Umowa licencyjna

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE 

NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA (NINIEJSZA „UMOWA”) JEST LEGALNYM I WIĄŻĄCYM KONTRAKTEM ZAWARTYM POMIĘDZY TOBĄ I SPÓŁKĄ LICENCJONUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE („USŁUGOBIORCA”) Z JEDNEJ STRONY, I NINJAONE LLC („NINJAONE”) Z DRUGIEJ. UMOWA OKREŚLA DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA NINJAONE (W DALSZEJ CZĘŚCI: „OPROGRAMOWANIE”) I MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA GO PRZEZ USŁUGOBIORCĘ.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. POPRZEZ INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, A TAKŻE POPRZEZ PODPISANIE ZAMÓWIENIA ZAKUPU, USŁUGOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI I OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE. JEŚLI USŁUGOBIORCA NIE AKCEPTUJE WSZYSTKICH WARUNKÓW I OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, MUSI BEZZWŁOCZNIE (A) USUNĄĆ NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE Z KAŻDEGO POSIADANEGO KOMPUTERA, NA KTÓRYM ZOSTAŁO ZAINSTALOWANE, I ZNISZCZYĆ WSZYSTKIE KOPIE, KTÓRE MA W POSIADANIU, WRAZ ZE WSZYSTKIMI TOWARZYSZĄCYMI MATERIAŁAMI, W TYM OPAKOWANIEM I DOKUMENTACJĄ, A TAKŻE (B) ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

NINIEJSZA UMOWA DOTYCZY WERSJI OPROGRAMOWANIA, NA KTÓRĄ USŁUGOBIORCA MA LICENCJĘ. TO OPROGRAMOWANIE NIE JEST SPRZEDAWANE - JEDYNIE UDZIELANA JEST LICENCJA NA JEGO UŻYTKOWANIE. USŁUGOBIORCA MOŻE KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z WERSJI OPROGRAMOWANIA, NA KTÓRĄ OTRZYMAŁ LICENCJĘ I ZA KTÓRĄ ZAPŁACIŁ; PONADTO USŁUGOBIORCA MUSI KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. OBOWIĄZKIEM USŁUGOBIORCY JEST ZAPEWNIENIE, ŻE WSZYSCY PRACOWNICY, WYKONAWCY I INNI UŻYTKOWNICY („AUTORYZOWANI UŻYTKOWNICY”) W JEGO ORGANIZACJI BĘDĄ PRZESTRZEGALI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

NINJAONE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO, WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, MODYFIKOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY W DOWOLNYM MOMENCIE, A ZMIANY TAKIE BĘDĄ WCHODZIŁY W ŻYCIE W MOMENCIE UDOSTĘPNIENIA ZMODYFIKOWANYCH WARUNKÓW POPRZEZ AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA LUB W INNY SPOSÓB W TRAKCIE UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA PRZEZ USŁUGOBIORCĘ.

1. DEFINICJE.

1.1 „Usługi zdalnego monitorowania i zarządzania” oznaczają usługi zdalnego monitorowania i zarządzania świadczone przez Usługobiorcę wobec jego Klientów za pomocą Oprogramowania (w tym oprogramowania Klienta i usługi SAAS).

1.2. „Klient” oznacza klientów Usługobiorcy, tzn. organizacje, dla których Usługobiorca świadczy usługi zarządzane.

1.3 „Oprogramowanie Klienta” oznacza interfejs klienta Oprogramowania i całość Oprogramowania zainstalowanego na komputerach Klienta.

1.4 „Zamówienie zakupu” oznacza dokument lub inną metodę (w tym, między innymi, formularz online lub e-mail), za pomocą której Usługobiorca kupuje licencje Oprogramowania od firmy NinjaOne.

1.5 „Usługa SAAS” oznacza usługę platformy NinjaOne, służącą do przechowywania, zarządzania, raportowania i powiadamiania na każdym komputerze Klienta/Usługobiorcy.

