Licensaftale

VIGTIGT - LÆS GRUNDIGT IGENNEM 

DENNE BRUGERAFTALE (DENNE "AFTALE") ER EN JURIDISK OG BINDENDE KONTRAKT MELLEM DIG PÅ DEN ENE SIDE ("KUNDEN") OG VIRKSOMHEDEN, DER LICENSERER SOFTWAREN, NINJAONE LLC ("NINJAONE") PÅ DEN ANDEN. AFTALEN REGULERER KUNDENS ADGANG TIL OG BRUG AF NINJAONE-SOFTWAREN (SOM NÆRMERE DEFINERET NEDENFOR, "SOFTWAREN").

LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM. VED AT INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN OG VED AT UNDERSKRIVE SIN KØBSORDRE, ANGIVER KUNDEN, AT DENNE ACCEPTERER VILKÅRENE, BETINGELSERNE OG BEGRÆNSNINGERNE I DENNE AFTALE. HVIS KUNDEN IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF ALLE VILKÅR, BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER I DENNE AFTALE, SKAL KUNDEN STRAKS (A) SLETTE SOFTWAREN FRA ALLE KUNDENS COMPUTERE, SOM DEN ER INSTALLERET PÅ, OG DESTRUERE ALLE KOPIER AF SOFTWAREN, SOM ER I KUNDENS BESIDDELSE OG ALT LEDSAGENDE MATERIALE, HERUNDER EMBALLAGE OG DOKUMENTATION, OG (B) KUNDEN SKAL OPHØRE MED AL BRUG AF SOFTWAREN.

DENNE AFTALE GÆLDER FOR DEN VERSION AF DEN SOFTWARE, SOM ER LICENSERET TIL KUNDEN. SOFTWAREN ER LICENSERET OG IKKE SOLGT. KUNDEN MÅ KUN BRUGE DEN VERSION AF SOFTWAREN, SOM ER LICENSERET TIL KUNDEN OG SOM DENNE HAR BETALT FOR, OG KUNDEN SKAL BRUGE DENNE SOFTWARE STRENGT I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT ALLE MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER OG ANDRE BRUGERE (“AUTORISEREDE BRUGERE”) INDEN FOR DENNES ORGANISATION OVERHOLDER VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

NINJAONE FORBEHOLDER SIG TIL ENHVER TID RETTEN TIL EFTER EGET SKØN AT ÆNDRE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, NÅR DE ÆNDREDE BESTEMMELSER ER TILGÆNGELIGE VIA SOFTWAREOPDATERINGER ELLER PÅ ANDEN MÅDE GENNEM KUNDENS BRUG AF SOFTWAREN.

1. DEFINITIONER.

1.1 "Fjernovervågnings- og styringstjenester" betyder de fjernovervågnings- og styringstjenester, som kunden leverer til sine klienter ved hjælp af softwaren (inklusive klientsoftwaren og SAAS-tjenesten).

1.2 "Klient" betyder kundens kunder, dvs. de organisationer, som kunden leverer de administrerede tjenester til.

1.3 ”Klientsoftware” betyder klientinterfacekomponenten i softwaren og al software installeret på klientcomputere.

1.4 "Købsordre" betyder det dokument eller en anden metode (inklusive, men ikke begrænset til, online- eller e-mail-ordreformular), hvormed Kunden køber softwarelicenser fra NinjaOne.

1.5 ”SAAS-service” betyder NinjaOne-platformtjenesten, der gemmer, administrerer, rapporterer og advarsler på alle klientens/kundens computere.

1.6 "Software" betyder al den software, der leveres kollektivt af NinjaOne (herunder, men ikke begrænset til, klientsoftwaren og SAAS-softwaren) og hver separat komponent af det foregående individuelt, alle opdateringer, opgraderinger eller forbedringer af softwaren eller enhver softwarekomponent, der leveres til dig af NinjaOne, inklusive, men ikke begrænset til, enhver supportsoftware, der leveres til dig af NinjaOne via Internettet, e-mail eller på anden måde.

