De fix voor CVE-2023-32019 inschakelen met PowerShell

Microsofts Patch Tuesday-updates van juni 2023 bevatten een fix voor een belangrijk Windows Kernel-lek, die standaard is uitgeschakeld. Hier is alles wat u moet weten, inclusief een script om u te helpen de patch in te schakelen voor verschillende Windows-versies.

Wat is CVE-2023-32019?

Microsoft kenmerkt CVE-2023-32019 als een kwetsbaarheid in de Windows Kernel die informatie openbaar maakt en invloed heeft op verschillende Windows-versies, waaronder de nieuwste Windows 10-, Windows Server- en Windows 11-releases. Bij succesvolle uitbuiting kan een aanvaller het heapgeheugen van een geprivilegieerd proces op een server bekijken. vereist geen beheerdersrechten of andere verhoogde rechten om dit te activeren. Het vereist echter wel dat een aanvaller de aanval coördineert met een ander bevoorrecht proces van een andere gebruiker op het systeem. Ondanks een relatief bescheiden CVSS basisscore van 4.7 / 10, heeft Microsoft de kwetsbaarheid als belangrijk bestempeld. Maar de fix die is opgenomen in de updates van juni 2023 vereist een extra stap om het daadwerkelijk in te schakelen. Wat geeft het?

Waarom is de fix voor CVE-2023-32019 standaard uitgeschakeld?

Hoewel de ondersteuningsdocumentatie van Microsoft weinig details bevat, legt het bedrijf uit dat het verhelpen van deze kwetsbaarheid  een “potentiële breukwijziging” introduceert Daarom laten ze het aan gebruikers over om de resolutie handmatig in te schakelen in testomgevingen en moedigen ze hen aan om de storing nauwlettend in de gaten te houden voordat ze de fix op grotere schaal uitrollen. Microsoft zegt ook dat “in een toekomstige release deze resolutie standaard zal worden ingeschakeld. We raden u aan om deze resolutie te valideren in uw omgeving. Schakel de resolutie vervolgens zo snel mogelijk in zodra deze is gevalideerd.”

Hoe de fix voor CVE-2023-32019 inschakelen met PowerShell

Om de kwetsbaarheid te verhelpen, moeten gebruikers een waarde in de registersleutel instellen op basis van de versie van Windows die ze draaien (elke versie vereist een andere sleutelwaarde). Het is voldoende om te zeggen dat deze extra stap heeft geleid tot bezwaren. Om het gemakkelijker te maken, heeft onze Software Product Engineer Kyle Bohlander het volgende script gemaakt dat het besturingssysteem controleert en de juiste registerwijziging toepast.

Opmerking: Dit script is niet beperkt tot NinjaOne-gebruikers. Het kan door iedereen worden gebruikt. Zoals Microsoft adviseert, moet deze fix echter worden uitgerold op testmachines voordat deze breder wordt uitgerold en zoals gebruikelijk is het op eigen risico als je ervoor kiest om het uit te voeren.

Scriptauteur: Kyle Bohlander, Software Product Engineer bij NinjaOne

#Requires -Version 5.1

<#
.SYNOPSIS
  This script will apply the registry fix suggested by microsoft for CVE-2023-32019 for the particular OS the computer is run on. Please note not all OS's have a fix to apply!
  https://support.microsoft.com/en-au/topic/kb5028407-how-to-manage-the-vulnerability-associated-with-cve-2023-32019-bd6ed35f-48b1-41f6-bd19-d2d97270f080
.DESCRIPTION
  This script will apply the registry fix suggested by microsoft for CVE-2023-32019 for the particular OS the computer is run on. Please note not all OS's have a fix to apply!
  https://support.microsoft.com/en-au/topic/kb5028407-how-to-manage-the-vulnerability-associated-with-cve-2023-32019-bd6ed35f-48b1-41f6-bd19-d2d97270f080
.EXAMPLE
  (No Parameters)

  Checking Windows Version....
  Desktop Windows Detected!
  Windows 10 identified!
  22H2 Detected!
  Set Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides4103588492 to 1
  Successfully set registry key!

