Lisensavtale

VIKTIG – LES NØYE 

DENNE BRUKERAVTALEN (DENNE “AVTALEN”)  ER EN JURIDISK OG BINDENDE KONTRAKT MELLOM DEG OG SELSKAPET SOM LISENSIERER PROGRAMVAREN (“KUNDEN”) PÅ DEN ENE SIDE OG NINJAONE LLC (“NINJAONE”) PÅ DEN ANDRE. DENNE AVTALEN STYRER KUNDENS ADGANG TIL OG BRUK AV NINJAONE-PRORAMVAREN (SOM VIDERE DEFINERT NEDENFOR, "PROGRAMVAREN").

LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE OG BRUKE PROGRAMVAREN, OG VED Å SIGNERE KJØPSORDREN FOR DISSE, INDIKERER KUNDEN SIN GODKJENNING AV VILKÅRENE OG BEGRENSNINGENE I DENNE AVTALEN. HVIS KUNDEN IKKE GODTAR Å BINDES AV ALLE VILKÅRENE OG BEGRENSNINGENE I DENNE AVTALEN, MÅ KUNDEN OMGÅENDE (A) SLETTE PROGRAMVAREN FRA ALLE KUNDENS DATAMASKINER DER DEN ER INSTALLERT OG DESTRUERE ALLE KOPIER AV PROGRAMVAREN SOM KUNDEN INNEHAR, SAMT ALLE MEDFØLGENDE MATERIALER, INKLUDERT EMBALLASJE OG DOKUMENTASJON, OG (B) AVSLUTTE ALL BRUK AV PROGRAMVAREN FRA KUNDENS SIDE.

DENNE AVTALEN GJELDER FOR DEN VERJSONEN AV PROGAMVAREN SOM KUNDEN HAR LISENSIERT. PROGRAMVAREN LISENSIERES, DEN SELGES IKKE. KUNDEN KAN BARE BRUKER DEN VERSJONEN AV PROGRAMVAREN SOM KUNDEN HAR LISENSIERT OG BETALT FOR, OG KUNDEN MÅ BRUKE DEN STRENGT I SAMSVAR MED VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR Å SIKRE AT ALLE ANSATTE, UNDERLEVERANDØRER OG ANDRE BRUKERE ("AUTORISERTE BRUKERE") I ORGANISASJONEN FØLGER VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

NINJAONE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å, UTELUKKENDE ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE, MODIFISERE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, NÅR SOM HELST, MED KRAFT FRA DE MODIFISERTE BESTEMMELSENE GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM PROGRAMVAREOPPDATERINGER ELLER PÅ ANDRE MÅTER GJENNOM KUNDENS BRUK AV PROGRAMVAREN.

1. DEFINISJONER.

1.1 “Eksterne overvåknings- og administrasjonstjenester" skal bety de eksterne overvåknings- og administrasjonstjenestene som kunden gir til sine kunder ved hjelp av programvaren (inkludert klientprogramvaren og SAAS-tjenesten).

1.2 “Klient” skal bety kundens klienter, dvs. de organisasjonene som kunden leverer de administrerte tjenestene til.

1.3 “Klientprogramvare” skal bety klientens grensesnittkomponent av programvaren og all programvare som er installert på klientens datamaskiner.

1.4 “Kjøpsordre” skal bety det dokumentet eller en annen måte (inkludert, men ikke begrenset til, ordreskjema elektronisk eller på natt) som kunden bruker til å kjøpe programvarelisensene fra NinjaOne.

1.5 ”SAAS-tjeneste” skal betyr den NinjaOne-plattformtjenesten som lagrer, administrerer, rapporterer og varsler på alle klienters/kunders datamaskiner.

1.6 “Programvare” skal bety all programvaren som tilveiebringes av NinjaOne samlet (inkludert, men ikke begrenset til, klientprogramvare og SAAS-programvare), og hver separate komponent av de foregående enkeltvis, oppdateringer, oppgraderinger og forbedringer på programvaren eller eventuelle programvarekomponenter levert til deg av NinjaOne, inkludert, men ikke begrenset til, eventuell støtteprogramvare som leveres til deg av NinjaOne via internett, e-post eller på andre måter.

