE SOFTWARE GEBRUIKEN WAARVOOR DE KLANT EEN LICENTIE HEEFT AFGENOMEN EN DE KLANT MOET DEZE STRIKT CONFORM DE DEFINITIES EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBRUIKEN. DE KLANT DRAAGT DE VERANTWOORDELIJKHEID ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE WERKNEMERS, CONTRACTMEDEWERKERS EN ANDERE GEBRUIKERS ("GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS") BINNEN DIENS ORGANISATIE ZICH AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HOUDEN.

NINJAONE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE DEFINITIES EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEHEEL NAAR EIGEN INZICHT OP ELK WILLEKEURIG MOMENT TE WIJZIGEN, WAARBIJ DE AANGEPASTE BEPALINGEN INGAAN OP HET MOMENT DAT DEZE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD MIDDELS SOFTWARE-UPDATES OF ANDERSZINS VIA GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR DE KLANT.

1. DEFINITIES.

1.1 "Externe monitoring- en managementservices" staat voor de externe monitoring- en managementservices die de Klant met behulp van de Software (inclusief de Cliënttsoftware en de SAAS-service) aan diens Cliënten biedt.

1.2 "Cliënt" staat voor de cliënten van de Klant, d.w.z. de organisaties waaraan de Klant de beheerde services biedt.

1.3 "Cliëntsoftware" staat voor het onderdeel van de Software dat fungeert als interface met de Cliënt en alle Software die op computers van de Cliënt is geïnstalleerd.

1.4 "Inkooporder" staat voor het document of een andere methode (inclusief, maar niet beperkt tot online of via e-mail verzonden bestelformulier) waarmee de Klant de Software-licenties van NinjaOne heeft gekocht.

1.5 "SAAS-service" staat voor de NinjaOne-platformservice waarmee elementen op alle computers van de Cliënt/Klant worden opgeslagen, beheerd, gerapporteerd en tot onderwerp van meldingen worden gemaakt.

1.6 "Software" staat voor het geheel van alle door NinjaOne verstrekte software (inclusief maar niet beperkt tot de Cliëntsoftware en SAAS-software) en elke afzonderlijke component van het genoemde, alle updates, upgrades en verbeteringen van de Software of enige Softwarecomponent die door NinjaOne aan u is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot enige ondersteuningssoftware die via het internet, e-mail of langs enige andere weg door NinjaOne aan u is verstrekt.

2. LICENTIEVERLENING.

(A) SAAS-SERVICELICENTIE. Onder voorwaarde dat de Klant zich volledig aan deze Overeenkomst en andere gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Software houdt, verleent NinjaOne de Klant hierbij, binnen het kader van de definities en voorwaarden van deze Overeenkomst, niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare rechten en licentie voor (a) het gebruik van de softwareservice voor het beheer van een aantal Klantcomputers zoals vastgelegd in de toepasselijke Inkooporder, met als doel de levering van Externe Monitoring- en Management-services aan Cliënten van de Klant en (b) het gebruik voor de inzet van producten van onafhankelijke leveranciers voor de toepasselijke Inkooporder.

(B) CLIËNTSOFTWARELICENTIE. De Klant schaft het aantal Cliëntsoftware-licenties aan dat is vastgelegd in de toepasselijke Inkooporder. In de Inkooporder is het aantal Cliënten vastgelegd waarvoor de Klant de Software mag gebruiken voor de levering van Externe monitoring- en managementservices. De Klant mag de Cliëntsoftware installeren op computers voor het aantal Cliënten dat in de toepasselijke Inkooporder is vastgelegd. De Klant mag de Cliëntsoftware uitsluitend installeren op het aantal gebruikerscomputers binnen elke respectievelijke Cliëntorganisatie dat in de toepasselijke Inkooporder is vastgelegd.

(C) LICENTIEBEPERKINGEN. Niettegenstaande hetgeen hierin is vastgelegd, gelden voor de licentieverstrekkingen van Sectie 2 de volgende beperkingen:

(i) Aansprakelijkheid. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur of bijkomende services die nodig zijn om verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot modems, hardware, software en telefonieservices voor lokale of interlokale communicatie. De Klant draagt de verantwoordelijk ervoor te zorgen dat dergelijke apparatuur of bijkomende services compatibel zijn met de Software.