PARAMETER: -Undo
  Removes the registry key set for this fix. Script will error out if that registry key is not present.
.EXAMPLE
  -Undo
  
  Checking Windows Version....
  Desktop Windows Detected!
  Windows 10 identified!
  22H2 Detected!
  Undoing registry fix...
  Successfully removed registry fix!

.OUTPUTS
  None
.NOTES
  Release: Initial Release (6/15/2023)
  General notes
#>

[CmdletBinding()]
param (
  [Parameter()]
  [switch]$Undo
)

begin {
  # Tests that the script is elevated
  function Test-IsElevated {
    $id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
    $p = New-Object System.Security.Principal.WindowsPrincipal($id)
    $p.IsInRole([System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
  }

  # We want the script to check if its running on a workstation or something else
  function Test-IsWorkstation {
    $OS = Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem
    return $OS.ProductType -eq 1
  }

  # This will set the registry key and any preceding keys needed
  function Set-RegKey {
    param (
      $Path,
      $Name,
      $Value,
      [ValidateSet("DWord", "QWord", "String", "ExpandedString", "Binary", "MultiString", "Unknown")]
      $PropertyType = "DWord"
    )
    if (-not $(Test-Path -Path $Path)) {
      # Check if path does not exist and create the path
      New-Item -Path $Path -Force | Out-Null
    }
    if ((Get-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -ErrorAction Ignore)) {
      # Update property and print out what it was changed from and changed to
      $CurrentValue = (Get-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -ErrorAction Ignore).$Name
      try {
        Set-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -Force -Confirm:$false -ErrorAction Stop | Out-Null
      }
      catch {
        Write-Error "[Error] Unable to Set registry key for $Name please see below error!"
        Write-Error $_
        exit 1
      }
      Write-Host "$Path$Name changed from $CurrentValue to $($(Get-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -ErrorAction Ignore).$Name)"
    }
    else {
      # Create property with value
      try {
        New-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $Value -PropertyType $PropertyType -Force -Confirm:$false -ErrorAction Stop | Out-Null
      }
      catch {
        Write-Error "[Error] Unable to Set registry key for $Name please see below error!"
        Write-Error $_
        exit 1
      }
      Write-Host "Set $Path$Name to $($(Get-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -ErrorAction Ignore).$Name)"
    }
  }

  # Is it Windows 10 or 11 or something else?
  $WindowsVersion = [System.Environment]::OSVersion.Version.Major

  # Current Build Number
  $BuildNumber = [System.Environment]::OSVersion.Version.Build

  # If Script Forms are used grab the input
  if($env:Undo){$Undo = $env:Undo}
}
process {

  # If not elevated error out. Admin priveledges are required to create HKLM registry keys
  if (-not (Test-IsElevated)) {
    Write-Error -Message "Access Denied. Please run with Administrator privileges."
    exit 1
  }