2. UTSTEDELSE AV LISENS.

(A) SAAS-TJENESTELISENS Forutsatt at kunden til fulle overholder denne avtalen og andre brukervilkår knyttet til programvaren gir NinjaOne herved kunden, underlagt vilkårene i denne avtalen, en ikke-eksklusiv, begrenset, ikke-overførbar rett og lisens (a) til å bruke programvaretjenesten til å administrere et antall av kundens datamaskiner som spesifisert i den aktuelle kjøpsordren i den hensikt å tilveiebringe tjenester for ekstern overvåkning og administrasjon til kundens kunder; og (b) brukt til å distribuere tredjepartsprodukter for den aktuelle kjøpsordren.

(B) LISENS FOR KLIENTPROGRAMVARE. Kunden kjøper det antallet lisenser for klientprogramvare som er spesifisert i den aktuelle kjøpsordren. Kjøpsordren spesifiserer antall klienter som kunden kan bruke programvaren med for å tilveiebringe tjenester for ekstern overvåkning og administrasjon. Kunden kan installere klientprogramvaren på datamaskiner for det antall kunder som er spesifisert i den gjeldende kjøpsordren. Kunder kan bare installere klientprogramvaren for det antallet brukere i hver klientorganisasjon som er spesifisert i den aktuelle kjøpsordren.

(C) LISENSBEGRENSNINGER. Uavhengig av eventuelle motstridende opplysninger heri er lisensen som gis under avsnitt 2 underlagt følgende begrensninger:

(i) Representasjoner. Kunden skal være ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde utstyr eller hjelpetjenester som trengs for å koble til, få tilgang til eller på andre måter bruke programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, modem, maskinvare, programvare og lokal- eller rikstelefontjenester. Kunden skal ha ansvar for å sikre at slikt utstyr eller hjelpetjenester er kompatible med programvaren.

(ii) Avledede verker. Kunden skal ikke modifisere eller lage avledede verker av programvaren, dokumentasjonen i denne eller andre komponenter som kan være inkludert i programvaren eller følge med programvaren, ei heller leie ut, lease eller på andre måter distribuere programvaren eller dokumentasjonen deri, unntatt der det er uttrykkelig tillatt etter avsnitt 2 i denne avtalen.

(iii) Overføring av rettigheter. Unntatt der det uttrykkelig fremsettes i avsnitt 2 skal kunden ikke tilordne, underlisensiere, leie ut eller på andre måter overføre kundens adgangs- og bruksrettigheter under denne avtalen om programvaren uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra NinjaOne.

(iv) Omvendt utvikling og programvareutvikling. Kunden kan ikke utføre omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere programvaren, direkte eller indirekte, helt eller delvis. Programvaren skal bare brukes til sitt tiltenkte formål og skal ikke brukes til programvareutvikling eller andre formål.

(v) Kopier. Kunden skal ikke kopiere programvaren unntatt der det er uttrykkelig tillatt i avsnitt 2 av denne avtalen eller den gjeldende kjøpsordren.

(vi) Eierskap. Alt verdensomspennende eierskap av og alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i og til programvaren, samt alle kopier og deler derav, inkludert, men ikke begrenset til, all opphavsrett, rettigheter til varemerker, rettigheter til forretningshemmeligheter, oppfinnelser og andre eiendomsrettigheter deri og dertil, er og skal forbli utelukkende tilhørende NinjaOne. De eneste rettighetene kunden får under denne avtalen er lisensene som fremsettes i denne avtalen.

(vii) Andre begrensninger. Kunden skal ikke bruke programvaren til:

(a) sverte, misbruke, sjikanere eller på andre måter bryte andres juridiske rettigheter (f.eks. rettigheter til privatliv og publisitet);

(b) gjennomføre eller videresende ulovlige konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, uønsket eller uautorisert reklame, kampanjematerialer, uønsket e-post eller multi-level-marketing-kampanjer;

(c) publisere, legge ut, distribuere, spre eller lenke til noen: (i) ærekrenkende, krenkende eller ulovlig emne, navn, material eller informasjon; (ii) programvare eller andre materialer som beskyttes av lover om immaterielle rettigheter, rettigheter til personvern eller publisitet eller andre eiendomsrettigheter, med mindre du eier eller kontrollerer slike rettigheter eller har fått alt nødvendig samtykker for din bruk av slik programvare og andre materialer;

(d) samle inn brukernavn eller e-postadresser, uansett formål;

(e) begrense eller hindre en annen bruker fra å bruke og nyte godt av deres rettigheter med hensyn til NinjaOne eller nettstedet deres ("nettstedet"), som forstyrrerr eller avbryter nettstedet, NinjaOneSAAS-tjenesten eller nettverk kuttet til NinjaOne; eller (f) bryte gjeldende statlige lover og regler.