2. LICENSBEVILLING.

(A) SAAS-TJENESTELICENS. Forudsat at Kunden fuldt ud overholder denne aftale og andre vilkår for brug vedrørende softwaren, giver NinjaOne hermed kunden, der er underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, en ikke-eksklusiv, begrænset, ikke-overførbar ret og licens (a) til at bruge softwaretjenester til styring af et antal kundecomputere, der er specificeret i den gældende købsordre med henblik på levering af fjernovervågnings- og styringstjenester til kundens klienter; og (b) til brug til at distribuere tredjepartsprodukter for den gældende købsordre.

(B) KLIENTSOFTWARELICENS. Kunden køber det antal klientsoftware-licenser, der er angivet i den gældende købsordre. Købsordren specificerer antallet af klienter, som kunden kan bruge softwaren til at levere fjernovervågnings- og styringstjenester til. Kunden kan installere klientsoftwaren på computere for det antal klienter, der er angivet i den gældende købsordre. Kunden må kun installere klientsoftwaren på det antal af brugercomputere inden for hver klientorganisation som er specificeret i den gældende købsordre.

(C) LICENSRESTRIKTIONER. Uanset modsatrettet heri er licenstildelingen i afsnit 2 underlagt følgende begrænsninger:

(i) Repræsentationer. Kunden er ansvarlig for at skaffe og vedligeholde alt udstyr eller supplerende tjenester, der er nødvendige for at oprette forbindelse til, få adgang til eller på anden måde bruge softwaren, herunder, men ikke begrænset til, modemer, hardware, software og lokal telefonservice. Kunden er ansvarlig for at sikre, at sådant udstyr eller supplerende tjenester er kompatible med softwaren.

(ii) Afledte værker. Kunden må ikke ændre eller fremstille afledte værker af softwaren, dokumentationen deraf eller andre komponenter, der kan være inkluderet i softwaren eller som leveres sammen med softwaren, og heller ikke leje, lease eller på anden måde distribuere softwaren eller dokumentationen dertil, undtagen som udtrykkeligt tilladt i afsnit 2 i denne aftale.

(iii) Overførsel af rettigheder. Bortset fra som udtrykkeligt angivet i afsnit 2, må kunden i henhold til denne aftale ikke overdrage, underlicensiere, leje eller på anden måde overføre kundens adgangs- og brugsrettigheder til softwaren uden forudgående skriftlig godkendelse fra NinjaOne.

(iv) Reverse engineering og softwareudvikling. Kunden må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille softwaren direkte eller indirekte, helt eller delvist. Softwaren må kun bruges til det tilsigtede formål og må ikke bruges til softwareudvikling eller andre formål.

(v) kopier. Kunden må ikke kopiere softwaren, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i afsnit 2 i denne aftale eller i den gældende købsordre.

(vi) Ejerskab. Alt verdensomspændende ejerskab af og alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til softwaren og alle kopier og dele deraf, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, forretningshemmelighedsrettigheder, opfindelser og andre ejendomsrettigheder deri og dertil, er og forbliver udelukkende i NinjaOne. De eneste rettigheder, som kunden erhverver i henhold til denne aftale, er de licenser, der er angivet i denne aftale.

(vii) Andre restriktioner. Kunden må ikke bruge softwaren til:

(a) ærekrænke, misbruge, chikanere, true eller på anden måde krænke andres juridiske rettigheder (såsom privatlivets fred og offentlig omtale);

(b) udføre eller videresende ulovlige konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, uopfordrede e-mails eller multi-level-marketingkampagner;

(c) offentliggøre, poste, distribuere, formidle eller linke til enhver: (i) ærekrænkende, krænkende eller ulovligt emne, navn, materiale eller information (ii) software eller andet materiale beskyttet af intellektuel ejendomsret, copyrightlicenser, rettigheder omhandlende privatlivets fred eller omtale eller andre ejendomsrettigheder, medmindre du ejer eller kontrollerer sådanne rettigheder eller har modtaget alle nødvendige samtykker til din brug af sådan software og andet materiale;

(d) indsamle brugernavne eller e-mailadresser til ethvert formål;

(e) begrænse eller forhindre enhver anden bruger i at bruge og nyde sine rettigheder med hensyn til NinjaOne eller dets websted (dets "Websted"), forstyrre webstedet, NinjaOneSAAS-tjenesten eller netværk forbundet til NinjaOne; eller (f) overtræde gældende lovgivning eller -bestemmelser.