  # Keeping the end user updated on the status
  Write-Host "Checking Windows Version...."
  if (Test-IsWorkstation) {
    Write-Host "Desktop Windows Detected!"
    # Depending on the version we'll want to check on a different set of build numbers
    switch ($WindowsVersion) {
      "10" {
        switch ($BuildNumber) {
          "22621" {
            Write-Host "Windows 11 identified!"
            Write-Host "22H2 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides"
            $name = "4237806220"
            $value = "1"
          }
          "22000" {
            Write-Host "Windows 11 identified!"
            Write-Host "21H2 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides"
            $name = "4204251788"
            $value = "1"
          }
          "19045" {
            # This sets us up to set the registry key depending on the current build and version.
            Write-Host "Windows 10 identified!"
            Write-Host "22H2 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides"
            $name = "4103588492"
            $value = "1"
          }
          "19044" {
            Write-Host "Windows 10 identified!"
            Write-Host "21H2 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides"
            $name = "4103588492"
            $value = "1"
          }
          "19042" {
            Write-Host "Windows 10 identified!"
            Write-Host "20H2 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides"
            $name = "4103588492"
            $value = "1"
          }
          "17763" {
            Write-Host "Windows 10 identified!"
            Write-Host "1809 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerConfiguration Manager"
            $name = "LazyRetryOnCommitFailure"
            $value = "0"
          }
          "14393" {
            Write-Host "Windows 10 identified!"
            Write-Host "1607 Detected!"
            $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerConfiguration Manager"
            $name = "LazyRetryOnCommitFailure"
            $value = "0"
          }
          default {
            Write-Warning "Looks like you're either on an unsupported windows build or one not supported by this script? (Only Win 11 22H2 and 21H1 and Win 10 22H2,21H2,21H1,20H2,1809 and 1607 has a fix out!)" 
            Write-Warning "https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_version_history"
            Write-Warning "https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_11_version_history"
            Write-Error "[Error] This version of windows cannot be remediated by this script? Please verify this https://support.microsoft.com/en-au/topic/kb5028407-how-to-manage-the-vulnerability-associated-with-cve-2023-32019-bd6ed35f-48b1-41f6-bd19-d2d97270f080"
            exit 1
          }
        }
      }
      default {
        Write-Warning "Looks like you're on a version of windows not supported by this script? (Only Windows 10 and 11 have a fix out!)"
        Write-Error "[Error] This version of windows appears to not be applicable or cannot be remediated by this script? Please verify this https://support.microsoft.com/en-au/topic/kb5028407-how-to-manage-the-vulnerability-associated-with-cve-2023-32019-bd6ed35f-48b1-41f6-bd19-d2d97270f080"
        exit 1
      }
    }
  }
  else {
    Write-Host "Windows Server Detected!"
    if (Get-ComputerInfo | Select-Object OSName | Where-Object { $_.OSName -like "*2022*" }) {
      $key = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetPoliciesMicrosoftFeatureManagementOverrides"
      $name = "4137142924"
      $value = "1"
    }
    else {
      Write-Warning "Looks like you're on a version of windows not supported by this script? (Only Server 2022 has a fix out!)"
      Write-Error "[Error] This version of windows appears to not be applicable or cannot be remediated by this script? Please verify this https://support.microsoft.com/en-au/topic/kb5028407-how-to-manage-the-vulnerability-associated-with-cve-2023-32019-bd6ed35f-48b1-41f6-bd19-d2d97270f080"
      exit 1
    }
  }

  if ($key -and -not $Undo) {
    Set-RegKey -Path $key -Name $name -Value $value -PropertyType DWord
    if ((Get-ItemPropertyValue -Path $key -Name $name -ErrorAction Ignore) -ne $value) {
      Write-Error "[Error] Unable to set registry key? Is something blocking the script?"
      exit 1
    }
    else {
      Write-Host "Successfully set registry key!"
      exit 0
    }
  }
  elseif ($Undo) {
    if (Get-ItemProperty -Path $key -ErrorAction Ignore) {
      Write-Host "Undoing registry fix..."
      Remove-ItemProperty -Path $key -Name $name
      if (Get-ItemProperty -Path $key -ErrorAction Ignore) {
        Write-Error "[Error] Unable to undo registry fix!"
        exit 1
      }
      else {
        Write-Host "Successfully removed registry fix!"
        exit 0
      }
    }
    else {
      Write-Error "[Error] Registry Key not found? Did you already undo it?"
      exit 1
    }
  }else{
    Write-Error "[Error] Unable to find registry key to set!"
    exit 1
  }
}
end {
  $ScriptName = "CVE-2023-32019 Remediation"
  $ScriptVariables = @(
    [PSCustomObject]@{
      name      = "Undo"
      calculatedName = "undo"
      required    = $false
      defaultValue  = $false
      valueType   = "CHECKBOX"
      valueList   = $null
      description  = "Whether or not to undo the registry fix."
    }
  )
}

 

Volgende stappen

Het opbouwen van een efficiënt en effectief IT-team vereist een gecentraliseerde oplossing die fungeert als uw kerndienstleveringstool. NinjaOne stelt IT-teams in staat om al hun apparaten te monitoren, beheren, beveiligen en ondersteunen, waar ze ook zijn, zonder de noodzaak van complexe on-premises infrastructuur.

Leer meer over NinjaOne Endpoint Management, bekijk een live rondleiding, of start uw gratis trial van het NinjaOne-platform

Categorieën:

Dit vindt u misschien ook leuk

Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.

NinjaOne Terms & Conditions

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

 • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
 • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
 • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
 • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
 • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
 • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
 • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).