3. AVGIFTER. Kunden må betale de gebyrene som er spesifisert i den aktuelle kjøpsordren. Slike avgifter kan inkludere månedsavgifter og andre periodiske avgifter. Dersom disse avgiftene ikke betales i tide, vil det føre til at kundens og dennes klienters bruk av programvaren som spesifisert i avsnittet om oppsigelse i denne avtalen.

Prisen på kjøpsordre er garantert for de første 12 månedene og kan deretter endres.

4. BRUK AV PROGRAMVAREN OG NINJAONES NETTSTED OG TJENESTER. NinjaOne har ingen spesielle forhold til eller tillitsmessige forpliktelser overfor kunden. Kunden godtar at NinjaOne ikke har kontroll over, og ingen plikt til å utføre handlinger i tilknytning til: hva kunden får tilgang til via NinjaOne eller deres nettsted; hvilke påvirkning innholdet kunden får tilgang til kan ha på kunden; hvordan kunden kan tolke eller bruke innholdet; eller hvilke handlinger kunden kan foreta som følge av å ha vært eksponert for innholdet. Kunden er ene og alene ansvarlig for kundens aktiviteter ved bruk av nettstedet, programvaren og andre tjenester, inkludert aktivitetene som utføres av dine ansatte, underleverandører, klienter og alle parter som kunden gir tilgang til nettstedet og programvaren. NinjaOne kan få tilgang til kundens konto, inkludert dennes data, for å reagere på tjenesteproblemer eller tekniske problemer, eller i henhold til denne avtalen. Kunden, ikke NinjaOne, skal ene og alene være ansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten, legaliteten, påliteligheten, egnetheten og opphavsretten til alle data som er lagret på kundens konto. Videre skal NinjaOne ikke være ansvarlig for sletting, korrigering, destruering, skade, tap eller manglende lagring av data.

5. TILBAKEMELDINGSMEKANISME; STENGINGSMEKANISME. Programvaren er utstyrt med en tilbakemeldingsmekanisme som tillater NinjaOne å gjennomgå kundens og dennes klienters bruk av programvaren og kommuniserer aktivitet ved hjelp av programvaren tilbake til NinjaOne. NinjaOne forbeholder seg retten til å bruke data til å evaluere bruk av programvaren og til alle formål som NinjaOne finner nyttige eller passende. Programvaren er også utstyrt med en stengingsmekanisme som lar NinjaOne stenge for kundens og dennes klienters bruk av programvaren. NinjaOne forbeholder seg retten til å bruke denne stengingsmekanismen hvis kunden eller dennes klienter bryter denne avtalen, hvis kundens eller dennes klienter bruker programvaren på måter som ikke er tillatt under denne avtalen, og/eller hvis kunden ikke betaler de gjeldende periodiske programvareavgiftene som spesifisert i den gjeldende kjøpsordren.

6. ADGANGSBEGRENSNING. NinjaOne forbeholder seg retten til å nekte enhver bruker, utelukkende etter eget forgodtbefinnende, adgang til programvaren eller til deler av denne uten forvarsel. Kunden er ansvarlig for å sikre konfidensialiteten av passord og brukernavn opprettet av kunden til bruk med programvaren, samt for bruk og misbruk av NinjaOne-kontoen som følge av at en tredjepart bruker et passord eller brukernavn opprettet av kunden. Kunden skal ene og alene være ansvarlig for å sikre adgang til dennes og klientenes data. NinjaOne skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for uautorisert adgang til data som lagres ved hjelp av programvaren.

7. GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN, NINJAONE-NETTSTEDET OG ALT INNHOLDET DER I LEVERES "SOM-DET-ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVMESSIG, OG GINJARMM FRASIER SEG HERVED UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG IKKE-BRUDD PÅ TREDJEPARTERS RETTIGHETER, MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, NETTSTEDET OG ALT INNHOLD DERI, TILHØRENDE DOKUMENTASJON OG EVENTUELLE TILHØRENDE STØTTEMATERIALER OG ANDRE MATERIALER SOM MOTTAS FRA NINJAONE OG/ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER, REPRESENTANTER, VIDEREFORHANDLERE, FORHANDLERE ELLER REPRESENTANTER FOR NINJAONE. KUNDEN GODTAR UTTRYKKELIG AT NETTSTEDET OG/ELLER PROGRAMVAREN KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. INGEN TILKNYTTEDE SELSKAPER, UNDERLEVERANDØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER, VIDEREFORHANDLERE, FORHANDLERE ELLER DISTRIBUTØRER ELLER REPRESENTANTER AV NINJAONE HAR TILLATELSE TIL Å ENDRE DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER TIL Å FREMSETTE YTTERLIGERE GARANTIER. ENKELTE STATER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG BEGRENSNINGENE OVER VIL DERFOR KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE; INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER.

KUNDEN ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR KUNDENS OG DENNES KLIENTERS BRUK AV PROGRAMVARE, INNDATA I PROGRAMVAREN, VERIFISERING AV RESULTATENE ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN OG HVORDAN UTDATAENE FRA PROGRAMVAREN BRUKES AV KUNDEN OG DENNES KLIENTER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL NINJAONE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR KUNDER, DERES KLIENTER ELLER ANDRE TREDJEPARTER FOR ANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV INSTALLASJON ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN, ENTEN AV KUNDEN, DENNES KLIENTER ELLER BRUKERE I KUNDENS ELLER KLIENTENES ORGANISASJONER, ELLER MED ANDRE AUTORISERTE BRUKERE.

I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET SKAL NINJAONE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR ELLER HA FORPLIKTELSER OVERFOR KUNDEN ELLER DENNES KLIENTER FOR EVENTUELLE SPESIELLE, IKKE-KOMPENSATORISKE, KONSEKVENSIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, LOVFESTEDE ELLER STRAFFENDE SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER KNYTTET TIL TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, PERSONVERN MHT. DAATA ELLER PROGRAMMER, UAUTORISERT ADGANG TIL DATA ELLER PROGRAMMER, FORRETNINGSFORSTYRRELSER, TAPT PROFIT OG TAPT INNTEKT, UANVHENGIG AV AKSJONSFORM, DET VÆRE SEG I KONTRAKT, TORT, UAKTSOMHET, STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER ANNET, SELV OM NINJAONE PÅ FORHÅND ER KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGER. FORDI ENKELTE STATER IKKE TILLATER EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER UTILSIKTEDE SKADER, KAN DET HENDE AT BEGRENSNINGEN OVER IKKE GJELDER.

UAVHENGIG AV MOTSTRIDENDE FREMSETTELSER I DENNE AVTALEN, UNNTATT DER DET TILLATES ETTER PARAGRAF 9, SKAL NINJAONE IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR KUNDEN ELLER DENNES KLIENTER FOR SAMLEDE BELØP PÅ OVER 5000 DOLLAR ELLER BELØPET SOM NINJAONE HAR MOTTATT FRA KUNDEN I LØPET AV DE FOREGÅENDE 3 MÅNEDENE FOR PROGRAMVAREN SOM LISENSIERES UNDER DENNE AVTALEN. BEGRENSNINGENE SOM FREMSETTES OVER SKAL ANSES SOM GJELDENDE I DEN MAKSIMALE GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOV OG UAVHENGIG AV FEIL VED DET GRUNNLEGGENDE FORMÅLET TIL ET ELLER FLERE AV DE BEGRENSEDE RETTSMIDLENE SOM FREMSETTES I DENNE AVTALEN. PARTENE GODTAR OG SAMTYKKER I AT DE FULLT UT HAR VURDERT DEN FOREGÅENDE RISIKOFORDELINGEN OG AT DET FINNER DEN RIMELIG, OG AT DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE UTGJØR EN GRUNNLEGGENDE DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