3. AFGIFTER. Kunden skal betale de afgifter, der er specificeret i den gældende købsordre. Sådanne afgifter kan omfatte løbende månedlige eller andre periodiske afgifter. Manglende betaling af sådanne gebyrer til tiden vil resultere i stop for kundens og dennes klienters brug af softwaren som specificeret i afsnittet om opsigelse af denne aftale.

Priserne på købsordrerne er garanteret i de første 12 måneder og kan derefter ændres.

4. BRUG AF SOFTWAREN OG NINJAONES WEBSTED OG TJENESTER. NinjaOne har intet særligt forhold til eller tillidspligt over for kunden. Kunden anerkender, at NinjaOne ikke har kontrol over og ikke har pligt til at foretage sig noget vedrørende: hvad kunden får adgang til via NinjaOne eller dets websted; hvilke virkninger indholdet kundens adgang kan have på kunden; hvordan kunden kan fortolke eller bruge indholdet eller hvilke handlinger kunden foretager sig som følge af at have været udsat for indholdet. Kunden er eneansvarlig for kundens aktiviteter i brugen af hjemmesiden, softwaren eller andre tjenester, herunder aktiviteterne hos dine medarbejdere, leverandører, klienter og alle parter, som kunden giver adgang til webstedet og softwaren. NinjaOne kan få adgang til Kundens konto, inklusive data, til at svare på service- eller tekniske problemer eller som angivet i denne aftale. Kunden, og ikke NinjaOne, har det fulde ansvar for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden og ophavsretten til alle data, der er gemt på kundens konto. Endvidere er NinjaOne ikke ansvarlig for sletning, korrigering, ødelæggelse, skade på, tab af eller manglende lagring af data.

5. FEEDBACKMEKANISMER; NEDLUKNINGSMEKANISME. Softwaren er udstyret med en feedbackmekanisme, der gør det muligt for NinjaOne at gennemgå kundens og dennes kunders brug af softwaren og kommunikere aktiviteter tilbage til NinjaOne ved hjælp af softwaren. NinjaOne forbeholder sig ret til at bruge sådanne data til at evaluere softwareanvendelsen og til ethvert formål, som NinjaOne finder nyttigt eller passende. Softwaren er også udstyret med en nedlukningsmekanisme, hvormed NinjaOne kan lukke kundens og dens klienters brug af softwaren. NinjaOne forbeholder sig ret til at bruge denne nedlukningsmekanisme, hvis kunden eller dennes kunder overtræder denne aftale, kunden eller dennes kunder bruger softwaren på måder, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale, og/eller hvis kunden ikke betaler de gældende periodiske softwareafgifter som specificeret i den gældende købsordre.

6. ADGANGSRESTRIKTIONER. NinjaOne forbeholder sig ret til, efter eget skøn, uden varsel at nægte enhver bruger adgang til softwaren eller enhver del deraf. Kunden er ansvarlig for at beskytte fortroligheden af adgangskoder og brugernavn, der er oprettet af kunden til brug med softwaren, og for enhver brug eller misbrug af NinjaOne-kontoen, der skyldes tredjeparter, der bruger en adgangskode eller et brugernavn oprettet af kunden. Kunden er eneansvarlig for at sikre adgang til sine og sine klienters data. NinjaOne er under ingen omstændigheder ansvarlig for uautoriseret adgang til opbevaret data ved hjælp af softwaren.

