Så här konfigurerar du UAC-inställningar för Windows (PowerShell-skript)

User Account Control (UAC) är en viktig säkerhetsfunktion i Windows operativsystem. Den fungerar som en grindvakt och förhindrar obehöriga ändringar på datorn. UAC fungerar genom att definiera olika nivåer av användarrättigheter, från att alltid meddela om ändringar till att aldrig meddela. Genom att förstå dessa nivåer och hur de påverkar användarbehörigheter kan IT-personal bättre säkra sina system.

Bakgrund

UAC introducerades med Windows Vista och har varit en hörnsten i Windows säkerhet. När vissa ändringar görs ber UAC användaren om tillstånd eller ett administratörslösenord innan uppgiften tillåts fortsätta. Detta skript, som är skräddarsytt för Windows 7 och Windows Server 2012 och framåt, erbjuder ett sätt att programmatiskt konfigurera dessa UAC-inställningar.

Manus

#Requires -Version 2.0

<#
.SYNOPSIS
  Configures UAC.
.DESCRIPTION
  Configures UAC to defaults if no parameters are specified.
.EXAMPLE
  No parameters needed.
  Sets all UAC settings to Microsoft's defaults.
.EXAMPLE
   -ConsentPromptBehaviorAdmin 5
  Sets ConsentPromptBehaviorAdmin to 5
.EXAMPLE
  PS C:> Set-Uac.ps1
  Sets all UAC settings to MS defaults.
.OUTPUTS
  None
.NOTES
  Minimum OS Architecture Supported: Windows 7, Windows Server 2012
  This script will show before and after UAC settings.
  Release Notes:
  Initial Release
By using this script, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use at https://www.ninjaone.com/terms-of-use.
  Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms. 
  Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party. 
  Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library or website belonging to or under the control of any other software provider. 
  Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations. 
  Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks. 
  Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script. 
  EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).
.COMPONENT
  LocalUserAccountManagement
#>

[CmdletBinding()]
param (
  [Parameter()][ValidateRange(0, 5)][int]$ConsentPromptBehaviorAdmin = 5,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 3)][int]$ConsentPromptBehaviorUser = 3,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 1)][int]$EnableInstallerDetection = 1,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 1)][int]$EnableLUA = 1,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 1)][int]$EnableVirtualization = 1,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 1)][int]$PromptOnSecureDesktop = 1,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 1)][int]$ValidateAdminCodeSignatures = 0,
  [Parameter()][ValidateRange(0, 1)][int]$FilterAdministratorToken = 0
)

begin {
  function Test-IsElevated {
    $id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
    $p = New-Object System.Security.Principal.WindowsPrincipal($id)
    if ($p.IsInRole([System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator))
    { Write-Output $true }
    else
    { Write-Output $false }
  }
  function Set-ItemProp {
    param (
      $Path,
      $Name,
      $Value,
      [ValidateSet("DWord", "QWord", "String", "ExpandedString", "Binary", "MultiString", "Unknown")]
      $PropertyType = "DWord"
    )
    if ((Get-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -ErrorAction SilentlyContinue)) {
      Set-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -Force -Confirm:$false | Out-Null
    }
    else {
      New-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -PropertyType $PropertyType -Force -Confirm:$false | Out-Null
    }
  }
}
process {
  if (-not (Test-IsElevated)) {
    Write-Error -Message "Access Denied. Please run with Administrator privileges."
    exit 1
  }
  $path = "HKLM:SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem"
  $filter = "ConsentPromptBehaviorAdmin|ConsentPromptBehaviorUser|EnableInstallerDetection|EnableLUA|EnableVirtualization|PromptOnSecureDesktop|ValidateAdminCodeSignatures|FilterAdministratorToken"
  Write-Host "Before:"
  (Get-ItemProperty $path).psobject.properties | Where-Object { $_.name -match $filter } | Select-Object name, value

  try {
    $filter -split '|' | ForEach-Object {
      Set-ItemProp -Path $Path -Name $_ -Value (Get-Variable -Name $_).Value
    }
  }
  catch {
    Write-Error $_
    exit 1
  }

  Write-Host "After:"
  (Get-ItemProperty $path).psobject.properties | Where-Object { $_.name -match $filter } | Select-Object name, value
}
end {}

 

Få tillgång till över 300 skript i NinjaOne Dojo

Få tillgång till

Potentiella användningsområden

Tänk dig ett scenario där ett företag distribuerar ny programvara som kräver specifika UAC-inställningar för optimal prestanda och säkerhet. Istället för att konfigurera varje dator manuellt kan IT-teamet använda detta skript för att säkerställa att varje maskin är korrekt konfigurerad. För företag som måste följa strikta säkerhetsföreskrifter kan skriptet dessutom bidra till att säkerställa efterlevnaden genom att standardisera UAC-inställningarna över hela linjen.

Vanliga frågor

 • Vilka operativsystem stöder detta skript?
  Skriptet är utformat för Windows 7, Windows Server 2012 och senare versioner.
 • Vilka behörigheter krävs för att köra skriptet?
  Skriptet måste köras med administratörsbehörighet.
 • Finns det några risker med att använda detta läkemedel?
  Som med alla skript som ändrar systeminställningar finns det risk för oavsiktliga konsekvenser. Säkerhetskopiera och testa alltid före allmän driftsättning.

Konsekvenser för säkerheten

UAC-inställningarna spelar en avgörande roll för systemsäkerheten. Felaktiga inställningar kan oavsiktligt ge skadlig kod klartecken att installeras eller köras utan användarens tillstånd. Genom att automatisera konfigurationsprocessen minskar skriptet risken för mänskliga misstag, men understryker samtidigt vikten av att förstå konsekvenserna av varje inställning.

Rekommendationer

 • Säkerhetskopiera alltid registret innan du gör ändringar för att skydda dig mot eventuella problem.
 • Testa skriptet på en enda maskin eller i en kontrollerad miljö innan du distribuerar det i hela nätverket.
 • Håll dig uppdaterad om bästa praxis för UAC-inställningar för att säkerställa optimal säkerhet.

Avslutande tankar

I det ständigt föränderliga IT-säkerhetslandskapet är verktyg som detta UAC-konfigurationsskript ovärderliga. Genom att förstå och utnyttja sådana verktyg kan IT-personal skapa en säkrare och effektivare miljö för sina användare.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Kategorier:

Du kanske även gillar

Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).