Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Förbättra din IT-drift: Behärska slumpmässiga väntetider i Linux

Viktiga slutsatser

 • Mångsidighet vid förseningar: Skriptet introducerar kontrollerade, slumpmässiga väntetider i Linux-miljöer, vilket förbättrar hanteringen av arbetsflödet.
 • Hantering av parametrar: Den hanterar inmatningsparametrar på ett effektivt sätt och ger vägledning om felaktiga inmatningar.
 • Anpassningsbart tidsintervall: Användare kan ange maximala väntetider, med ett standardvärde på 120 minuter och en övre gräns på 180 minuter.
 • Randomiseringsfunktion: Skriptet utmärker sig genom att beräkna en slumpmässig väntetid inom den angivna maximala tiden.
 • Tillämplighet inom IT-verksamhet: Perfekt för scenarier som förskjutna serverdistributioner för att förhindra resurstoppar.

Effektiv tidshantering är en viktig aspekt av IT-verksamheten, särskilt när det gäller skript och automatisering. I scenarier där en slumpmässig väntetid krävs blir ett skript som på ett intelligent sätt kan hantera denna process ovärderligt. Detta gäller särskilt i Linux-miljöer där precision och tillförlitlighet är avgörande.

Bakgrund

Skriptet i fråga är utformat för att införa en slumpmässig väntetid i ett Linux-system. Detta verktyg kan vara avgörande för IT-proffs och IT-partners (MSP) som behöver kontrollerade fördröjningar i sina arbetsflöden av olika skäl, inklusive testning, processynkronisering och undvikande av systemöverbelastning. Möjligheten att ange en maximal väntetid gör detta skript till ett mångsidigt verktyg i en mängd olika scenarier.

Manuset:

#!/bin/bash

# Description: Wait a random amount of time, default max time is 120 Minutes (2 hours).
#
# Release Notes: Initial Release
# By using this script, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use at https://www.ninjaone.com/terms-of-use.
# Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms. 
# Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party. 
# Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library or website belonging to or under the control of any other software provider. 
# Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations. 
# Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks. 
# Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script. 
# EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).
#
# Below are all the valid parameters for this script.
# Preset Parameter: "ReplaceWithMaxWaitTimeInMinutes"
#

# Help text function for when invalid input is encountered
print_help() {
 printf 'n### Below are all the valid parameters for this script. ###n'
 printf 'nPreset Parameter: "ReplaceWithMaxWaitTimeInMinutes" n'
 printf 't%sn' "The Maximum amount of time you want the script to wait in minutes."
}

# Determines whether or not help text is nessessary and routes the output to stderr
die() {
 local _ret="${2:-1}"
 echo "$1" >&2
 test "${_PRINT_HELP:-no}" = yes && print_help >&2
 exit "${_ret}"
}

_arg_maxTime=

# Grabbing the parameters and parsing through them.
parse_commandline() {
 while test $# -gt 0; do
  _key="$1"
  case "$_key" in
  --help | -h)
   _PRINT_HELP=yes die 0
   ;;
  --*)
   _PRINT_HELP=yes die "FATAL ERROR: Got an unexpected argument '$1'" 1
   ;;
  *)
   if [[ -z $_arg_maxTime ]]; then
    _arg_maxTime=$1
   else
    _PRINT_HELP=yes die "FATAL ERROR: Got an unexpected argument '$1' but the max time '$_arg_maxTime' was already specified!" 1
   fi
   ;;
  esac
  shift
 done
}

parse_commandline "$@"

# If the number of times isn't specified we should default to 3
if [[ -n $maxTimeInMinutes ]]; then
 _arg_maxTime=$maxTimeInMinutes
fi

# If attempts was empty set a default
if [[ -z $_arg_maxTime ]]; then
 _arg_maxTime=120
fi

pattern='^[0-9]+$'
if [[ ! $_arg_maxTime =~ $pattern ]]; then
 _PRINT_HELP=yes die "FATAL ERROR: Max time '$_arg_maxTime' is not a number!" 1
fi

if [[ $_arg_maxTime -lt 1 || $_arg_maxTime -ge 180 ]]; then
 _PRINT_HELP=no die "FATAL ERROR: Max time '$_arg_maxTime' must be greater than 1 or less than 180" 1
fi

maxTimeInSeconds=$((_arg_maxTime * 60))
waitTime=$((1 + RANDOM % maxTimeInSeconds))

if [[ $((waitTime / 60)) == 0 ]]; then
 echo "Sleeping for $waitTime Seconds"
else
 echo "Sleeping for $((waitTime / 60)) Minutes".
fi

sleep $waitTime

echo "Finished Sleeping"