1.6 „Oprogramowanie” zbiorczo oznacza całe oprogramowanie dostarczane przez firmę NinjaOne (w tym, między innymi, Oprogramowanie Klienta i Oprogramowanie SAAS), a także każdy oddzielny komponent Oprogramowania, wszelkie aktualizacje, modernizacje lub usprawnienia Oprogramowania lub dowolnego komponentu Oprogramowania dostarczanego przez firmę NinjaOne, w tym, między innymi, oprogramowanie pomocnicze, udostępniane przez firmę NinjaOne poprzez Internet, wiadomość e-mail lub w inny sposób.

2. UDZIELENIE LICENCJI.

(A) LICENCJA USŁUGI SAAS. Pod warunkiem pełnego przestrzegania przez Usługobiorcę niniejszej Umowy i innych warunków dotyczących użytkowania Oprogramowania, firma NinjaOne niniejszym udziela Usługobiorcy, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, niewyłączną, ograniczoną, niezbywalną licencję (a) na korzystanie z usługi oprogramowania do zarządzania pewną liczbą komputerów Usługodawcy, określoną we właściwym Zamówieniu zakupu, dla celów świadczenia Usług zdalnego monitorowania i zarządzanie wobec Klientów Usługobiorcy; oraz (b) na wdrażanie w produktach stron trzecich po złożeniu właściwego Zamówienia zakupu.

(B) LICENCJA OPROGRAMOWANIA KLIENTA. Usługobiorca kupuje licencje na Oprogramowanie Klienta w ilości określonej we właściwym Zamówieniu zakupu. Zamówienie zakupu określa liczbę Klientów, dla których Usługobiorca może świadczyć Usługi zdalnego monitorowania i zarządzania za pomocą Oprogramowania. Ilość komputerów Klientów, na jakiej Usługobiorca może zainstalować Oprogramowanie Klienta, określona jest we właściwym Zamówieniu zakupu. Usługobiorca może zainstalować Oprogramowanie Klienta jedynie na takiej ilości komputerów w każdej organizacji Klienta, jaka określona jest we właściwym Zamówieniu zakupu.

(C) OGRANICZENIA LICENCJI. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy licencje udzielone w Punkcie 2 objęte są następującymi ograniczeniami:

(i) Oświadczenia. Usługobiorca będzie odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wyposażenia lub usług pomocniczych, niezbędnych do podłączenia i uzyskiwania dostępu do Oprogramowania i użytkowania go, w tym, między innymi, modemów, sprzętu, oprogramowania oraz długodystansowych lub lokalnych usług telefonicznych. Usługobiorca będzie odpowiedzialny za zapewnienie kompatybilności takiego wyposażenia lub usług dodatkowych z Oprogramowaniem.

(ii) Utwory pochodne. Usługobiorca nie może modyfikować ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania, jego dokumentacji lub jakiegokolwiek innego komponentu zawartego w Oprogramowaniu lub dostarczanego z Oprogramowaniem, jak również nie może dzierżawić, wynajmować ani w inny sposób dystrybuować Oprogramowania lub jego dokumentacji, chyba że w sposób wyraźnie dozwolony w Punkcie 2 niniejszej Umowy.

(iii) Przeniesienie praw. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Punkcie 2 Usługobiorca nie może przydzielać, udzielać sublicencji, dzierżawić lub w inny sposób przenosić swoich uprawnień do użytkowania i dostępu do Oprogramowania, wynikających z niniejszej Umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy NinjaOne.

(iv) Wsteczna inżynieria i tworzenie oprogramowania. Usługobiorca nie może przeprowadzać wstecznej inżynierii, dekompilacji lub dekompletacji Oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części. Oprogramowanie może być użytkowane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i nie może być używane do tworzenia oprogramowania ani w żadnych innych celach.

(v) Kopie. Usługobiorca nie może kopiować Oprogramowania w sposób inny niż wyraźnie określony w Punkcie 2 niniejszej Umowy lub we właściwym Zamówieniu zakupu.

