Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Så här säkerställer du att modern autentisering är aktiverad i Office 365 med PowerShell

Modern autentisering är en säkerhetsfunktion i Office 365 som använder Azure Active Directory (AAD) för att autentisera användare. Den står som en ledstjärna för säkerhet och överskuggar traditionella autentiseringsmetoder som Basic Authentication. Varför? Modern autentisering använder starkare kryptering och ett extra lager av tvåfaktorsautentisering, vilket gör den till en formidabel försvarsmekanism i dagens cyberlandskap.

Att förstå manuset

I grund och botten är skriptet utformat för att ge klarhet i statusen för modern autentisering över användarprofiler i en Office 365-miljö. Hur uppnår den detta? Genom att noggrant gå igenom varje användarprofil på maskinen och inspektera de registervärden som är kopplade till modern autentisering. Om den stöter på värdet 0 är det en tydlig indikator på att modern autentisering är inaktiverad för den specifika användarprofilen.

Manus

#Requires -Version 5.1

<#
.SYNOPSIS
  Monitors if user profiles have modern auth for Office 365 enabled or disabled.
.DESCRIPTION
  Monitors if user profiles have modern auth for Office 365 enabled or disabled.
  Check if HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftOffice15.0CommonIdentityEnableADAL is set to 1.
  Check if HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftOffice16.0CommonIdentityEnableADAL is set to 0.
  Returns an exit code of 1 if one user has modern auth disabled.
  Returns an exit code of 0 if all user have modern auth enabled.
.EXAMPLE
   No parameter needed.
.OUTPUTS
  None
.NOTES
  Minimum OS Architecture Supported: Windows 10, Windows Server 2016
  Release Notes:
  Initial Release
By using this script, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use at https://www.ninjaone.com/terms-of-use.
  Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms. 
  Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party. 
  Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library or website belonging to or under the control of any other software provider. 
  Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations. 
  Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks. 
  Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script. 
  EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).
#>

[CmdletBinding()]
param ()

begin {
  function Test-IsElevated {
    $id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
    $p = New-Object System.Security.Principal.WindowsPrincipal($id)
    $p.IsInRole([System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
  }
}
process {
  if (-not (Test-IsElevated)) {
    Write-Error -Message "Access Denied. Please run with Administrator privileges."
    exit 1
  }
  # Loop through each user's profile
  # Check if HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftOffice15.0CommonIdentityEnableADAL is set to 1
  # Check if HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftOffice16.0CommonIdentityEnableADAL is set to 1

  $Path = @("SOFTWAREMicrosoftOffice15.0CommonIdentity", "SOFTWAREMicrosoftOffice16.0CommonIdentity")
  $Name = "EnableADAL"

  $Script:FoundModernAuthDisabled = $false

  # Get each user profile SID and Path to the profile
  $UserProfiles = Get-ItemProperty -Path "HKLM:SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionProfileList*" |
    Where-Object { $_.PSChildName -match "S-1-5-21-(d+-?){4}$" } |
    Select-Object @{Name = "SID"; Expression = { $_.PSChildName } }, @{Name = "UserHive"; Expression = { "$($_.ProfileImagePath)NTuser.dat" } }, @{Name = "UserName"; Expression = { "$($_.ProfileImagePath | Split-Path -Leaf)" } }

  # Loop through each profile on the machine
  Foreach ($UserProfile in $UserProfiles) {
    # Load User ntuser.dat if it's not already loaded
    If (($ProfileWasLoaded = Test-Path -Path "Registry::HKEY_USERS$($UserProfile.SID)") -eq $false) {
      Start-Process -FilePath "cmd.exe" -ArgumentList "/C reg.exe LOAD HKU$($UserProfile.SID) $($UserProfile.UserHive)" -Wait -WindowStyle Hidden
    }

    # Read the user's registry
    $Path | ForEach-Object {
      $Key = Join-Path -Path "Registry::HKEY_USERS$($UserProfile.SID)" -ChildPath $($_)
      $Value = Get-ItemProperty -Path $Key -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object $Name -ExpandProperty $Name -ErrorAction SilentlyContinue
      if (
        (
          $_ -like "*15.0*" -and
          $Value -ne 1 -and
          $(Test-Path -Path $Key -ErrorAction SilentlyContinue)
        ) -or
        (
          $_ -like "*16.0*" -and
          $Value -eq 0
        )
      ) {
        Write-Host "$($UserProfile.UserName) ModernAuth is not enabled."
        $Script:FoundModernAuthDisabled = $true
      }
    }
 
    # Unload NTuser.dat
    If ($ProfileWasLoaded -eq $false) {
      [gc]::Collect()
      Start-Sleep 1
      Start-Process -FilePath "cmd.exe" -ArgumentList "/C reg.exe UNLOAD HKU$($UserProfile.SID)" -Wait -WindowStyle Hidden | Out-Null
    }
  }
  if ($FoundModernAuthDisabled) {
    Write-Output $false
    exit 1
  }
  else {
    Write-Output $true
    exit 0
  }
}
end {}

 

Få tillgång till över 300+ skript i NinjaOne Dojo

Få tillgång till

Hur IT-proffs kan dra nytta av detta

Scriptet är inte bara ett verktyg, det är en lösning som är skräddarsydd för IT-proffs. Så här kan det förändra spelplanen:

 1. Proaktiv övervakning: Innan en potentiell säkerhetslucka blir ett fullskaligt problem kan IT-personal med hjälp av skriptet identifiera och åtgärda fall där modern autentisering är inaktiverad.
 2. Effektivitet när den är som bäst: Tiden är av yttersta vikt inom IT. Skriptet automatiserar den annars tråkiga processen att individuellt kontrollera varje användarprofil, vilket frigör värdefull tid.
 3. Tydlighet och riktning: Inga fler gissningar. Skriptet ger tydlig feedback om vilka användarprofiler som behöver uppmärksammas, vilket banar väg för riktade och effektiva åtgärder.

NinjaOne: Din partner för IT-hantering

Skriptet erbjuder en fokuserad lösning, men genom att integrera det med en omfattande IT-hanteringsplattform som NinjaOne förstärks dess kapacitet. NinjaOne tillhandahåller en enhetlig plattform som förenklar IT-driften. När det gäller modern autentisering i Office 365 kan NinjaOne sömlöst köra skriptet vid schemalagda intervall. Resultatet? Realtidsvarningar till IT-team om eventuella avvikelser, vilket säkerställer att säkerheten förblir kompromisslös.

Avslutande tankar

I den ständigt föränderliga IT-världen är modern autentisering i Office 365 inte bara en funktion – det är en nödvändighet. Genom att utnyttja det diskuterade skriptet och integrera det med robusta lösningar som NinjaOne kan IT-personal stärka sitt försvar och se till att deras organisationer alltid ligger steget före i cybersäkerhetsspelet.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Kategorier:

Du kanske även gillar

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).