7. GARANTIFRASKRIVELSE. SOFTWAREN, NINJAONE-WEBSTEDET OG ALT INDHOLDET DERAF LEVERES "SOM DET ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UANSET OM DET ER UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBESTEMT, OG NINJAONE FRASKRIVER SIG HERMED UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, WEBSTEDET OG ALT INDHOLDET DERAF, DEN LEDSAGENDE DOKUMENTATION OG ETHVERT LEDSAGENDE UNDERSTØTTENDE MATERIALE ELLER ANDET MATERIALE MODTAGET FRA NINJAONE OG/ELLER ET DATTERSELSKAB, AGENT, FORHANDLER, DISTRIBUTØR, MEDARBEJDER, LEVERANDØR ELLER REPRÆSENTANT FOR NINJAONE. KUNDEN ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT WEBSTEDET OG/ELLER SOFTWAREN KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. INTET DATTERSELSKAB, LEVERANDØR, MEDARBEJDER, AGENT, FORHANDLER, FORHANDLER ELLER DISTRIBUTØR ELLER REPRÆSENTANT FOR NINJAONE ER AUTORISERET TIL AT ÆNDRE DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER YDE YDERLIGERE GARANTIER. NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE; INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER. KUNDEN ER ENEANSVARLIG FOR KUNDENS OG DENS KUNDERS BRUG AF SOFTWAREN, INPUT I SOFTWAREN, VERIFICERING AF RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN, OG HVORDAN OUTPUT FRA SOFTWAREN BRUGES AF KUNDEN OG DENNES KUNDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL NINJAONE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR KUNDEN, DENS KLIENTER ELLER NOGEN TREDJEPART I FORHOLD TIL ETHVERT ANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF INSTALLATION ELLER BRUG AF SOFTWAREN, HVAD ENTEN DET ER AF KUNDEN, KLIENTER, BRUGERE INDEN FOR KUNDE- ELLER KLIENTORGANISATIONER ELLER ANDRE AUTORISEREDE BRUGERE.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL NINJAONE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIG ELLER FORPLIGTET OVER FOR KUNDEN ELLER DENS KUNDER PÅ NOGEN MÅDE FOR ENHVER SÆRLIG, IKKE-KOMPENSERENDE, FØLGESKABENDE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, LOVBESTEMT ELLER STRAFBAR SKADE AF ENHVER ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER I FORBINDELSE MED MISTEDE DATA ELLER PROGRAMMER, BESKYTTELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER, UAUTORISERET ADGANG TIL DATA ELLER PROGRAMMER, FORRETNINGSFORSTYRRELSER, TABT FORTJENESTE OG TABT INDTJENING, UAGTET FORM FOR HANDLING, HVAD ENTEN DET ER I KONTRAKT, ERSTATNING, UAGTSOMHED, STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELVOM NINJAONE PÅ FORHÅND VAR KLAR OVER MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA NOGLE STATER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER UTILSIGTEDE SKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE.

UANSET HVAD DER ER ANGIVET I DENNE AFTALE, UNDTAGEN SOM ANGIVET I AFSNIT 9, ER NINJAONE IKKE ANSVARLIG OVER FOR KUNDEN ELLER DENNES KUNDER FOR ET SAMLET BELØB, DER ER STØRRE END 5.000 DOLLARS ELLER DET BELØB, DER ER MODTAGET AF NINJAONE I LØBET AF DE SIDSTE 3 MÅNEDER FRA KUNDEN TIL DEN SOFTWARE, DER ER LICENSERET I HENHOLD TIL DENNE AFTALE. DE OVENFOR ANFØRTE BEGRÆNSNINGER ANSES FOR AT GÆLDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV OG PÅ TRODS AF MANGLEN PÅ DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED BEGRÆNSEDE RETSMIDLER, DER ER BESKREVET I DENNE AFTALE. PARTERNE ANERKENDER OG ER ENIGE OM, AT DE FULDT UD HAR OVERVEJET DEN FOREGÅENDE RISIKOFORDELING OG FINDER DET RIMELIGT, OG AT DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER DANNER ET VÆSENTLIGT GRUNDLAG FOR AFTALEN MELLEM PARTERNE.

9. SKADESLØSHOLDELSE. Kunden accepterer at forsvare, skadesløse og holde NinjaOne og dets medarbejdere, ledende medarbejdere, leverandører, investorer, direktører, agenter, licensgivere og associerede virksomheder fra og mod ethvert krav, tab, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, advokatudgifter), som stammer fra (a) kundens og/eller en kundes eller enhver bruger, der er autoriseret af en af ​​ovennævnte ("Autoriserede brugere og organisationer") installation eller brug af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, krav om tab eller tab af fortrolige data eller programmer (b) enhver overtrædelse fra autoriserede brugere eller organisationer af enhver garanti, repræsentation eller pagt i henhold til denne aftale, (c) autoriserede brugeres og organisationers krænkelse af tredjeparts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af enhver ophavsret, krænkelse af enhver ejendomsret og krænkelse af fortrolighedsrettigheder) og/eller brug eller misbrug af din NinjaOne-konto af dig eller en tredjepart ved hjælp af dine adgangskoder og/eller brugernavne. Disse forpligtelser vil fortsætte efter ophør af kundens forhold til NinjaOne.