(ii) Afgeleide werken. De Klant mag de Software, de bijbehorende documentatie of enige andere component die in de Software is opgenomen of bij de Software wordt verstrekt, niet wijzigen of er afgeleide werken van maken, en de Software of bijbehorende documentatie niet verhuren, via leasing aanbieden of anderszins distribueren, behalve zoals uitdrukkelijk in Sectie 2 van deze Overeenkomst wordt toegestaan.

(iii) Overdracht van rechten. Behalve zoals expliciet in Sectie 2 is uiteengezet, zal de Klant de toegang en gebruiksrechten van de Klant voor de Software in het kader van deze Overeenkomst niet toewijzen, in sublicentie aanbieden, verhuren of anderszins overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door NinjaOne.

(iv) Reverse engineering en Softwareontwikkeling. De Klant mag geen reverse engineering, decompilatie of disassemblage op de Software toepassen, in directe noch indirecte vorm, geheel noch gedeeltelijk. De Software zal uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel en niet voor softwareontwikkeling of enig ander doel.

(v) Kopieën. De Klant mag de Software niet kopiëren, behalve voor zover uitdrukkelijk wordt toegestaan in Sectie 2 van deze Overeenkomst of de toepasselijke Inkooporder.

(vi) Eigendom. Alle wereldwijde eigendoms- en andere rechten, aanspraak en belang in en voor de Software en alle kopieën en delen daarvan, inclusief, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, patentrechten, handelsmerkrechten, handelsgeheimrechten, uitvindingen en andere rechten erop en ervoor zijn en blijven exclusief van NinjaOne. De enige rechten die de Klant in het kader van deze Overeenkomst verwerft zijn de licenties die in deze Overeenkomst worden uiteengezet.

(vii) Overige beperkingen. De Klant mag de Software niet voor de volgende doeleinden gebruiken:

(a) anderen in diskrediet brengen, beledigen, lastigvallen of anderszins de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en publiciteitsrecht) schenden;

(b) onwettige wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven, ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiematerialen, ongewenste e-mail of multi-levelmarketingcampagnes organiseren of doorsturen;

(c) de volgende typen materialen publiceren, posten, distribueren, verspreiden of ernaar koppelen: (i) beledigende, inbreukmakende of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie; (ii) software of ander materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten, copyrightlicenties, recht op privacy of publiciteitsrecht of enig ander eigendomsrecht, tenzij u eigenaar of beheerder van dergelijke rechten bent of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen voor uw gebruik van dergelijke software en andere materialen;

(d) gebruikersnamen of e-mailadressen voor enig doel vergaren;

(e) enige andere gebruiker beperken of belemmeren in het gebruik en het benutten van diens rechten met betrekking tot NinjaOne of de NinjaOne-website (de "Website"), de NinjaOneSAAS-service of met NinjaOne verbonden netwerken verstoren of manipuleren; of (f) enige toepasselijke wetten of bepalingen van de overheid schenden.

3. KOSTEN. De Klant moet de kosten betalen die in de toepasselijke Inkooporder zijn vastgelegd. Dergelijke kosten kunnen doorlopende maandelijkse of andere periodieke kosten omvatten. Als dergelijke kosten niet tijdig worden betaald, zal dit ertoe leiden dat gebruik van de Software door de Klant en diens Cliënten wordt beëindigd, zoals vastgelegd in de sectie Beëindiging van deze Overeenkomst.

De prijzen in de Inkooporder worden gegarandeerd voor de eerste 12 maanden en zijn daarna aan mogelijke wijziging onderhevig.

4. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE NINJAONE-WEBSITE EN -SERVICES. NinjaOne heeft geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens de Klant. De Klant bevestigt dat NinjaOne geen controle over en geen verplichting heeft tot het ondernemen van enige actie met betrekking tot: waar de Klant via NinjaOne of de NinjaOne-website toegang toe krijgt; welke effecten de content waar de Klant toegang toe krijgt op de Klant kunnen hebben; hoe de Klant de content kan interpreteren of gebruiken; of welke acties de Klant kan ondernemen ten gevolge van blootstelling aan de content. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de activiteiten van de Klant met betrekking tot gebruik van de Website, Software of andere services, inclusief de activiteiten van uw werknemers, contractmedewerkers, cliënten en alle partijen die de Klant toegang tot de Website en Software toestaat. NinjaOne kan toegang krijgen tot de account van de Klant, inclusief bijbehorende data, om te kunnen reageren op service- of technische problemen of zoals is vastgelegd in deze Overeenkomst. Alleen de Klant, en niet NinjaOne, is verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid en auteursrechten van alle data die in de account van de Klant worden opgeslagen. Bovendien is NinjaOne niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of falende opslag van enige gegevens.

5. FEEDBACKMECHANISME; UITSCHAKELINGSMECHANISME. De Software is uitgerust met een feedbackmechanisme dat NinjaOne in staat stelt het gebruik van de Software door de Klant en diens Cliënten te evalueren en communiceert terug aan NinjaOne over activiteit middels gebruik van de Software. NinjaOne behoudt zich het recht voor dergelijke data te gebruiken, om gebruik van de Software te evalueren en voor enig ander doeleinde dat NinjaOne als nuttig of toepasselijk beschouwt. De Software is tevens uitgerust met een uitschakelingsmechanisme, waarmee NinjaOne het gebruik van de Software door de Klant en diens Cliënten kan uitschakelen. NinjaOne behoudt zich het recht voor om dit uitschakelingsmechanisme te gebruiken als de Klant of diens Cliënten deze overeenkomst verbreken, als de Klant of diens Cliënten de Software gebruiken op manieren die niet door deze Overeenkomst worden toegestaan en/of als de Klant in gebreke blijft bij de betaling van de toepasselijke periodieke Softwarekosten, zoals uiteengezet in de toepasselijke Inkooporder.

6. TOEGANGSBEPERKING. NinjaOne behoudt zich het recht voor om enige gebruiker, geheel naar eigen inzicht, toegang tot de Software of enig onderdeel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen. De Klant is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van wachtwoord(en) en gebruikersna(a)m(en) die door de Klant zijn aangemaakt voor gebruik met de Software, en voor enig gebruik of misbruik van de NinjaOne-account die het gevolg is van gebruik door enige onafhankelijke partij van een wachtwoord of een gebruikersnaam die door de Klant is aangemaakt. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van de toegang tot zijn data en die van zijn Cliënten. NinjaOne zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige ongeautoriseerde toegang tot enige data die met behulp van de Software zijn opgeslagen.

7. VRIJWARING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE, DE NINJAONE-WEBSITE EN ALLE INHOUD DAARVAN WORDEN "ALS ZODANIG" AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK AFGEGEVEN GARANTIE, EN NINJAONE WIJST BIJ DEZE ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN ONAFHANKELIJKE PARTIJEN, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DE WEBSITE EN ALLE INHOUD DAARVAN, DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE EN ENIGERLEI BIJBEHORENDE ONDERSTEUNENDE MATERIALEN OF ANDERE MATERIALEN DIE VAN NINJAONE EN/OF FILIAAL, AGENT, WEDERVERKOPER, DEALER, DISTRIBUTEUR, WERKNEMER, CONTRACTMEDEWERKER OF VERTEGENWOORDIGER VAN NINJAONE ZIJN VERKREGEN. DE KLANT ERKENT UITDRUKKELIJK DAT DE WEBSITE EN/OF DE SOFTWARE TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN KAN BEVATTEN. FILIALEN, CONTRACTMEDEWERKERS, WERKNEMERS, AGENTS, WEDERVERKOPERS, DEALERS OF DISTRIBUTEURS OF VERTEGENWOORDIGERS VAN NINJAONE ZIJN NIET GEAUTORISEERD OM DEZE BEPERKTE GARANTIE TE WIJZIGEN OF OM ENIGE AANVULLENDE GARANTIES TE BIEDEN. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAT BETEKENT DAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT OF VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED KUNNEN VARIËREN.

8. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID; GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERVOLGSCHADE. ALLEEN DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, INVOER IN DE SOFTWARE, VERIFICATIE VAN DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR DE KLANT EN DIENS CLIËNTEN, EN HOE DE UITVOER VAN DE SOFTWARE DOOR DE KLANT EN DIENS CLIËNTEN WORDT GEBRUIKT. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL NINJAONE VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT, DIENS CLIËNTEN OF ENIGE ONAFHANKELIJKE PARTIJ VOOR EVENTUELE GEVOLGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HETZIJ DOOR DE KLANT, CLIËNTEN, GEBRUIKERS BINNEN DE ORGANISATIES VAN DE KLANT OF CLIËNTEN, HETZIJ DOOR ANDERE GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS.

TOT DE MAXIMALE REIKWIJDTE VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL NINJAONE IN GEEN GEVAL OP ENIGERLEI WIJZE JEGENS DE KLANT OF DIENS CLIËNTEN AANSPRAKELIJK VOOR OF VERPLICHT ZIJN TOT ENIGE BIJZONDERE SCHADEVERGOEDING, SCHADEVERGOEDING VAN NIET-COMPENSATOIRE AARD, VERGOEDING VAN VERVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, WETTELIJKE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE VAN WELK TYPE DAN OOK, INCLUSIEF EN NIET BEPERKT TOT SCHADE MET BETREKKING TOT VERLIES EN PRIVACY VAN DATA OF PROGRAMMA'S, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT DATA OF PROGRAMMA'S, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, WINSTDERVING EN OMZETVERLIES, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ CONTRACTUEEL, IN DE VORM VAN ONRECHTMATIGHEDEN, NALATIGHEID, STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, OOK NIET ALS NINJAONE VOORAF OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NIETTEGENSTAANDE ENIG ELEMENT DAT IN TEGENSPRAAK IS MET HETGEEN IN DEZE OVEREENKOMST IS UITEENGEZET, MET UITZONDERING VAN DE BEPALINGEN IN PARAGRAAF 9, ZAL NINJAONE NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT OF DIENS CLIËNTEN ZIJN VOOR ENIG CUMULATIEF BEDRAG HOGER DAN $5000 OF HET BEDRAG DAT NINJAONE DE AFGELOPEN 3 MAANDEN VAN DE KLANT HEEFT ONTVANGEN VOOR DE IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST IN LICENTIE VERKREGEN SOFTWARE. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKINGEN WORDEN GEACHT VAN TOEPASSING TE ZIJN VOOR DE MAXIMAAL DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE REIKWIJDTE EN ONDANKS HET NIET BEREIKEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE REMEDIES DIE IN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZET ZIJN. DE PARTIJEN ERKENNEN EN KOMEN OVEREEN DAT ZIJ DE VOORNOEMDE TOEWIJZING VAN RISICO VOLLEDIG IN OVERWEGING HEBBEN GENOMEN EN DEZE ALS REDELIJK BEOORDELEN, EN DAT VOORNOEMDE BEPERKINGEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN DE AFSPRAAK TUSSEN DE PARTIJEN.

9. VRIJWARING. De Klant stemt ermee in NinjaOne en diens werknemers, functionarissen, contractmedewerkers, investeerders, bestuursleden, agents, licentieverstrekkers en filialen te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van enige claims, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien uit (a) installatie of gebruik van de Software door de Klant en/of Cliënten of enige door voornoemden geautoriseerde gebruikers ("Geautoriseerde gebruikers en organisaties"), zonder beperking van claims met betrekking tot verlies of vertrouwelijkheid van data of programma's (b) enige schendingen door Geautoriseerde gebruikers of organisaties van enige garantie, vertegenwoordiging of convenant in het kader van deze Overeenkomst, (c) inbreuk door Geautoriseerde gebruikers en organisaties op de rechten van onafhankelijke partijen (inclusief maar niet bepekt tot inbreuk van enig auteursrecht, schending van enig eigendomsrecht of inbreuk op enige privacyrechten), en/of het gebruik of misbruik van uw NinjaOne-account door u of enige onafhankelijke partij met behulp van uw wachtwoord(en) en/of gebruikersna(a)m(en). Deze verplichtingen blijven ook na beëindiging van de relatie van de Klant met NinjaOne van kracht.

