Cybersäkerhet och IT systemhärdning: Komplett guide [checklista]

av Team Ninja
Systems Hardening Checklist

Systemhärdning

Lär dig hur proaktiva metoder för systemhärdning som hjälper dig att skydda dina nätverk, din maskinvara och all värdefull data genom att minska din totala angreppsyta.

Cybersäkerhet har blivit ett av de hetaste ämnena i både IT- och affärsvärlden, men ämnet kan verka ganska överväldigande för den genomsnittlige företagsägaren eller en chef på C-nivå. Cybersäkerhet är trots allt ett komplext ämne, och det kan vara en utmaning att bara förstå en handfull avancerade säkerhetsprotokoll eller en uppsättning standarder för efterlevnad.

Tack och lov är cybersäkerhet en lagrad praktik, och vi kan förstå en hel del om hur man skyddar en organisation genom att titta på ett av skikten direkt på ytan: systemhärdning. Systemhärdning lägger grunden för en säker IT-infrastruktur – det är som att "städa huset" innan man flyttar in alla mer avancerade verktyg och protokoll som utgör en total säkerhetsstrategi. 

Vad den här artikeln kommer att omfatta:

 • Vad betyder systemhärdning?
 • Varför är det viktigt med systemhärdning?
 • Standarder och bästa metoder för systemhärdning
 • De fem områdena för systemhärdning
 • Exempel på en checklista för systemhärdning

Vad är systemhärdning?

Systemhärdning avser de verktyg, metoder och bästa praxis som används för att minska angreppsytan i den tekniska infrastrukturen, inklusive programvara, datasystem och maskinvara. Syftet med systemhärdning är att minska systemets totala "hotprofil" eller sårbara områden. Systemhärdning innebär metodisk granskning, identifiering och åtgärdande av potentiella säkerhetsbrister i en organisation, ofta med tonvikt på att justera olika standardinställningar och konfigurationer för att göra dem säkrare.  

Med systemhärdning är målet att eliminera så många säkerhetsrisker som möjligt. Genom att minimera angreppsytan har de skadliga aktörerna färre möjligheter att ta sig in och få fotfäste för att initiera en cyberattack.

Attackytan definieras som en kombination av alla potentiella brister och bakdörrar i tekniken som kan utnyttjas. Dessa sårbarheter omfattar vanligtvis följande:

 • Standardlösenord eller autentiseringsuppgifter som lagras i tillgängliga filer.
 • Programvara och firmware som saknar patching 
 • Okrypterad data 
 • Dåligt konfigurerade infrastrukturenheter
 • Felaktig inställning av användarbehörigheter
 • Felaktigt inställda verktyg för cybersäkerhet

Vad är fördelarna med systemhärdning?

Systemhärdning är en viktig funktion för både säkerhet och efterlevnad och en avgörande del av en bredare informationssäkerhetsstrategi. Den tydligaste fördelen med systemhärdning är den minskade risken för cyberattacker och tillhörande driftstopp och straffrättsliga påföljder.

Ur säkerhetssynpunkt är systemhärdning en utmärkt prioritering att ta till sig före/vid sidan av säkerhetslösningar som EDR-verktyg. Att använda sådana lösningar i dåligt konfigurerade system är som att installera fönstergaller och övervakningskameror i ett hem, men inte stänga bakdörren. Oavsett hur avancerade säkerhetsverktygen är har ett ohärdat system sannolikt fortfarande sårbarheter som gör det möjligt att kringgå dessa åtgärder.

Systemhärdning måste beaktas under hela IT-livscykeln, från den första installationen till konfigurationen, underhållet och slutet av livscykeln. Systemhärdning kräver även alla större ramverk för efterlevnad, t.ex. PCI, DSS och HIPAA.

Fem typer av systemhärdning

Även om definitionen av systemhärdning gäller för hela organisationens IT-infrastruktur finns det flera delmängder av idén som kräver olika tillvägagångssätt och verktyg. 

1) Nätverkshärdning

Nätverksenheter är skyddade för att motverka obehörig åtkomst till nätverkets infrastruktur. I den här typen av härdning söker man efter sårbarheter i enhetshantering och konfigurationer och korrigerar dem för att förhindra att de utnyttjas av onda aktörer som vill få tillgång till nätverket. Hackare använder sig allt oftare av svagheter i konfigurationer av nätverksenheter och routingprotokoll för att etablera en bestående närvaro i ett nätverk i stället för att angripa specifika endpoints.

2) Serverhärdning

Serverhärdningsprocessen handlar om att säkra data, portar, komponenter, funktioner och behörigheter på en server. Dessa protokoll utförs i hela systemet på maskinvaru-, firmware- och mjukvarulagren.

3) Programhärdning

Programhärdning är inriktad på programvara som är installerad i nätverket. En viktig aspekt av programhärdning – som ibland kallas mjukvaruhärdning eller mjukvaruprogramhärdning – är att patcha och uppdatera sårbarheter. Återigen är patchhantering genom automatisering ofta ett viktigt verktyg i detta tillvägagångssätt.

Hårdgörning av applikationer innebär också att uppdatera eller skriva om programkoden för att ytterligare förbättra säkerheten, eller att använda ytterligare mjukvarubaserade säkerhetslösningar.

4) Databashärdning

Databashärdning handlar om att minska sårbarheter i digitala databaser och databashanteringssystem (DBMS). Målet är att skydda datalagren och den programvara som används för att interagera med dessa data.