Ninja skal holde kunden skadesløs for alle tab, der opstår som følge af (1) enhver procedure anlagt af en tredjepart, der opstår som følge af et krav om, at Ninjas fjernovervågnings- og styringsprodukt krænker tredjeparts immaterielle rettigheder (2) Ninjas forsætlige bedrageri eller forseelse.

10.BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR USAS REGERING. Hvis kunden er den amerikanske regering eller en anden, der erhverver retten til at få adgang til og bruge NinjaOne på vegne af den amerikanske regering, er den amerikanske regering enig i, at: (a) hvis retten til adgang og brug af NinjaOne erhverves af eller leveres til forsvarsministeriet ("DOD"), skal NinjaOne klassificeres som "kommerciel computersoftware", og regeringen erhverver kun "begrænsede rettigheder" til NinjaOne og dens dokumentation, som defineret i paragraf 252.227-7013 (c) (1) i DFARS; (b) regeringens rettigheder til softwaren og dens dokumentation vil være som defineret i klausul 52.227-19(c)(2) i FAR eller for NASA, i klausul 18-52.227-86 (d) i NASA-tillægget til FAR.

11. OPSIGELSE. Den licens, der gives heri, er brugbar, indtil denne aftale opsiges. NinjaOne kan straks opsige denne aftale uden varsel, hvis kunden (i) ikke overholder nogen af de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale, (ii) ophører med at drive forretning, (iii) ikke foretager nogen relevante betalinger inden for 30 dage efter den gældende forfaldsdato, eller (iv) ophører med at bruge NinjaOne-tjenesten og underretter NinjaOne herom. Efter udløbet af kundens kontrakt med NinjaOne, hvis relevant, kan kunden opsige denne aftale efter at have givet NinjaOne 60 dages skriftlig varsel om kundens hensigt om at opsige aftalen. Alle forfaldne betalinger i løbet af en 60-dages opsigelsesperioden forfalder og skal betales. Alle anmodninger om annullering skal sendes til [email protected] NinjaOne forbeholder sig retten til efter eget skøn at nægte nogen tjenester og opsige denne aftale med 30 dages skriftlig varsel. NinjaOne refunderer ikke nogen del af betalingen, der er foretaget af kunden. Efter opsigelse skal kunden straks (i) ødelægge alle kopier af software- og softwaredokumentationen, som denne har, eller (ii) returnere softwaren og dokumentationen i henhold til instruktionerne fra NinjaOne.

12. VAREMÆRKER. Msp.Ninja, NinjaOne, NinjaRMM og deres respektive designs, varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende NinjaOne LLC. Alle andre varemærker og/eller tjenestemærker tilhører deres respektive ejere.