Ninja zal de Klant vrijwaren van enige verliezen die voortvloeien uit (1) eventuele rechtszaken die worden aangespannen door een onafhankelijke partij, voortvloeiend uit een claim dat het product voor externe monitoring en management van Ninja inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de onafhankelijke partij; (2) Opzettelijke fraude of wangedrag door Ninja.

10. BEPERKTE RECHTEN VOOR DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN. Als de Klant de regering van de Verenigde Staten is of het recht op toegang en gebruik van NinjaOne namens de regering van de Verenigde Staten aanschaft, dan stemt de regering van de Verenigde Staten in met het volgende: (a) als het recht op toegang en gebruik van NinjaOne is aangeschaft door of verstrekt is aan het Ministerie van Defensie ("MvD"), dan zal NinjaOne worden geclassificeerd als "Commerciële computersoftware" en verwerft de regering slechts "beperkte rechten" voor NinjaOne en de bijbehorende documentatie, zoals vastgelegd in Clausule 252.227-7013(c)(1) van het Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS); (b) voor enig ander onderdeel van de regering van de Verenigde Staten dan het MvD, worden de rechten van de regering op de Software en de bijbehorende documentatie gereguleerd door Clausule 52.227-19(c)(2) van de Federal Acquisition Regulation (FAR) of - voor de NASA - in Clausule 18-52.227-86(d) van het NASA-supplement van de FAR.

11. BEËINDIGING. De hierin verleende licentie is van kracht tot deze Overeenkomst wordt beëindigd. NinjaOne kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, indien de Klant (i) enige in deze Overeenkomst vastgelegde definities en voorwaarden niet naleeft, (ii) de bedrijfsvoering staakt, (iii) niet binnen 30 dagen na de geldende vervaldatum aan de vereiste betalingsverplichtingen voldoet, of (iv) het gebruik van de NinjaOne-service staakt en NinjaOne daarvan op de hoogte stelt. Na verloop van het contract van de Klant met NinjaOne kan de Klant, indien van toepassing, deze Overeenkomst beëindigen door NinjaOne 60 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de intentie om de Overeenkomst te beëindigen. Alle betalingen die tijdens de opzegperiode van 60 dagen van toepassing zijn, blijven van toepassing en verschuldigd. Alle annuleringsverzoeken moeten worden gericht aan success@ninjarmm.com. NinjaOne behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht service aan iemand te weigeren en om deze Overeenkomst 30 dagen na schriftelijke aanzegging te beëindigen. NinjaOne restitueert geen enkel deel van de door de Klant gedane betalingen. Na beëindiging moet de Klant onmiddellijk (i) alle kopieën van de Software en Softwaredocumentatie in diens bezit vernietigen, of (ii) de Software en documentatie retourneren conform de instructies van NinjaOne.

12. HANDELSMERKEN. Msp.Ninja, NinjaOne, NinjaRMM en de respectieve ontwerpen, handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NinjaOne LLC. Alle overige handelsmerken en/of servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

13. AUTEURSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN. NinjaOne respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen Klanten om dat ook te doen. Wij behouden ons het recht voor de accounts van gebruikers van wie wij denken dat zij inbreuk maken op het intellectuele eigendom van anderen, uit te schakelen en om betreffende inbreukmakende materialen te verwijderen. Als u van mening bent dat uw door auteursrecht beschermd werk gekopieerd is en op dusdanige wijze op de Website toegankelijk is dat er sprake is van inbreuk op auteursrecht, maak hiervan dan via e-mail (allie.hovsepian@ninjarmm.com) of per post (111 New Montgomery Street #301, San Francisco, CA 94105, VS) melding bij de auteursrechtenagent van NinjaOne en verstrek daarbij de volgende informatie: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van het betreffende auteursrecht op te treden; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waar naar uw mening inbreuk op is gemaakt, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk zich bevindt of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk; (c) identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de NinjaOne-websites waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt zich bevindt; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een door u afgelegde verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of door de wet geautoriseerd is; en (f) een door u op straffe van meineed afgelegde verklaring dat de informatie in uw melding correct is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of geautoriseerd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. U stemt er bij deze mee in dat u geen claim jegens NinjaOne of diens functionarissen of bestuursleden met betrekking tot dergelijke inhoud zult indienen, tenzij en totdat: (1) u het hierboven uiteengezette proces volledig hebt doorlopen; en (2) NinjaOne heeft nagelaten de gewraakte inhoud binnen dertig (30) dagen na een dergelijke melding te verwijderen zonder een redelijke verklaring voor het feit dat dit is nagelaten. NinjaOne voert als beleid (1) de toegang tot inhoud waarvan het te goeder trouw van mening is dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal door een van onze adverteerders, filialen, contentleveranciers, leden of gebruikers gekopieerd, weergegeven of gedistribueerd is, te blokkeren of dergelijke inhoud te verwijderen; en (2) herhaalde overtreders te verwijderen en services aan hen te staken.