 

Få tillgång till över 300 skript i NinjaOne Dojo

Få tillgång till

Detaljerad uppdelning

Manuset följer en strukturerad process:

 • Initial hantering av parametrar: Det börjar med att definiera en funktion print_help för att visa användarinstruktioner. Funktionen die används för felhantering, för att skicka meddelanden till standardfel (stderr) och för att avgöra om hjälptext behövs.
 • Kommandoradsanalys: funktionen parse_commandline är den funktion där skriptet bearbetar inkommande argument. Den hanterar flaggan –help och oväntade argument och ser till att endast giltig inmatning accepteras.
 • Standardvärden och validering: Skriptet anger en maximal väntetid på 120 minuter som standard om ingen väntetid anges. Den innehåller ett regex-mönster för att säkerställa att indata är ett numeriskt värde och kontrollerar att tiden är inom ett giltigt intervall (större än 1 minut och mindre än 180 minuter).
 • Beräkning av slumpmässig väntan: Skriptet beräknar en slumpmässig väntetid i sekunder, baserat på den angivna maxtiden, och visar hur länge den kommer att sova (antingen i sekunder eller minuter).
 • Verkställighet: Kommandot sleep används för att pausa skriptet under den beräknade tiden.
 • Meddelande om slutförande: När den vaknar från viloläget visas meddelandet ”Finished Sleeping”.
 • Metadata: Manuset avslutas med metadata i ett kommenterat avsnitt, inklusive manusnamn och information om utgivningsbiljett.

Potentiella användningsområden

Föreställ dig en IT-specialist som hanterar serverinstallationer. För att undvika samtidiga resurstoppar kan de använda detta skript för att förskjuta starttiderna för olika tjänster, vilket säkerställer en smidigare drift och minskar risken för överbelastning av systemet.

Jämförelser

Detta Bash-skript skiljer sig från liknande metoder, t.ex. sleep-kommandot i PowerShell, tack vare dess slumpmässiga funktion och enkla integrering i Linux-baserade miljöer. PowerShells Start-Sleep är mer direkt men mindre flexibel för slumpmässiga varaktigheter.

 • Kan jag ange en väntetid på mer än 180 minuter? Nej, skriptet begränsar den maximala väntetiden till 180 minuter för att förhindra alltför långa förseningar.
 • Är det möjligt att använda detta skript i andra miljöer än Linux? Den är utformad för Linux-system och kan behöva modifieras för att fungera i andra miljöer som Windows (med WSL) eller macOS.
 • Hur exakt är väntetiden? Skriptet är ganska exakt, med slumpmässigheten begränsad av den angivna maximala tiden.

Konsekvenser

Även om skriptet är användbart är det viktigt att använda det med omdöme. Slumpmässiga förseningar kan försvåra felsökning och spårning av problem i automatiserade processer om de inte dokumenteras ordentligt.

Rekommendationer

 • Dokumentation: Dokumentera alltid när och varför du använder skriptet i dina arbetsflöden.
 • Övervakning: Implementera övervakning för att säkerställa att skriptets beteende överensstämmer med dina förväntningar.
 • Testning: Testa skriptet i en kontrollerad miljö innan du driftsätter det i produktion.

Avslutande tankar

När det gäller NinjaOne, en plattform som är känd för att förbättra IT-hantering och drift, kan integrering av sådana skript ytterligare effektivisera processhanteringen. Oavsett om det gäller förskjutna driftsättningar eller kontrollerade testmiljöer kompletterar verktyg som detta skript NinjaOnes kapacitet genom att lägga till ett lager av flexibilitet och kontroll i operativa arbetsflöden. Eftersom företag i allt högre grad förlitar sig på sofistikerade IT-hanteringsstrategier spelar integrationen av intelligenta skript en avgörande roll för att upprätthålla effektiva och stabila IT-ekosystem.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Kategorier:

Du kanske även gillar

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).