(vi) Prawo własności. Prawo własności i wszelkie prawa oraz tytuł własności do Oprogramowania oraz korzyści z nich wynikające, a także wszystkie kopie i ich części, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków handlowych, prawa do tajemnic handlowych, wynalazki i inne prawa własnościowe do wyżej wymienionych i zawarte w wyżej wymienionych należą na całym świecie wyłącznie do firmy NinjaOne. Jedynymi prawami, jakie Usługobiorca otrzymuje na podstawie niniejszej Umowy, są licencje określone w niniejszej Umowie.

(vii) Inne ograniczenia. Usługobiorca nie może wykorzystywać Oprogramowania do:

(a) zniesławiania, obrażania, nękania, grożenia lub naruszania praw (takich jak prawa do prywatności i wizerunku) innych osób w inny sposób;

(b) organizowania i rozpowszechniania nielegalnych konkursów, piramid finansowych, łańcuszków internetowych, niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, niechcianych wiadomości e-mail lub wielopoziomowych kampanii marketingowych;

(c) publikowania, zamieszczania, dystrybuowania, rozpowszechniania lub nawiązywania do: (i) zniesławiających, naruszających prawo lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji; (ii) oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem własności intelektualnej, licencjami na korzystanie z praw autorskich, prawem do prywatności lub wizerunku lub innymi prawami własności, chyba że użytkownik posiada, kontroluje takie prawa lub otrzymał wszystkie niezbędne zgody do wykorzystywania takiego oprogramowania i innych materiałów;

(d) gromadzenia nazw użytkowników lub adresów e-mail w dowolnym celu;

(e) uniemożliwiania lub ograniczania innym użytkownikom możliwości korzystania z ich praw w odniesieniu do platformy NinjaOne lub jej witryny internetowej („Witryna internetowa”), ingerowania w Witrynę internetową lub zakłócania jej, Usług SAAS platformy NinjaOne lub sieci podłączonych do platformy NinjaOne; lub (f) naruszania jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów rządowych.

3. OPŁATY. Usługobiorca musi uiścić opłaty określone we właściwym Zamówieniu zakupu. Takie opłaty mogą obejmować stałe miesięczne opłaty lub inne okresowe opłaty. Nieuiszczenie takich opłat w ustalonym terminie spowoduje wyłączenie możliwości użytkowania Oprogramowania dla Usługobiorcy i jego Klientów w sposób określony w punkcie Wypowiedzenie, zawartym w niniejszej Umowie.

Ceny podane w Zamówieniu zakupu nie ulegną zmianie przez 12 pierwszych miesięcy; po tym okresie mogą zostać zmienione.

4. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ORAZ WITRYNY INTERNETOWEJ I USŁUG NINJAONE. Firma NinjaOne nie ma specjalnych relacji z Usługobiorcą ani obowiązków powierniczych wobec niego. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że firma NinjaOne nie ma kontroli nad poniższymi sytuacjami ani obowiązku podejmowania żadnych działań w związku z nimi: nad tym, do czego Klienci uzyskują dostęp poprzez platformę NinjaOne lub jej Witrynę internetową; jaki wpływ na Klienta będą miały treści, do których Klient uzyskuje dostęp; w jaki sposób Klient może zinterpretować lub wykorzystać treść; lub jakie działania może podjąć Klient w wyniku zapoznania się z treścią. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją aktywność w zakresie użytkowania Witryny internetowej, Oprogramowania lub innych usług, w tym aktywność pracowników, wykonawców, klientów Usługobiorcy i wszystkich podmiotów, jakim Usługobiorca zezwala na dostęp do Witryny internetowej i Oprogramowania. Firma NinjaOne może uzyskać dostęp do konta Usługobiorcy, w tym do danych w nim zawartych, aby przeprowadzić czynności serwisowe lub w odpowiedzi na problemy techniczne lub inne sytuacje określone w niniejszej Umowie. Usługobiorca, nie firma NinjaOne, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, uczciwość, legalność, wiarygodność, adekwatność wszystkich danych, jak również praw autorskich z nimi związanych, przechowywanych na koncie Usługobiorcy. Ponadto firma NinjaOne nie będzie ponosiła odpowiedzialności za usunięcie, skorygowanie, zniszczenie, uszkodzenie, utratę lub nieprawidłowe przechowywanie jakichkolwiek danych.