14. ALGEMEEN. Deze Overeenkomst bevat de volledige, complete inzichten van de partijen met betrekking tot het hierin aan bod komende onderwerp, en kan niet aangepast of gewijzigd worden, behalve middels schriftelijk amendement of na wederzijdse overeenstemming, waarbij uitdrukkelijk naar deze Overeenkomst wordt verwezen, door NinjaOne en een door de Klant geautoriseerde vertegenwoordiger uitgevoerd, met inachtneming van alle geldende bepalingen. Alle eerdere overeenstemmingen, afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het hierin aan bod komende onderwerp, schriftelijk dan wel mondeling, uitdrukkelijk dan wel impliciet, vervallen daardoor en zijn niet langer van kracht. In geval van conflicterende bepalingen tussen deze Overeenkomst en een met inachtneming van alle geldende bepalingen uitgevoerde wederzijdse overeenkomst, zal de wederzijds overeenkomst voorrang krijgen. Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en beheerst conform de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de toepassing van de regels inzake strijdigheid van wetgeving. Enige zaak die met betrekking tot deze Overeenkomst of de Software aanhangig wordt gemaakt, zal uitsluitend aanhangig worden gemaakt in de staats- of federale rechtbanken in de county Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië.

Elke partij gaat er hierbij mee akkoord zich aan de rechtspraak van betreffende rechtbanken te onderwerpen. De Klant erkent dat inbreuk op deze Overeenkomst onherstelbare en doorlopende schade aan NinjaOne veroorzaakt, waarvoor geldelijke schadevergoeding onvoldoende is, en NinjaOne zal aanspraak hebben op rechterlijke verordeningen en/of een beschikking voor specifieke prestaties, en dergelijke andere verordeningen die terecht kunnen zijn (inclusief geldelijke schadevergoedingen, indien van toepassing). In geval van een geschil tussen de Klant en NinjaOne met betrekking tot de Software of enig ander item dat onder deze Overeenkomst valt, zal de winnende partij in het geschil recht hebben op vergoeding van juridische kosten en onkosten door de andere partij. De partijen komen overeen dat toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken specifiek is uitgesloten voor deze Overeenkomst. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst nietig en niet-afdwingbaar blijkt, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van het restant van de Overeenkomst, dat van kracht en uitvoerbaar zal blijven conform de in de Overeenkomst vastgelegde bepalingen. De Klant stemt ermee in dat de Software niet naar een land vervoerd, overgebracht of geëxporteerd zal worden op enige wijze die door de United States Export Administration Act of enige andere wet, beperkingen of reguleringen met betrekking tot export wordt verboden. Geen enkele verklaring van afstand door NinjaOne van inbreuk of schending door u van enige hierin vastgelegde convenanten of overeenkomsten zullen worden beschouwd als een verklaring van afstand voor latere en/of soortgelijke inbreuk of schending.

DOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DOOR INSTALLATIE VAN, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT EN ER ONVOORWAARDELIJK MEE INSTEMT DAT DE KLANT AAN DE DEFINITIES EN VOORWAARDEN IN DE OVEREENKOMST GEBONDEN ZAL ZIJN. VERDER VERKLAART EN GARANDEERT U MET VRIJWARING VAN NINJAONE DAT U VOLLEDIG GEAUTORISEERD BENT OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS DE KLANT UIT TE VOEREN EN DE KLANT AAN DE OVEREENKOMST TE BINDEN.