SOC 2 efterlevnad: Översikt och implementering

Soc 2 Compliance blog banner

Datasäkerhet är avgörande i en affärs- och teknikmiljö där konsumenterna i allt högre grad efterfrågar kostnadseffektiva, säkra och skalbara lösningar för datalagring. Även om du kanske tror att dina säkerhetsrutiner är effektiva kan riktlinjer som SOC 2 hjälpa dig att avgöra hur bra du egentligen är utan risk för rättsliga konsekvenser eller böter. SOC 2 efterlevnad är utformad för att upptäcka eventuella problem med datasäkerheten och ge dig vägledning för att åtgärda dessa problem eftersom den visar vad och var du kan förbättra dig. Om era policyer och rutiner är effektiva och fungerar bra i SOC 2-revisionen kan ni få en certifiering som stärker ert rykte och potentiellt ert kundantal. Även om det kan verka utmanande att bli SOC 2-certifierad är det väl värt besväret med tanke på det stora antalet dataintrång och säkerhetsincidenter. 

Vad är SOC 2 efterlevnad?

SOC 2 utvecklades ursprungligen som en standard för datasekretess och säkerhet för revisorer och är ett sätt att bedöma om din organisation hanterar kunddata på ett lämpligt sätt. Kunderna ska kunna lita på att ni kommer att ha deras data tillgängliga, säkra dem för att garantera sekretess och dataintegritet samt begränsa delning.  Som IT-proffs bör SOC 2-överensstämmelse vara en prioritet för att hålla dina kunders data så säkra som möjligt. Eftersom dina kunder litar på att du har tillgång till deras system och data måste du skydda detta förtroende. Även om SOC 2-ramverket har vissa likheter med andra riktlinjer, t.ex NIST (National Institute of Standards and Technology) fokuserar det specifikt på data som din organisation lagrar i molnet. 

Fördelar och betydelse av SOC 2-överensstämmelse

Även om SOC 2 i allmänhet är en frivillig certifiering finns det flera fördelar med att genomgå en revision och bli certifierad: 

 • Dataskydd: Vikten av att skydda känsliga uppgifter och upprätthålla informationssäkerheten kan inte underskattas. Du måste skydda både dina kunders och din organisations privata information för att skydda allas intressen och identiteter.
 • Stärkt förtroende och trovärdighet: Kunder och intressenter är mer benägna att lita på att du hanterar deras data på rätt sätt om du aktivt strävar efter SOC 2-överensstämmelse. Att följa ett pålitligt ramverk är mer sannolikt att öka din trovärdighet än att så att säga flyga med säkerhetsbrallorna på. 
 • Konkurrensfördelar: Kunder som söker era tjänster vill ofta ha garantier för att ni hanterar deras uppgifter på ett säkert sätt. En SOC 2-certifiering ger denna säkerhet och ger dig en fördel på marknaden. 
 • Efterlevnad av lagar och andra författningar: SOC 2-kraven går vanligtvis längre än de rättsliga kraven, så om du följer SOC 2-riktlinjerna bör du inte behöva betala böter för bristande efterlevnad. 

SOC 2 revision och certifiering

För att bli SOC 2-certifierad behöver du en extern revisor, vanligtvis en auktoriserad revisor (CPA) , som granskar din organisation. Oavsett om du har en revision som endast omfattar en viss tidpunkt (typ I) eller en revision som omfattar 6-12 månader (typ 2) är processen i stort sett densamma. Inledningsvis bör ni bestämma vad ni vill ha ut av revisionen och vilken information som är mest användbar för att förbättra er säkerhetsnivå. När du sedan är redo att anlita en revisor bör du skapa en omfattande lista över dina policyer och rutiner. Revisorn kommer att kunna använda dessa för att jämföra typiskt beteende med idealiskt beteende. När revisionen har påbörjats går du igenom det önskade resultatet med revisorn och tar fram en tidsplan för processen. Revisionen består i att revisorn testar de riktlinjer och förfaranden som ni redan har skrivit för att fastställa om de är ändamålsenliga. Slutligen får du en rapport med dokumenterade resultat.  För en framgångsrik SOC-revision bör du först genomföra en internrevision. Denna övning hjälper dig att identifiera potentiella problem och åtgärda dem innan du tar in den externa revisorn. Implementera kontroller för dataåtkomst och automatiserad övervakning, eller överväg att använda en fjärrövervakning och fjärrhantering (RMM) som kan varna dig för potentiella sårbarheter och hjälpa dig att installera korrigeringar eller uppdateringar på distans.