5. MECHANIZM INFORMACJI ZWROTNYCH; MECHANIZM WYŁĄCZANIA. Oprogramowanie wyposażone jest w mechanizm informacji zwrotnych, który zapewnia firmie NinjaOne wgląd w sposób użytkowania Oprogramowania przez Usługobiorcę i jego Klientów i przekazuje firmie NinjaOne informacje o aktywności w ramach użytkowania Oprogramowania. Firma NinjaOne zastrzega sobie prawo do korzystania z takich danych, aby ocenić użytkowanie Oprogramowania i do realizacji wszelkich celów, jakie firma NinjaOne uzna za przydatne lub właściwie. Oprogramowanie wyposażone jest również w mechanizm wyłączania, za pomocą którego firma NinjaOne może wyłączyć możliwość użytkowania Oprogramowania przez Usługobiorcę i jego Klientów. Firma NinjaOne zastrzega sobie prawo do korzystania z tego mechanizmu wyłączania w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Usługobiorcę lub jego Klientów, użytkowania Oprogramowania przez Usługobiorcę lub jego Klientów w sposób niezgodny z niniejszą Umową i/lub nieuiszczenia przez Usługobiorcę należnych opłat za korzystanie z Oprogramowania w terminie wskazanym we właściwym Zamówieniu zakupu.

6. OGRANICZENIE DOSTĘPU. Firma NinjaOne zastrzega sobie prawo do odmówienia, wedle własnego uznania, dowolnemu użytkownikowi dostępu do Oprogramowania lub jakiekolwiek jego części bez wcześniejszego powiadomienia. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za ochronę poufności hasła/haseł i nazwy/nazw użytkownika, stworzonych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z niniejszego Oprogramowania, a także za jakiekolwiek użycie lub nieprawidłowe użycie konta platformy NinjaOne przez stronę trzecią przy wykorzystaniu hasła lub nazwy użytkownika, utworzonych przez Usługobiorcę. Usługobiorca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie dostępu do danych jego i jego klientów. Firma NinjaOne w żadnym wypadku nie będzie ponosiła odpowiedzialności za uzyskanie nieupoważnionego dostępu do jakichkolwiek danych przechowywanych za pomocą Oprogramowania.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE, WITRYNA INTERNETOWA FIRMY NINJAONE I CAŁA ICH TREŚĆ UDOSTĘPNIANE SĄ W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, A FIRMA NINJAONE NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, WITRYNY INTERNETOWEJ I JEJ TREŚCI, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKICH TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH LUB INNYCH MATERIAŁÓW OTRZYMANYCH OD FIRMY NINJAONE I/LUB JEJ PODMIOTU STOWARZYSZONEGO, PEŁNOMOCNIKA, ODSPRZEDAWCY, SPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORA, PRACOWNIKA, WYKONAWCY LUB PRZEDSTAWICIELA FIRMY NINJAONE. USŁUGOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WITRYNA INTERNETOWA I/LUB OPROGRAMOWANIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ŻADEN PODMIOT STOWARZYSZONY, WYKONAWCA, PRACOWNIK, PEŁNOMOCNIK, ODSPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA LUB DYSTRYBUTOR LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY NINJAONE NIE JEST UPOWAŻNIONY DO MODYFIKOWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB UDZIELANIA DODATKOWYCH GWARANCJI. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. NINIEJSZA GWARANCJA UDZIELA OKREŚLONE PRAWA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ POMIĘDZY RÓŻNYMI KRAJAMI LUB JURYSDYKCJAMI.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE. USŁUGOBIORCA PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO I JEGO KLIENTÓW Z OPROGRAMOWANIA, DANE WPROWADZANE DO OPROGRAMOWANIA, WERYFIKACJĘ WYNIKÓW KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA I ZA TO, W JAKI SPOSÓB DANE WYJŚCIOWE OPROGRAMOWANIA UŻYWANE SĄ PRZEZ USŁUGOBIORCĘ I JEGO KLIENTÓW. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA NINJAONE NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC USŁUGOBIORCY, JEGO KLIENTÓW LUB DOWOLNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA PRZEZ USŁUGOBIORCĘ, KLIENTÓW, UŻYTKOWNIKÓW Z ORGANIZACJI USŁUGOBIORCY LUB KLIENTÓW LUB INNYCH UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, W JAKIM DOPUSZCZA TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA NINJAONE NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC USŁUGOBIORCY LUB JEGO KLIENTÓW W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA DOWOLNEGO RODZAJU SZKODY SPECJALNE, NIEREKOMPENSANCYJNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, USTAWOWE LUB MORALNE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PROGRAMÓW, PRYWATNOŚCI DANYCH LUB PROGRAMÓW, NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO DANYCH LUB PROGRAMÓW, PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB DZIAŁANIA, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ ZA PRODUKT LUB W OPARCIU O INNE PODSTAWY, NAWET JEŚLI FIRMA NINJAONE WIEDZIAŁA WCZEŚNIEJ O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, Z WYJĄTKIEM USTĘPU 9, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NINJAONE WOBEC USŁUGOBIORCY LUB JEGO KLIENTÓW NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY 5000 USD LUB KWOTY OTRZYMANEJ PRZEZ NINJAONE W CIĄGU OSTATNICH 3 MIESIĘCY OD USŁUGOBIORCY ZA OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY. OGRANICZENIA OKREŚLONE POWYŻEJ BĘDĄ UZNAWANE ZA OBOWIĄZUJĄCE DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE. STRONY POTWIERDZAJĄ I UZGADNIAJĄ, ŻE W PEŁNI ROZWAŻYŁY WYŻEJ OPISANĄ ALOKACJĘ RYZYKA I UZNAJĄ JĄ ZA UZASADNIONĄ, ORAZ ŻE WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA SĄ ZASADNICZĄ PODSTAWĄ POROZUMIENIA POMIĘDZY STRONAMI.