9. SKADESLØSHOLDELSE.

Kunden samtykker i å forsvare, holde ansvarsløs og holde skadeløs NinjaOne og deres ansatte, representanter, underleverandører, investorer, direktører, lisensgivere og tilknyttede parter fra og mot eventuelle og alle krav, tap, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatutgifter) som oppstår som følge av 8a) kundens og/eller dennes klienters eller andre brukere autorisert av enten det foregåendes ("autoriserte brukere og organisasjoner") installasjon eller bruk av programvaren, inkludert, men ikke begrenset til tap eller konfidensialiteten til data eller programmer, (b) eventuelle brudd fra autoriserte brukere eller organisasjoner på eventuelle garantier eller bestemmelser under denne avtalen, (c) autoriserte brukeres og organisasjoners brudd på tredjeparters rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, brudd på eiendomsrettigheter og brudd på personvern), og/eller bruk eller misbruk av din NinjaOne-kontrakt fra deg eller tredjeparter som bruker dine passord og/eller brukernavn. Disse forpliktelsene vil overleve en eventuell oppsigelse av kundens kundeforhold med NinjaOne.

Ninja skal holde kunden skadesløs mot alle tap som oppstår som følge av (1) rettsprosesser som fremsettes av en tredjepart som følge av et krav om at Ninjas produkt for administrering og ekstern overvåkning bryter med tredjepartens immaterialle rettigheter; (2) Overlagt svindel eller feilgrep fra Ninjas side.

10.BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR DEN AMERIKANSKE STAT. Hvis kunden er amerikanske myndigheter eller anskaffer seg retten til adgang til og bruk av NinjaOne på vegne av amerikanske myndigheter, samtykker de amerikanske myndighetene i at: (a) hvis retten til adgang til og bruk av NinjaOne anskaffes av eller leveres til det amerikanske Forsvarsdepartementet ("DOD"), skal NinjaOne være klassifisert som "kommersiell dataprogramvare" og myndighetene bare gis "begrensede rettigheter" til NinjaOne og dennes dokumentasjon, som definert i punkt 252.227-7013(c)(1) av DFARS; (b) for enhver del av de amerikanske myndighetene unntatt DOD skal myndighetenes rettigheter til programvaren og dennes dokumentasjon være definert i punkt 52.227-19(c)(2) av FAR, eller, for nASA, i punkt 18-52.227-86(d) av NASAs vedlegg til FAR.

11. OPPSIGELSE. Lisensen som gis heri gjelder frem til denne avtalen sies opp. NinjaOne kan si opp denne avtalen umiddelbart, uten varsel, dersom kunden (i) unnlager å overholde ett eller flere av vilkårene som er fremsatt i denne avtalen, (ii) slutter å drive forretninger, (iii) ikke betaler skyldige beløp innen 30 dager fra den gjeldende forfallstdatoen, eller (iv) slutter å bruke NinjaOne-tjenesten og varsler NinjaOne om dette. Når kundens kontrakt med NinjaOne utløper, hvis aktuelt, kan kunden si opp denne atalen ved å gi NinjaOne 60 dagers skriftlig varsel om kundens intensjon om oppsigelse. Alle betalinger som forfaller under den 60 dagers oppsigelsesperioden skal fortsatt forfalle og betales. Alle forespørsler om avbestilling må sendes til [email protected] NinjaOne forbeholder seg retten til å nekte å betjene andre etter eget forgodtbefinnende og til å si opp denne avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. NinjaOne vil ikke refundere noen del av betalingen foretatt av kunden. Ved oppsigelse må kunden umiddelbart (i) destruere alle eksemplarer av programvaren og programvaredokumentasjonen som du innehar, eller (ii) returnere programvaren og dokumentasjonen i samsvar med anvisningene fra NinjaOne.

12. VAREMERKER. Msp.Ninja, NinjaOne, NinjaRMM og deres respektive design, varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører NinjaOne LLC. Alle andre varemerker og/eller servicemerker tilhører sine respektive eiere.