5) OS-härdning

Operativsystemets härdning innebär att man skyddar ett vanligt mål för cyberattacker, nämligen serverns operativsystem (OS). Precis som för andra typer av programvara innebär operativsystemets härdning vanligtvis patchhantering som kan övervaka och installera uppdateringar, patchar och service packs automatiskt.

→ Ladda ner: Checklista för Härdning av IT-system

Vilka är de bästa metoderna för systemhärdning?

Börja med att planera din strategi för systemhärdning. Härdning av ett helt nätverk kan verka skrämmande, så att skapa en strategi för progressiva förändringar är vanligtvis det bästa sättet att hantera processen. Prioritera de risker som identifierats i ditt tekniska ekosystem och använd ett stegvis tillvägagångssätt för att åtgärda bristerna i en logisk ordning.

Ta omedelbart itu med korrigering och uppdatering. Ett automatiserat och heltäckande verktyg för patchhantering är viktigt för att system ska kunna hårdgöras. Detta steg kan vanligtvis utföras mycket snabbt och kommer att vara till stor hjälp när det gäller att stänga av potentiella ingångsställen.

Bästa metoder för nätverkshärdning

 • Se till att brandväggen är korrekt konfigurerad och att alla regler regelbundet granskas och uppdateras vid behov.
 • Säkra fjärråtkomstpunkter och fjärrstyrda slutanvändare
 • Blocka onödiga nätverksportar
 • Inaktivera och ta bort oanvända eller ovidkommande protokoll och tjänster
 • Kryptera nätverkstrafik
 • Gratis resurs: PowerShell-skript för extern portscanning från CyberDrain

Bästa metoder för serverhärdning

 • Alla servrar bör vara placerade i ett säkert datacenter
 • Skydda alla servrar innan du ansluter dem till internet eller externa nätverk
 • Undvik att installera onödig programvara på en server
 • Uppdela servrar med säkerhet i åtanke
 • Använd principen om minst privilegier när du ställer in superanvändare och administrativa roller
 • Gratis resurs: Windows serverhärdning checklista från Netwrix

Bästa metoder för programhärdning

Bästa metoder för databashärdning

 • Använd åtkomstkontroll och behörigheter för att begränsa vad slutanvändare kan göra i en databas
 • Ta bort oanvända konton
 • Aktivera kontroll av noder för användarverifiering
 • Kryptera data under överföring och i vila
 • Säkerställ säkra lösenord

Bästa metod för OS-härdning

 

Utöver ovanstående är det värt att upprepa att hitta och ta bort onödiga konton och privilegier i hela IT-infrastrukturen är nyckeln till en effektiv systemhärdning.

Och när du är osäker, använd CIS. Alla större ramverk för efterlevnad, inklusive PCI-DSS och HIPAA, pekar på CIS Benchmarks som den accepterade bästa metoden. Om din organisation måste följa ett eller flera ramverk är det därför nödvändigt att följa CIS Benchmarks. Läs mer om CIS Benchmarks och CIS Controls.

Exempel på en checklista för systemhärdning

Nätverkshärdning

 • Brandväggs-konfiguration
 • Regelbunden nätverkshärdning
 • Begränsa användarna och säkra åtkomstpunkterna
 • Blockera oanvända nätverksportar
 • Kryptera nätverkstrafik
 • Förbjud anonym åtkomst

Serverhärdning

 • Granska och tilldela administrativ åtkomst och rättigheter (minsta möjliga privilegier)
 • Servrarna är placerade i ett säkert datacenter
 • Tillåt inte initiering av avstängning utan verifiering
 • Ta bort onödig programvara

Programhärdning

 • Aktivera programåtkomstkontroll
 • Automatisera patchhantering
 • Ta bort standardlösenord
 • Implementera bästa praxis för lösenordshygien
 • Konfigurera principer för kontolåsning

Databashärdning

 • Implementera administratörsbegränsningar för åtkomst
 • Kryptera data under överföring och i vila
 • Aktivera kontroll av noder
 • Ta bort oanvända konton

Operativsystemets härdning

 • Tillämpa nödvändiga uppdateringar och patchar automatiskt
 • Ta bort onödiga filer, bibliotek, drivrutiner och funktioner
 • Logga lämplig aktivitet, fel och varningar
 • Ange användarbehörigheter och grupprinciper
 • Konfigurera filsystem- och registerbehörigheter

Hur kan NinjaOne hjälpa dig?

NinjaOne är en kraftfull och användarvänlig plattform för fjärrövervakning och fjärrhantering som tillhandahåller en enda bildskärmsvy över alla enheter och endpoints inom en organisation eller flera IT-infrastrukturer. Vår plattform förenklar och automatiserar det dagliga arbetet för tjänsteleverantörer, IT-partners och IT-teams så att de kan fokusera på strategiska initiativ som ökar verksamhetsnytta, förbättrar relationen med slutanvändare och främjer tillväxt.

 • Månad till månad: inga långsiktiga avtal
 • Flexibel prissättning per enhet
 • Gratis och obegränsad onboarding
 • Gratis och obegränsad utbildning
 • Bäst i branschen support

rmm kostnadsfri provperiod

NinjaOne är utsedd till #1 inom RMM, Endpoint Management och Patch Management

Övervaka, hantera och säkra alla dina enheter, var som helst

NinjaOne gives you complete visibility and control over all your devices for more efficient management.

För många lösningar på för många ställen?

Se hur överflödet av IT-verktyg påverkar din verksamhet och lär dig vad du kan göra för att lösa detta.