9. ZABEZPIECZENIE. Usługobiorca zgadza się chronić i zabezpieczać firmę NinjaOne, jej pracowników, kadrę kierowniczą, wykonawców, inwestorów, dyrektorów, pełnomocników, licencjodawców i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym, między innymi, honorariami pełnomocników), wynikającymi z (a) zainstalowania lub użytkowania Oprogramowania przez Usługobiorcę i/lub jakiegokolwiek jego Klienta lub jakichkolwiek użytkowników upoważnionych przez któregoś z wyżej wymienionych („Upoważnieni użytkownicy i upoważnione organizacje”), w tym, między innymi, roszczeń związanych ze stratą lub poufnością danych lub programów, (b) jakiegokolwiek naruszenia przez Upoważnionych użytkowników i upoważnione organizacje jakiejkolwiek gwarancji, deklaracji lub porozumienia, wynikających z niniejszej Umowy, (c) naruszenia przez Upoważnionych użytkowników i upoważnione organizacje jakichkolwiek praw stron trzecich (w tym, między innymi, naruszenia jakiegokolwiek prawa autorskiego lub prawa do prywatności) i/lub użycia lub nieprawidłowego użycia konta platformy NinjaOne przez użytkownika lub dowolną stronę trzecią za pomocą hasła/haseł i/lub nazwy/nazw użytkownika, należących do użytkownika. Te zobowiązania pozostaną w mocy po zakończeniu relacji Usługobiorcy z firmą NinjaOne, bez względu na to, w jaki sposób zostanie zakończona.

Firma Ninja zabezpieczy Usługobiorcę przed wszelkimi stratami, wynikającymi z (1) wszelkich postępowań sądowych, wszczętych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z roszczeniem o naruszenie praw własności intelektualnej takiej strony przez oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarządzania firmy Ninja; (2) oszustw lub wykroczeń świadomie popełnionych przez firmę Ninja.

10. OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Jeśli Usługobiorcą jest Rząd Stanów Zjednoczonych lub jeśli Usługobiorca uzyskuje prawo do użytkowania i dostępu do platformy NinjaOne w imieniu Rządu Stanów Zjednoczonych, wówczas Rząd Stanów Zjednoczonych akceptuje poniższe postanowienia: (a) jeśli prawo do użytkowania i dostępu do platformy NinjaOne jest uzyskiwane przez Departament Obrony („DOD”), platforma NinjaOne będzie sklasyfikowana jako „Komercyjne oprogramowanie komputerowe”, a Rząd otrzyma jedynie „ograniczone prawa” do użytkowania platformy NinjaOne i jej dokumentacji, zgodnie z Klauzulą 252.227-7013(c)(1) przepisów DFARS; (b) dla każdej części Rządu Stanów Zjednoczonych innej niż DOD prawa rządu do Oprogramowania i jego dokumentacji będą zgodne z Klauzulą 52.227-19(c)(2) przepisów FAR lub, w przypadku NASA, Klauzulą 18-52.227-86(d) aneksu NASA do przepisów FAR.

11. WYPOWIEDZENIE. Licencja udzielona w niniejszej Umowie będzie obowiązywała do momentu wypowiedzenia niniejszej Umowy. Firma NinjaOne może wypowiedzieć niniejszą Umowę natychmiastowo bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli Usługobiorca (i) nie będzie przestrzegał któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej Umowie, (ii) zaprzestanie prowadzenia działalności, (iii) nie dokona należnych płatności w ciągu 30 dni od obowiązującej daty płatności lub (iv) przestanie korzystać z usługi firmy NinjaOne i powiadomi o tym firmę NinjaOne. Po wygaśnięciu umowy Usługobiorcy z firmą NinjaOne w stosownych przypadkach Usługobiorca może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez przekazanie firmie NinjaOne pisemnego powiadomienia z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia. Wszystkie płatności należne w trakcie 60-dniowego okresu wypowiedzenia pozostaną należne i wymagalne. Wszelkie powiadomienia o chęci wypowiedzenia Umowy należy wysyłać na adres [email protected] Firma NinjaOne zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług każdej osobie wedle własnego uznania i do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Firma NinjaOne nie zwróci żadnej części płatności dokonanej przez Usługobiorcę. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Usługobiorca musi bezzwłocznie (i) zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania, będące w jego posiadaniu, lub (ii) zwrócić Oprogramowanie i dokumentację zgodnie z instrukcjami firmy NinjaOne.

12. ZNAKI HANDLOWE. Msp.Ninja, NinjaOne, NinjaRMM i ich właściwe wzory, znaki handlowe i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy NinjaOne LLC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe i/lub znaki usługowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

