ITIL vs ITSM: Beskrivningar för IT-proffs

ITIL vs ITSM Blog banner image

IT-proffs söker alltid efter de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna, metoderna och bästa praxis. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) och Information Technology Service Management (ITSM) är relaterade riktlinjer som kan vara till hjälp i denna strävan. Både ITIL och ITSM handlar om att tillhandahålla IT-tjänster. Även om de prioriterar och ägnar sig åt olika saker är deras mål i slutändan att förbättra både effektivitet och ändamålsenlighet. Läs mer om ITIL vs. ITSM nedan. 

Vad är Information Technology Infrastructure Library (ITIL)?

ITIL är, enkelt beskrivet, ett specifikt ramverk för IT-tjänster. Det ger IT-proffs bästa praxis och hjälper till med riskhantering, förbättrar IT-miljöns stabilitet och skalbarhet samt stärker kundrelationerna. ITIL:s riktlinjer betonar dessutom att kostnadseffektivitet är avgörande för bra IT-supporttjänster. 

Vad är ITSM (Information Technology Service Management)?

ITSM fokuserar på att ge underlag för affärsbeslut genom standardisering av IT-tjänster och dataanalys. Mer specifikt avser ITSM ett företags plan för att tillhandahålla bra IT-stöd och IT-tjänster till sina kunder. I planen ingår vanligtvis att skapa eller utforma projekt, leverera helpdesk-support och stödja endpoints, nätverk, infrastruktur och andra komponenter i en kunds IT-miljö. 

ITIL vs ITSM

Medan ITIL är en bred uppsättning riktlinjer som generellt informerar organisationer om bästa praxis för effektiv leverans av IT-tjänster, är ITSM en uppsättning processer, policyer och förfaranden för leverans av IT-tjänster. ITIL och ITSM har dock mycket gemensamt trots sina skillnader, och båda är nödvändiga för ett komplett IT-tjänstepaket.

Skillnader mellan ITIL och ITSM

  • Omfattning: ITIL fungerar som ett ramverk för ITSM och ger IT-supportpersonal en uppsättning breda riktlinjer för att ge kunderna en positiv upplevelse och effektiv support. Fokus ligger på effektivitet, organisation och smidiga arbetsflöden. ITSM är mer inriktat på att hantera hela uppsättningen av aktiviteter och processer för IT-tjänster.
  • Mål: Medan ITIL fokuserar på kundupplevelsen och hur man interagerar med de personer som tar emot IT-tjänster, drivs ITSM mer av lönsamhetsmål och används för att anpassa IT-tjänsterna till organisationens förmåga att generera intäkter. Även om båda syftar till att förbättra supportkvaliteten, fokuserar ITIL mer på kunden och ITSM fokuserar främst på din organisation. 
  • Fokus: Även om både ITIL och ITSM handlar om IT-tjänster skiljer de sig mycket åt i fråga om omfattning. ITIL är ett ramverk för ITSM som innehåller riktlinjer för att förbättra effektiviteten och den övergripande leveransen av IT-tjänster. ITSM, å andra sidan, omfattar alla processer och aktiviteter som behövs för att leverera IT-tjänster från början till slut.

Likheter mellan ITIL och ITSM

Det finns ett samband mellan ITIL och ITSM. ITSM är ett brett begrepp som avser hantering av IT-tjänster genom processer och förfaranden. ITIL är ett ramverk som tillhandahåller bästa praxis för ITSM. Eftersom de hänger ihop har de några likheter.

  • ITIL och ITSM är utformade för att fungera tillsammans: Den ena är inte tillräcklig utan den andra för att leverera bra tjänster. För att implementera ITSM använder företag ofta ITIL-ramverket, men det är värt att nämna att det finns andra, mindre populära ramverk som även kan användas. 
  • Båda är inriktade på bästa praxis: ITIL och ITSM är utformade för att säkerställa att IT-supportföretag tillhandahåller bra tjänster till sina kunder, och de syftar till att effektivisera dessa tjänster så att de blir kostnadseffektiva och ändamålsenliga. 

ITSM och hantering av IT-verksamhet

Eftersom ITIL är en uppsättning bästa praxis används den för att vägleda en organisations leverans av IT-tjänster. ITSM-verktyg finns dock tillgängliga för att automatisera grundläggande serviceuppgifter och stödja användare och endpoints. Förutom ITSM innehåller ITIL även riktlinjer för Förvaltning av IT-tillgångar. IT Operations Management (ITOM ) avser hanteringen av en IT-infrastruktur och utgör en kritisk grund för IT-funktioner.  Jämfört med ITSM fokuserar ITOM mycket mer på det inre arbetet i organisationens IT-miljö än på kundrelationer och tjänsteleverans. Båda påverkas dock av ITIL:s riktlinjer, och de integrerade, automatiserade hanteringsmetoder som etableras av ITSM-plattformar återspeglas i ITOM. Dessa verktyg effektiviserar och underlättar hanteringen av IT-miljöer och fungerar i allmänhet bäst när de används tillsammans och med hänsyn till ITIL.

Tillhandahålla utmärkta IT-tjänster till era kunder

Med ITIL:s riktlinjer och ITSM-processer kommer din organisation att kunna tillhandahålla utmärkta IT-tjänster till sina slutanvändare. Ett annat sätt att förbättra IT-tjänsteleveransen är att aktivt övervaka och hantera enheterna i miljön. För detta ändamål erbjuderNinjaOnes programvara för endpoint management full insyn och automatiserad övervakning som fungerar med Windows, Mac och Linux. Den stöder även nätverks- och slutpunktssäkerhet genom aktivitetsövervakning och patchhantering. Effektiv förvaltning är en stor uppgift när du gör det manuellt, men med rätt programverktyg kan du effektivisera din verksamhet, ta bort grundläggande och tråkiga uppgifter från ditt bord och förbättra den support och de tjänster som du tillhandahåller.

NinjaOne är utsedd till #1 inom RMM, Endpoint Management och Patch Management

Övervaka, hantera och säkra alla dina enheter, var som helst

NinjaOne gives you complete visibility and control over all your devices for more efficient management.

För många lösningar på för många ställen?

Se hur överflödet av IT-verktyg påverkar din verksamhet och lär dig vad du kan göra för att lösa detta.