Implementering av SOC 2 och viktiga överväganden

Om du planerar att bli SOC-certifierad är detaljerad dokumentation av din organisations policyer, procedurer och kontroller avgörande. För högsta möjliga säkerhet och kontinuitet i verksamheten kan du logga dina aktiviteter för att hålla andra medlemmar i teamet informerade och minimera störningar i tider av förändring.  Du är inte den enda personen som kan påverka din miljö. Oavsett om de är interna eller externa kan andra användare ha olika tolkningar av era policyer eller underlåta att följa dem korrekt. Utbildning är avgörande för att säkerställa efterlevnad. Det är även viktigt att begränsa åtkomsten till vissa uppgifter för teammedlemmar som inte behöver dem och implementera automatiserade övervakningslösningar. Slutligen finns det några viktiga överväganden som du måste ta hänsyn till före din revision. 

 • Sekretess: Din organisation måste ha tillräckliga verifierings- och autentiseringsprotokoll på plats. Medarbetarna bör använda multifaktorautentisering, skapa engångslösenord och bara få tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. 
 • Konfidentialitet: Använd kryptering och brandväggar för att minimera risken för obehörig åtkomst till din molnlagring. 
 • Bearbetningsintegritet: Granska era interna riktlinjer och förfaranden för att se om något är ineffektivt. Kontrollera att din miljö och dina anställda följer reglerna. 
 • Tillgänglighet: Skapa planer för katastrofåterställning som förbereder er för det värsta. Använd säkerhetskopieringslösningar för att säkerställa att kunderna kan komma åt sina data om organisationen utsätts för ransomware eller andra cyberattacker.
 • Säkerhet: Generera rapporter ofta för att bekräfta att era policyer och procedurer effektivt säkrar data. 

Integrering av SOC 2-överensstämmelse med IT-infrastruktur

Att införliva SOC 2-riktlinjerna i er befintliga IT-infrastruktur och era ramverk för säkerhet och efterlevnad kan verka skrämmande, men det är avgörande för er fortsatta framgång. Kunderna vill veta att de kan lita på er när det gäller deras data, och om ni genomför en revision och sedan skapar en färdplan för att implementera kraven är den tid och de resurser som används värda kostnaden.  I färdplanen bör det ingå att skapa nya policyer och rutiner som skyddar data på ett tillfredsställande sätt. Se till att ni använder kryptering och multifaktorautentisering samt att ni kontrollerar åtkomsten till data. För att hålla angriparna borta bör ni införa automatisk övervakning, varningar och brandväggar. Slutligen, skapa en plan för katastrofåterställning så att ni kan minimera driftstopp och snabbt återhämta er efter en eventuell datakatastrof.

Rutiner för datasäkerhet är avgörande för moderna organisationer

För att förbli konkurrenskraftig och relevant måste er organisation ha robusta rutiner för datasäkerhet, och att bli SOC 2-kompatibel kan ge er något att sträva efter samtidigt som ni ökar kundernas förtroende. Om du utnyttjar teknik och verktyg som redan är SOC 2-certifierade,  som NinjaOne, går det snabbare och enklare att bli SOC 2-anpassad inom din organisation. SOC 2-överensstämmelse stärker organisationens dataskydd, minskar risken för säkerhetsincidenter och ökar sannolikheten för att potentiella kunder ska anförtro sina uppgifter till er. 

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).