13. SAGER OM OPHAVSRET. NinjaOne respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi anmoder kunden om at gøre det samme. Vi forbeholder os ret til at deaktivere konti for brugere, som vi mener har indhold, der strider mod andres immaterielle rettigheder og til at fjerne sådanne krænkende materialer. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede arbejde er blevet kopieret og er tilgængeligt på hjemmesiden på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, bedes du underrette NinjaOne's ophavsretsagent via e-mail på [email protected] eller via almindelig post til adressen 111 New Montgomery Street # 301 , San Francisco, CA 94105 og give følgende oplysninger: (a) en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretsinteressen; (b) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du hævder er blevet krænket, inklusive URL'en (dvs. websidens adresse) til det sted, hvor det ophavsretligt beskyttede værk forefindes eller en kopi af det ophavsretligt beskyttede værk; (c) identifikation af URL'en eller anden specifik placering på NinjaOne-webstederne, hvor det materiale, som du hævder overtræder, er placeret; (d) din adresse, telefonnummer og e-mailadresse; (e) en erklæring fra dig om, at du er i god tro om, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dennes agent eller loven; og (f) en erklæring fra dig, fremsat under strafansvar for mened, om at oplysningerne i din meddelelse er korrekte, og at du er ophavsretlig ejer eller autoriseret til at handle på ejeren af ophavsrettens vegne. Du accepterer hermed, at du ikke kan fremsætte krav mod NinjaOne eller dets ledere eller direktører med hensyn til sådant indhold, medmindre og indtil: (1) du har udført processen som beskrevet ovenfor; og (2) NinjaOne har undladt at fjerne det krænkende indhold inden for tredive (30) dage efter en sådan meddelelse uden en rimelig forklaring på, hvor de ikke har gjort det. Det er NinjaOne's politik at (1) blokere adgang til eller fjerne indhold, som de i god tro mener at være ophavsretsligt beskyttet materiale, der er blevet ulovligt kopieret, vist eller distribueret af nogen af vores annoncører, tilknyttede selskaber, indholdsudbydere, medlemmer eller brugere; og (2) fjerne og afbryde tjenester ved gentagne overtrædelser.

14. GENERELT. Denne aftale omfatter parternes fulde, fuldstændige forståelse af genstanden herfor og kan ikke ændres eller modificeres, undtagen ved skriftlig ændring eller sikkerhedsaftale, der udtrykkeligt henviser til denne aftale, og som behørigt udføres af NinjaOne og kundens autoriserede repræsentant. Alle tidligere repræsentationer, forståelser og aftaler vedrørende genstanden, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, udtrykt eller underforstået, suspenderes og har ingen virkning. I tilfælde af modstridende bestemmelser mellem denne aftale og en behørigt udført sikkerhedsaftale skal den behørigt udførte sikkerhedsaftale gå forud. Denne aftale skal fortolkes og styres i overensstemmelse med lovgivningen i staten Californien, med undtagelse af anvendelsen af dens lovkonflikter. Enhver sag i forbindelse med denne aftale eller softwaren skal udelukkende anlægges ved de statslige eller føderale domstole i County of Los Angeles, Californien, Amerikas Forenede Stater.

Hver part accepterer hermed at underkaste sig sådanne jurisdiktions jurisdiktion. Kunden anerkender, at en overtrædelse af denne aftale vil medføre uoprettelig og vedvarende skade på NinjaOne, som erstatning ikke kan dække for, og NinjaOne er berettiget til søgsmål med nedlæggelse af påstand om forbud og/eller et dekret for specifik ydeevne, og sådanne andre påstande, der måtte være korrekte (herunder erstatning, hvis dette er relevant). I tilfælde af tvister mellem kunden og NinjaOne vedrørende softwaren eller ethvert andet emne, der er underlagt denne aftale, er den fremherskende part i retssagen berettiget til at inddrive advokatsalær og udgifter fra den anden part. Parterne er enige om, at De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer specifikt er udelukket fra anvendelse for denne aftale. Hvis nogen del af denne aftale findes ugyldig og ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af balancen i aftalen, som forbliver gyldig og håndhæves i henhold til dens vilkår. Kunden accepterer, at softwaren ikke vil blive sendt, overført eller eksporteret til noget land eller brugt på nogen måde, der er forbudt i henhold til United States Export Administration Act eller nogen anden eksportlov, begrænsninger eller forskrifter. Ingen dispensation fra NinjaOne om ethvert brud eller misligholdelse fra din side af en hvilken som helst af de pagter eller aftaler fremsat heri skal anses for et afkald på et senere og/eller lignende brud eller standard.

VED AT FÅ ADGANG TIL OG BRUGE HJEMMESIDEN OG VED AT INSTALLERE, FÅ ADGANG TIL OG BRUGE SOFTWAREN, ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST DENNE AFTALE, FORSTÅ DEN OG UBETINGET ACCEPTERER, AT KUNDEN ER BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER. DERUDOVER ERKLÆRER, GARANTERER OG SKADESLØSHOLDER DU NINJAONE, SAMT ERKLÆRER, AT DU HAR FULD AUTORITET TIL AT UDFØRE DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF KUNDEN OG BINDE KUNDEN.