13. KWESTIE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM. Firma NinjaOne szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy Usługobiorcę o to samo. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączania kont użytkowników, którzy, według naszej wiedzy, naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów, i do usuwania tego typu naruszających materiałów. Jeśli uważasz, że skopiowano Twoje dzieło objęte prawem autorskim i jest ono udostępniane na Witrynie internetowej w sposób naruszający prawo autorskie, powiadom o tym agenta ds. praw autorskich firmy NinjaOne, pisząc na adres e-mail [email protected] lub wysyłając zwykły list na adres 111 New Montgomery Street #301, San Francisco, CA 94105, wraz z następującymi informacjami: (a) elektronicznym lub fizycznym podpisem osoby upoważnionej do działania na rzecz właściciela praw autorskich; (b) opisem utworu objętego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, wraz z adresem URL (tzn. adresem witryny internetowej) miejsca, w którym utwór objęty prawem autorskim lub jego kopia się znajduje; (c) identyfikacją adresu URL lub innej konkretnej lokalizacji na Witrynach internetowych firmy NinjaOne, w których materiał naruszający prawo autorskie się znajduje; (d) Twoim adresem, numerem telefonu i adresem e-mail; (e) oświadczeniem, że działasz na podstawie powziętego w dobrej wierze przekonania, że sporne zastosowanie nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub przez prawo; oraz (f) oświadczeniem, dokonanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem tych praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela tych praw autorskich. Niniejszym wyrażasz zgodę, że nie wystąpisz z żadnym roszczeniem przeciwko firmie NinjaOne lub jej kadrze kierowniczej lub dyrektorom w odniesieniu do takich treści, chyba że i dopóki: (1) nie przeprowadzisz pełnej procedury opisanej powyżej; oraz (2) firma NinjaOne nie usunie treści będących przedmiotem roszczenia w ciągu trzydziestu (30) dni od takiego powiadomienia bez uzasadnionego wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobiła. Polityką firmy NinjaOne jest (1) blokowanie dostępu lub usuwanie treści, które w dobrej wierze zostały zgłoszone jako materiały objęte prawem autorskim, które zostały nielegalnie skopiowane, wyświetlone lub rozdystrybuowane przez któregokolwiek z naszych reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych, dostawców treści, członków lub użytkowników; oraz (2) usuwanie i przerywanie świadczenia usług recydywistom.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i nie może być zmieniana ani modyfikowana, chyba że zmiana taka dokonana zostanie na piśmie lub poprzez porozumienie dodatkowe, które w wyraźny sposób będzie odnosiło się do niniejszej Umowy i które zostanie podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli firmy NinjaOne i Usługobiorcy. Wszystkie poprzednie oświadczenia, porozumienia i umowy dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, wyrażone lub dorozumiane, zostają zastąpione i tracą ważność. W przypadku sprzecznych postanowień pomiędzy niniejszą Umową i należycie zawartą umową dodatkową wiążąca będzie należycie zawarta umowa dodatkowa. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy będzie prawo stanu Kalifornia z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Wszelkie powództwa związane z niniejszą Umową lub Oprogramowaniem będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy stanowe lub federalne, zlokalizowane w hrabstwie Los Angeles, w stanie Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Strony niniejszym wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji takich sądów. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie niniejszej Umowy spowoduje nieodwracalne i utrzymujące się szkody firmie NinjaOne, w przypadku których odszkodowanie pieniężne nie będzie wystarczające, w związku z czym firma NinjaOne może zażądać zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego i/lub wydania nakazu spełnienia określonych zobowiązań umownych, lub innego zadośćuczynienia stosownego do sytuacji (w tym, w stosownych przypadkach, odszkodowania pieniężnego). W przypadku wszczęcia postępowania sądowego pomiędzy Usługobiorcą i firmą NinjaOne w sprawie Oprogramowania lub jakiegokolwiek innego zagadnienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, strona przegrywająca zwróci stronie wygrywającej kwotę honorarium prawnika i pokryje opłaty sądowe. Strony uzgadniają, że Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszej Umowy. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy okaże się nieważna lub niemożliwa do wyegzekwowania, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, które pozostaną w mocy i będą wykonalne zgodnie z jej warunkami. Usługobiorca zgadza się, że Oprogramowanie nie może być wysyłane, transportowane ani eksportowane do żadnego kraju ani używane w sposób niezgodny z ustawą dotyczącą kontroli eksportu (Export Administration Act) Stanów Zjednoczonych lub żadnym innym prawem dotyczącym eksportu, ograniczeniami lub przepisami. Rezygnacja przez firmę NinjaOne z wykonania praw przysługujących jej z tytułu naruszenia lub niewywiązania się z jakiegokolwiek postanowienia lub porozumienia określonego w niniejszej Umowie przez Usługobiorcę nie zostanie uznana za rezygnację z wykonania praw jej przysługujących w związku z kolejnym i/lub podobnym naruszeniem lub niewywiązaniem się.

POPRZEZ ODWIEDZENIE I UŻYTKOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ POPRZEZ INSTALACJĘ, URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA POTWIERDZASZ PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY, ŻE ROZUMIESZ JEJ TREŚĆ ORAZ ŻE USŁUGOBIORCA BEZWARUNKOWO ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA JEJ POSTANOWIEŃ. PONADTO OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE MASZ PEŁNE UPOWAŻNIENIE DO PODPISANIA NINIEJSZEJ UMOWY I PODJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU USŁUGOBIORCY I ZWALNIASZ FIRMĘ NINJAONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄCEJ NASTĘPSTWEM ZAWARCIA PRZEZ CIEBIE NINIEJSZEJ UMOWY BEZ NALEŻYTEGO UPOWAŻNIENIA.