13. OPPHAVSRETT. NinjaOne respects the intellectual property of others, and we ask Customer to do the same. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere kontoene for brukere vi mener krenker andres immaterielle rettigheter, og til å fjerne slike krenkende materialer. Hvis du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede verk har blitt kopiert og gjort tilgjengelig på nettstedet på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, bes du kontakte NinjaOne's opphavsrettsrepresentant på e-postadresse [email protected], eller med vanlig post til 111 New Montgomery Street #301, San Francisco, CA 94105, USA, og legge ved følgende opplysninger: (a) en elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen; (b) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du mener har blitt brutt, inkludert nettadressen (dvs. nettsideadressen) eller stedet der det opphavsrettsbeskyttede verket eksisterer eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede verket; (c) identification of the URL or other specific location on the NinjaOne Websites where the material that you claim is infringing is located; (d) din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (e) en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes representant eller loven, og (f) hvis en erklæring fra deg, avgitt under ed, om at informasjonen i meldingen din er riktig og at du er opphavsrettseier eller har autorisasjon til å opptre på vegne av eieren av opphavsretten. Du samtykker herved i at du ikke skal fremsette noen krav mot NinjaOne eller deres ansatte eller direktører med hensyn til slikt innhold, med mindre og frem til: (1) du har fullt ut fullført prosessen som er fremsatt ovenfor; og (2) NinjaOne har unnlatt å fjerne det støtende innholdet innen tretti (30) dager etter slikt varsel, uten en rimelig forklaring på den manglende utførelsen. NinjaOne's retningslinjer tilsier at selskapet skal (1) hindre adgang til eller fjerne innhold som det i god tro mener er opphavsrettsbeskyttet materiale som er ulovlig kopiert, vist eller distribuert av en av våre annonsører, tilknyttede selskaper, innholdsleverandører, medlemmer eller brukere; og (2) fjerne eller avbryte tjenestene til gjentatte overtredere.

14. GENERELT.

Denne avtalen omfatter partenes fullstendige forståelse med hensyn til emnet heri og kan ikke endres eller modifiseres, bortsett fra ved skriftlig endring eller kollateral avtale som uttrykkelig henviser til denne avtalen og som utføres av NinjaOne og kundens autoriserte representant. Alle tidligere representasjoner, forståelser og avataler i forbindelse med innholdet heri, enten skriftlig eller muntlig, uttrykt eller implisitt, avløses og skal ikke ha påvirkning. Dersom det er manglende samsvar i bestemmelsene mellom denne avtalen og en riktig utført kollateral avtale, skal den riktig utførte kollaterale avtalen være kontrollerende. Denne avtalen skal konstrueres og styres i samsvar med lovene i deltstaten California, med unntak av reglene om lovkonflikt. Handlinger knyttet til denne avtalen eller programvaren skal utelukkende fremsettes i statlige eller føderale domstoler i County of Los Angeles, delstaten California, USA.

Hver av partene godtar herved å sende jurisdiksjonen til slike domstoler. Kunden samtykker i at et brudd på denne avtalen vil føre til uopprettelig og kontinuerlig skade på NinjaOne der oppreisning i form av penger ikke er tilstrekkelig, og NinjaOne skal ha rett til rettspåbud og/eller et påbud for spesifikk ytelse, og slik annen oppreisning som kan være egnet (inkludert pengeerstatning, hvis aktuelt). I tilfelle det oppstår en rettstvist mellom kunden og NinjaOne i forbindelse med programvaren eller andre elementer som er underlagt denne avtalen, skal den parten som vinner tvisten ha rett til å kreve tilbakebetaling av advokatsalærer og -utgifter fra den andre parten. Partene samtykker i at FNs kontraktskonvensjon for internasjonalt salg av varer spesifikt er utelukket fra bruk i denne avtalen. Hvis en eller flere deler av denne avtalen finnes å være ugyldige og ikke håndhevbare, vil det ikke påvirke gyldigheten til resten av avtalen, som skal forbli gyldig og håndhevbar i henhold til vilkårene. Kunden godtar at programvaren ikke skal sendes, overføres eller eksporteres til et annet land eller brukes på en måte som ikke er tillatt av amerikanske Export Administration Act eller andre eksportlover, -begrensninger eller -forskrifter. Ingen fraskrivelse for eventuelle brudd eller misligholdelse fra din side for en eller flere av betingelsene eller avtalene som fremsettes heri skal anses som en fraskrivelse med henhold til eventuelle senere og/eller lignende brudd eller misligholdelser.

VED Å GÅ TIL OG BRUKE NETTSTEDET OG VED Å INSTALLERE, FÅ TILGANG TIL OG BRUKE PROGRAMVAREN BEKREFTER DU AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, AT DU FORSTÅR DEN, OG AT DU GODTAR UTEN FORBEHOLD AT KUNDEN SKAL VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE HERI. VIDERE GARANTERER DU OG HOLDER NINJAARMM SKADESLØS I OG MED AT DU HAR FULLSTENDIG AUTORISASJON TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV KUNDEN OG BINDE KUNDEN.