Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.

Terms of Use

Welkom op de NinjaOne-website (de “Site”). De Site is exclusief ontworpen voor gebruik door partners, potentiële partners, media, partnerleveranciers en medewerkers van NinjaOne. Door gebruik te maken van de Site stemt u in met de volgende definities en voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Site (“Gebruiksvoorwaarden”) en ons Privacybeleid en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk willekeurig moment herzien, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

Op verschillende onderdelen van de Site kunnen verschillende gebruiksvoorwaarden worden gepost. Als er sprake is van een conflict tussen de Gebruiksvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden die voor een specifiek onderdeel van de Site zijn gepost, hebben die laatste voorrang als het gaat om uw gebruik van dat onderdeel van de Site.

 

Gebruik van Website-informatie

U kunt documenten en afbeeldingen die in deze documenten zijn verwerkt (de “Documenten”) onder deze voorwaarden van de Site downloaden, weergeven, kopiëren en afdrukken: (a) de Documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden; en (b) de Documenten mogen op generlei wijze gewijzigd of aangepast worden. Behalve indien uw gebruik volgens auteurswetgeving uit “redelijk gebruik” bestaat, mag u geen informatie van deze Website, in zijn geheel noch gedeeltelijk, anderszins gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie aanbieden, posten, overbrengen of distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van NinjaOne.

 

Gebruik van software

Elk gebruik van software en bijbehorende documentatie die u van de Site downloadt, is onderhevig aan de voorwaarden van een software licentieovereenkomst tussen u en NinjaOne. U moet de licentieovereenkomst lezen en aangeven dat u instemt met de daarin opgenomen voorwaarden, voordat u de software installeert of gebruikt. Alle rechten, eigendomstitels en belangen die niet uitdrukkelijk worden verleend, blijven voorbehouden.

 

Websites, content, producten en services van onafhankelijke partijen

De Site bevat koppelingen naar websites en biedt toegang tot content, producten en services van onafhankelijke partijen, inclusief gebruikers, adverteerders, filialen en sponsors van de Site. U gaat ermee akkoord dat NinjaOne niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van websites van onafhankelijke partijen en voor de content die op die websites wordt aangeboden. Raadpleeg het beleid van andere websites met betrekking tot privacy en andere onderwerpen, voordat u deze gebruikt. U gaat ermee akkoord dat NinjaOne niet verantwoordelijk is voor content van onafhankelijke partijen die via de Site toegankelijk is, inclusief opiniestukken, adviezen, beweringen en advertenties, en bevestigt dat u begrijpt dat u alle risico’s draagt die het gebruik van dergelijke content met zich meebrengt. Als u ervoor kiest producten of services van een onafhankelijke partij te kopen, gaat u een rechtstreekse relatie met die onafhankelijke partij aan. U gaat ermee akkoord dat NinjaOne niet verantwoordelijk is voor: (a) de kwaliteit van producten of services van onafhankelijke partijen; en (b) naleving van de voorwaarden van uw overeenkomst met de verkoper, inclusief levering van producten of services en garantieverplichtingen met betrekking tot de gekochte producten of services. U gaat ermee akkoord dat NinjaOne niet verantwoordelijk is voor eventuele verliezen of schade van welke soort dan ook, die u kunt oplopen doordat u in zee gaat met een onafhankelijke partij.

 

Vrijwaring van aansprakelijkheid

BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK ANDERSZINS IS BEPAALD, WORDEN DE SITE EN ALLE CONTENT, MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES DIE OP DE SITE WORDEN AANGEBODEN, “AS IS” EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID AANGEBODEN. NINJAONE WIJST ELKE SOORT, UITDRUKKELIJKE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIE DAT ER GEEN SPRAKE IS VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. NINJAONE BIEDT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE SITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (B) DE SITE ZONDER ONDERBREKINGEN, OP TIJD, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; (C) DE RESULTATEN DIE VIA GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE VIA DE SITE AANGEBODEN SERVICES WORDEN VERKREGEN, CORRECT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SITE AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN. ALLE CONTENT, MATERIALEN, INFORMATIE OF SOFTWARE DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE WORDT VERKREGEN IS UW EIGEN KEUS EN KOMT VOOR UW EIGEN RISICO. NINJAONE ZAL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DATA TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN VAN ENIGE CONTENT, MATERIALEN, INFORMATIE OF SOFTWARE. NINJAONE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ENIG MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF UPDATES OP DE SITE TOE TE PASSEN.

 

Beperking van aansprakelijkheid

NINJAONE ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, OF VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN WINSTDERVING, OMZETVERLIES, VERLIES VAN DATA OF GEBRUIK, DOOR U OF EEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ OPGELOPEN, HETZIJ OP GROND VAN VERBINTENIS OF ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN. DAT BETEKENT DAT SOMMIGE VAN VOORNOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

Vrijwaring

U stemt ermee in NinjaOne en diens functionarissen, bestuurleden, werknemers en agents te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van enige claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen of onkosten, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verbonden zijn met uw toegang tot of gebruik van de Site.

 

Privacybeleid

NinjaOne hecht aan uw privacy en heeft beleid ontwikkeld waarmee privacykwesties worden aangepakt. Klik hier als u het huidige privacybeleid wilt raadplegen.

 

Opmerking met betrekking tot kinderen

Minderjarigen komen niet in aanmerking voor gebruik van de Site en wij vragen hen geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

 

Exportbeperkingen/naleving van wetgeving

U mag zich geen toegang tot de Site of de content, software, producten of services die op de Site worden aangeboden verschaffen en deze niet downloaden, gebruiken of exporteren op enige wijze die in strijd is met Amerikaanse exportwet- en regelgeving of andere toepasselijke wetten of verordeningen. U stemt ermee in u te houden aan alle exportwetten en -beperkingen en verordeningen van instanties of autoriteiten van de Verenigde Staten of enig ander land, en geen services en producten van NinjaOne, direct danwel indirect, te verstrekken of beschikbaar te stellen op enige wijze die in strijd is met dergelijke beperkingen, wetten of verordeningen, of zonder alle noodzakelijke goedkeuringen, inclusief maar niet beperkt tot het doel van ontwikkeling, ontwerp, fabricage of productie van nucleaire, chemische of biologische massavernietigingswapens. Voor zover van toepassing zult u alle onkosten die eventuele benodigde licenties en/of vrijwaringen met betrekking tot uw eigen gebruik van de services van NinjaOne buiten de VS met zich meebrengen voor uw rekening nemen. De services van NinjaOne noch de onderliggende informatie of technologie mag worden gedownload of anderszins verstrekt of beschikbaar gesteld worden, hetzij direct, hetzij indirect, (i) aan Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea, Sudan, Syrië of enig ander land waarvoor Amerikaanse handelssancties van kracht zijn, aan individuen of entiteiten die onder controle staan van dergelijke landen of aan staatsburgers of ingezetenen van dergelijke landen, met uitzondering van staatsburgers die wettelijk toegelaten permanente inwoners zijn van landen waarvoor dergelijke sancties niet van kracht zijn; of (ii) aan personen die op de lijst Specially Designated Nationals and Blocked Persons van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of in de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken voorkomen. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u in met het voorgaande en verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat en geen staatsburger of ingezetene bent van een dergelijk land en niet op een van die lijsten voorkomt.

 

Toepasselijke wetgeving

Alle zaken met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site worden beheerst door federale wetten van de VS of de wetten van de staat Delaware. Elke juridische procedure of rechtszaak met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site zal door een federale rechtbank of staatsrechtbank in Delaware worden behandeld. U en NinjaOne gaan ermee akkoord u te onderwerpen aan het rechtsgebied en de jurisdictie van deze rechtbanken voor elke juridische procedure of rechtszaak.

 

Copyright/Handelsmerkinformatie

NinjaOne is een geregistreerd handelsmerk van NinjaOne. Andere namen die op de Site worden genoemd kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

 

Contactinformatie

Als u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, kunt u contact met ons opnemen.